Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ицтві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу.

Зниження трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій.

Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягнути шляхом кращого використання цих фондів, максимізації їх завантаження, а також списання з балансу непрацюючого, морально застарівшого обладнання.

Доцільно продати деяку кількість виробничих запасів та незавершеного виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств.

 

Список використаної літератури

 

  1. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 10.07.99 р. № 996 XIV/99 ВР// Все про бухгалтерський облік. 2000. - № 11 С. 4 9.
  2. Закон України «Про господарські товариства» (№ 1576/12 від 19.09.91 кодифікований із змінами та доповненнями 11.05.00).
  3. Положення ( стандарт )бухгалтерський облік № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджена Міністерством фінансів України від 8.10.1999 р. // Все про бухгалтерський облік. 2001. - №37. С.87 90.
  4. Положення ( стандарт )бухгалтерський облік № 3 «Звіт про фінансові результати» затверджена Міністерством фінансів України від 8.10.1999 р. // Все про бухгалтерський облік. 2001. - №37. С.63 - 66.
  5. Положення ( стандарт )бухгалтерський облік № 2 «Баланс» затверджена Міністерством фінансів України від 8.10.1999 р. // Все про бухгалтерський облік. 2001. - №37. С.58 - 62.
  6. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 січня 2001 р. №49/121.
  7. Постанова Кабінету Міністерства України від 28 лютого 2000 р. №419 «Про складання фінансового звіту»

8.Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту К.: Молодь, 1994.

9.Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти 1999. №18.

10.Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті К.: ТОВ

"БОРИСФЕН-М", 1996.

11.Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности М.: Финансы и статистика, 1996.

12.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы М.: Финансы, 1997.

13.Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів К.: "Феникс", 1997.

14.Мельник В.А. Ринок цінних паперів К.: "А.Л.Д." та "ВІРА-Р", 1998.

15.Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік 2001. №37.

16.Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции М.: Финансы и статистика, 1993.

 

Додаток 1

 

К о д иДата (рік, місяць, число)010101Підприємство:АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"за ЄДРПОУ02924760Територія:Закарпатська обл., м.Мукачевоза КОАТУУ2110400000Форма власності:колективназа КФВ20Орган державного управління:немаєза СПОДУ7744Галузь:виробництво спортивного інвентарюза ЗКГНГ83100Вид економічної діяльності:за КВЕД70.20.1Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна сумаАдреса:м.Мукачево, вул.Індустріальна, 16

БАЛАНС

на" 01 " січня2001 р.

Форма №1Код за ДКУД1801001

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124 026,6Знос032(15 215,7)(15 723,1)Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств04057,256,1інші фінансові інвестиції04500Довгострокова дебіторська заборгованість05000Відстрочені податкові активи06000.8Інші необоротні активи07000Усього за розділом I08011165,310645,5II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси1003 385,12 282тварини на вирощуванні та відгодівлі11000незавершене виробництво120346,4218,9готова продукція1301 871,62 687,5Товари14047,917,1Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість160607,4846,8первинна вартість161607,4846,8резерв сумнівних боргів162( 0 )( 0 )Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом17028,120,6за виданими авансами18056,8287,5з нарахованих доходів19000із внутрішніх розрахунків20042,844,6Інша поточна заборгованість210333,4326,5Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті230140,7180,8в іноземній валюті24000Інші оборотні активи2503.50Усього за розділом II2607471,17759,1III. Витрати майбутніх періодів2702,31,3Баланс28018638,718405,9

Продовження додатку 1

 

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутний капітал3006190,56190,5Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал3305 589,85 590,9Резервний капітал34000Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-2 207,9-2 933,8Неоплачений капітал360((0))((0))Вилучений капітал370((0))((0))Усього за розділом I3809572,48847,6II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення витрат персоналу40000Інші забезпечення41000Цільове фінансування420119,7119,7Усього за розділом II430119,7119,7III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків44000Довгострокові фінансові зобов'язання45000Відстрочені податкові зобов'язання4608,164,9Інші довгострокові зобов'язання470380348,1Усього за розділом III480388,1413IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків50000Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510174,70Векселі видані5206 932,80Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53007 258,9Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів54020,256,3з бюджетом55064,386,5з позабюджетних платежів56064,386,5зі страхування570219198,8з оплати праці580160,7284,3з учасниками59000із внутрішніх розрахунків6002,519,8Інші поточні зобов'язання610984,31 088,1Усього за розділом IV6208 558,59 025,6V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс64018638,718405,9

Додаток 2

 

К о д иДата (рік, місяць, число)010101Підприємство:АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"за ЄДРПОУ02924760Територія:Закарпатська обл., м.Мукачевоза КОАТУУ2110400000Орган державного управління:немаєза СПОДУ7744Галузь:виробництво спортивного інвентарюза ЗКГНГ83100Вид економічної діяльності:за КВЕД70.20.1Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на" 01 " січня2001 р.

Форма №2Код за ДКУД1801003

I. Фінансові результати

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0106 210,38 354,3Податок на додану вартість015(550,6)(1 380,8)Акцизний збір020(0)(1)Інші вирахування з доходу030(0)(138.6)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0355 659,76 833,9Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(4 527,1)(6 028,8)Валовий:

- прибуток0501 132,6805,1- збиток055(0)(0)Інші операційні доходи0604 793,4987,7Адміністративні витрати070(1 084,5)(989,4)Витрати на збут080(151,9)(79,8)Інші операційні витрати090(5 475,7)(1 618,5)Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток10000- збиток105(786,1)(894,9)Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи13067,83 700,2Фінансові витрати140(0)(4,9)Витрати від участі в капіталі150(0)(0)Інші витрати160(7,6)(36,9)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток17002 763,5- збиток175(725,9)(0)Податок на прибуток від звичайної діяльності180030,1Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток19002 733,4- збиток195(725,9)(0)Надзвичайні:

- доходи20000- витрати20500Податки з надзвичайного прибутку21000Чистий:

- прибуток22002733.4- збиток225(725.9)(0)

II. Елементи операційних витрат

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати2303 2613 871,7Витрати на оплату праці2401 611,11 631,8Відрахування на соціальні заходи250805,7916,3Амортизація260532,1705,5Інші операційні витрати270429,21 198,6Разом2806 639,18 323,9

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300218 450 0008 738 000Скоригована середньорічна кількість простих акцій310218 450 0008 738 000Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію32000,31282Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію33000,31282Дивіденди на одну просту акцію34000

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6