Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

Стаття балансаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗміни за звітний період Тис. грнПитома вага, %Тис. грн.Питома вага, %Абсолютні, тис.грн.Темп приросту,

Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ

 

Вступ

 1. Характеристика підприємства

2 Аналіз формування і розміщення фінансових ресурсів підприємства

2.1Аналіз майна підприємства

 1. Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

2.3 Аналіз капітала підприємства ВАТ «Азот»

3 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот»

4 Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «Азот»

5 Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Азот»

6 Аналіз рентабельності ВАТ «Азот»

Висновок

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших субєктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від обєктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Становлення ринковойї економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріорітет фінансових ресурсів обєктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінасовий аналіз.

У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на основі річної фінансової звітності. А саме, оцінимо майновий стан підприємства на підставі балансу, в результаті чого зможемо визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за аналізований період, простежимо тенденції їх зміни і визначимо структуру фінансових ресурсів підприємства. Проаналізуємо фінансові результати діяльності підприємства (форма № 2), визначимо чинники, що найбільш вплинули на формування чистого прибутку (збитку) підприємства. Також розрахуємо деякі абсолютні і відносні показники (коефіцієнти) для оцінки фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, ліквідності та платоспроможності.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 

ВАТ «Азот» має багату i цiкаву iсторiю створення та розвитку. Якщо об`єктивно розглядати iсторiю пiдприємства, то потрiбно згадати найбiльш важливi дати та подiї. В хронологiчному порядку вони розгорталися таким чином:

Серпень 1962 року - Постановою Ради Мiнiстрiв Української РСР № 923 затверджено проектне завдання на будiвництво заводу азотних добрив Черкаського раднаргоспу в м. Черкаси.

Вересень 1962 року - закладено перший камiнь у фундамент майбутнього заводу.

У 1962 роцi розпочалося будiвництво амiачного виробництва потужнiстю 108 тисяч тонн у рiк.

В 1962 роцi прийнято Постанову Ради Мiнiстрiв СРСР № 171 "Про розширення виробництва iонообмiнних матерiалiв в 1962- 1965 роках".

Травень 1963 року прийнято Постанову Ради Мiнiстрiв УРСР № 559 Про об'єднання заводу азотних добрив iз заводом iонообмiнних смол, що будується" i визначена повна назва пiдприємства - Черкаський хiмiчний комбiнат.

Грудень 1964 року - введено в дiю вiддiлення по виробництву амiачної води потужнiстю 432 тисячi тонн у рiк.

14 березня 1965 року введено в дiю першу чергу амiаку потужнiстю 108 тисяч тонн у рiк. Отримано перший амiак.

1967 рiк - введено в дiю дослiдно-промисловий цех виробництва iонообмiнних смол.

1968 рiк - введено в дiю головний цех по виробництву катiонiту потужнiстю 2680 тонн у рiк.

У груднi 1968 року введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 360 тисяч тонн у рiк.

У травнi 1970 року введено в дiю другу чергу амiачного виробництва потужнiстю 400 тисяч тонн амiаку в рiк.

1970 рiк - введено в дiю цех слабкої азотної кислоти потужнiстю 360 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву амiачної селiтри потужнiстю 450 тисяч тонн у рiк.

В 1972- 73 роках введено в дiю потужностi третьої черги виробництва амiаку потужнiстю 400 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву амiачної селiтри потужнiстю 900 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву слабкої азотної кислоти потужнiстю 720 тисяч тонн у рiк.

У травнi 1973 року була отримана перша мiльйонна, з початку пуску цеху, тонна карбамiду.

У червнi 1973 року була отримана перша мiльйонна, з початку пуску цеху, тонна амiаку.

1975 рiк - введено в дiю виробничi потужностi по виробництву анiонiту, Черкаський хiмiчний комбiнат перетворений у Черкаське виробниче об'єднання «Азот».

1979 рiк - введено в дiю цех по виробництву амiаку потужнiстю 450 тисяч тонн у рiк.

1980 рiк - введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 330 тисяч тонн у рiк.

В 1984- 85 роках введено в дiю виробництво капролактаму потужнiстю 50 тисяч тонн у рiк.

В 1987- 88 роках введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 330 тисяч тонн у рiк.

1988 рiк - введенно в експлуатацiю цеху побутової хiмiї.

У липнi 1993 року введено в експлуатацiю виробництва КАС-32 потужнiстю 180 тисяч тонн у рiк.

У груднi 1995 року Черкаське виробниче об'єднання «Азот» перетворено у Вiдкрите Акцiонерне Товариство «Азот» м. Черкас.

2000 рiк - ведеться будiвництво лiнiї по кристалiзацiї капролактаму.

Правління ВАТ «Азот» базується на корпоративних принципах: обрано спостережну раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію, щорічно проводяться загальні збори акціонерів.

В структуру ВАТ «Азот» входять такі підрозділи: 18 цехів основного виробництва, в тому числі виробництво капролактаму, іонообмінних смол, аміаку, карбаміду, аміачної селітри, азотної кислоти, мінеральних добрив карбамідо-аміачної суміші (КАС).

В структуру товариства входять 26 допоміжних цехів, а також медико-санітарна частина, соціально-комунальний відділ, комбінат громадського харчування.

Виконавча дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції Виконавчої дирекції товариства належить вирішення оперативних питань господарської діяльності ВАТ «Азот», визначення штатів та структури товариства, умов праці працівників товариства, визначення порядку впровадження та прийняття в експлуатацію заходів, спрямованих на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння та капітальний ремонт. Роботою Виконавчої дирекції керує генеральний директор ВАТ «Азот» (рисунку 1.1).

 

Рисунок 1.1 Організаційна структура підприємства ВАТ «Азот»

На ВАТ «Азот» виробляється 11 видiв хiмiчної продукцiї. Якiсть всiх видiв продукцiї вiдповiдає нацiональним та свiтовим стандартам якостi, що пiдтверджено отриманими нагородами, сертифiкатами якостi, iншими документами. Назва продукції :

 1. Аміак рідкий технічний
 2. Селітра аміачна марки Б
 3. Карбамід марки Б
 4. Амиак водний технічний марки А і Б
 5. Карбамідо-аміачна суміш (КАС)
 6. Cульфат амонію
 7. Капролактам рідкий
 8. Смоли іонообмінні - катіоніти КУ-2-8
 9. Смоли іонообмінні - аніоніти АВ-17-8
 10. Кисень рідкий технічний і медичний
 11. Селітра аміачна у 50 кг мішках

Мета діяльності Відкритого акціонерного товариства «Азот», м. Черкаси - виробництво та реалізація конкурентоспроможної високоякісної продукції: мінеральних добрив, капролактаму, іонообмінних смол тощо для задоволення потреб замовників, акціонерів, партнерів товариства та суспільства.

Керівництво товариства та спеціалісти в межах їх компетенції вважають своїм обов'язком постійно підтримувати і контролювати необхідний рівень питань якості продукції, охорони навколишнього середовища та безпеки праці.

Відкрите акціонерне товариство «Азот» постійно проводить роботу з підвищення якості продукції, з метою задоволення вимог та очікувань споживачів (замовників) до якості; зі створення безпечних умов праці та зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.

 

 1. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВІХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1 Аналіз майна підприємства

 

Зведення про розміщення капіталу, що є у розпорядженні підприємства, містяться в активі балансу. Кожному виду розміщуваного капіталу відповідає певна стаття активу балансу.

Баланс підприємства дає ряд найважливіших характеристик, що описують фінансово-майнове положення підприємства:

1.Загальна вартість майна підприємства;

2.Вартість необоротних активів;

3.Вартість мобільних (оборотних) активів, що включають товарно-матеріальні запаси, дебіторську заборгованість, грошову готівку.

Дослідження структури та динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період.

Використовуючи порівняльний аналітичний баланс підприємства, можна всебічно проаналізувати та оцінити структуру капіталу складу джерел формування майна підприємства, розміщення коштів в активах підприємства.

Аналізований баланс представлений в додатках А, Б. Проведемо аналіз структури та динаміки статей балансу на підставі порівняльного аналітичного балансу (дивись таблиці 2.1, 2.2).

 

 

Таблиця 2.1 Порівняльний аналітичний баланс підприємства ВАТ «АЗОТ» за 2007 рік, в тис. грн.

Стаття балансаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗміни за звітний період Тис. грнПитома вага, %Тис. грн.Питома вага, %Абсолютні, тис.грн.Темп приросту, %Структури, %Частка пунктівАКТИВ1 Майно разом22187091003400245100,0000118153653,253310001.1 Необоротні активи121590154,8022136374040,107114783912,158812,5124-14,69511.1.1 Нематеріальні активи79970,360465950,1940-1402-17,5316-0,1187-0,16651.1.2 Незавершене буд

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>