Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
фабрика "ТИСА"

 

Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми зі збутом (великий обсяг готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

 1. Реалізація продукції з негайною оплатою.
 2. Отримання дебіторської заборгованості.
 3. Продаж резервних грошових активів.
 4. Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).
 5. Отримання банківських кредитів.
 6. Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів. Два останніх можуть використовуватись для підтримки поточної платоспроможності в крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового використання.

Щодо управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

 1. визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;
 2. періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;
 3. якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
 4. використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;
 5. продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;
 6. при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;
 7. використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;
 8. відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;
 9. страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;
 10. обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

Слід приділити значну увагу збуту продукції за готівку. Цьому має сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі тощо). Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні. Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки, а також прибутку, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність капіталу.

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати з неї, а частину дебіторської заборгованості спрямувати на покриття кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, оплата по факту відвантаження продукції). Доцільною, в даному випадку, є оплата по факту відвантаження продукції покупцям, а також надання знижок споживачам за умови попередньої оплати (для стимулювання надходження грошових коштів). Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані всі можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела прибуток та спеціальні фонди.

Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою, треба звертатись до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає необхідність розробки емісійної політики підприємства. Основною метою цієї політики є залучення на фондовому ринку необхідного обсягу фінансових коштів в мінімально можливі строки і за мінімальну плату.

Процес управління вартістю залученого капіталу за рахунок зовнішніх джерел характеризуються високим рівнем складності і потребує відповідної кваліфікації виконавців.

Не слід також нехтувати позиковим капіталом. В розвинутих країнах за питомою вагою у складі залучених джерел фінансування значне місце займають саме банківські кредити та кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний і товарний кредити. Необхідність кредиту як джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства визначається характером кругообігу основних і оборотних активів. Як джерело фінансування, позиковий капітал теж має свої особливості:

 1. відносна простота формування базових показників оцінки вартості. Це вартість обслуговування боргу в формі процентів за кредит;
 2. виплати по обслуговуванню боргу відносяться на собівартість, що зменшує розмір оподатковуваної бази підприємства, тобто розмір вартості позикового капіталу зменшується на ставку податку на прибуток;
 3. вартість залучення позикового капіталу має високу ступінь зв'язку з рівнем кредитоздатності підприємства, оціненого кредитором. Чим віще кредитоздатність підприємства по оцінці кредитора, тим нижче вартість залученого позикового капіталу;
 4. залучення позикового капіталу пов'язано із зворотним грошовим потоком по обслуговуванню боргу та по погашенню зобов'язань по основній сумі боргу.

Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості при визначенні вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це, фактично, безплатне фінансування підприємства. Але не можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в кінці призведе до сплати штрафів, санкцій та погіршення фінансового стану.

Щодо позикового капіталу, то у підприємства при існуючій структурі коштів і низькій рентабельності активів у порівнянні з процентними ставками за кредит є дуже незначні можливості по його залученню. Треба в першу чергу вирішувати збутові проблеми і підвищувати кредитоздатність підприємства.

 

ВИСНОВКИ

 

Фінансовий стан найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

За результатами проведеного в курсовій роботі аналізу фінансового стану можна зробити наступні висновки. Діагностика фінансового стану підприємства проводиться на основі його фінансової звітності та використання сукупності методів і робочих прийомів, що дозволяють структуризувати і ідентифікувати взаємозвязки між основними показниками. Широко використовується при цьому система фінансових показників із шести груп: показники оцінки майнового положення, показники ліквідності, показники фінансової стійкості, показники ділової активності, показники рентабельності, показники положення підприємства на ринку цінних паперів. З урахуванням виявлених змін окремих показників фінансового стану надані пропозиції за наступними напрямками.

Покращення структури майна підприємства. В результаті перевірки виявили, що підприємство має «важку» структуру активів. Це спричиняє зниженню стабільності майна та зумовлює ризик втрати фінансової стійкості. Для покращення структури майна необхідно здійснити: скорочення обсягу довгострокових фінансових інвестицій, зниження запасів товарної продукції та виробничих запасів, скорочення обсягів короткострокової дебіторської заборгованості, збільшення суми високоліквідних активів, розширення господарської діяльності.

Підвищення фінансової стійкості. В ході аналізу підприємство на початок звітного періоду має більш менш стабільну ситуацію, а на кінець звітного періоду має кризовий фінансовий стан , зумовлений відсутністю власних обігових коштів. Його фінансова стійкість значно порушена. Підприємству треба звернути увагу на формування джерел оборотних коштів. Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів. Великі обсяги готової продукції на складі свідчать про те, що дана продукція не дуже користується попитом через високу ціну, яка, в свою чергу, обумовлена великою собівартістю.

Поліпшення показників ліквідності. Ліквідність балансу порушена. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що підприємство в змозі негайно погасити лише 0,0006% поточної заборгованості. На кінець року найбільш строкові зобовязання перевищують суму найбільш ліквідних активів. Тобто підприємство є не абсолютно ліквідним. Також активи, що важко реалізуються, значно перевищують суму поточних зобовязань. Кредиторська заборгованість збільшилась на 7258,9 тис. грн. це свідчить про погіршення роботи підприємства. Інші короткострокові кошти на кінець періоду стали відсутніми з 6932,8 тис. грн. до 0.

Значення коефіцієнта фінансової незалежності 0,51 на початок року свідчать про те, що підприємство є фінансово нестійким, нестабільним і залежним від зовнішніх кредиторів. А також вказує на неспроможність підприємства отримати кредити в банку.

Спостерігається також відсутність вартості як необоротних так і оборотних активів, тобто на підприємстві відбулося дуже значне зменшення грошових потоків, можна навіть сказати, що їх зовсім не було, це є негативною тенденцією в діяльності підприємства та призводить до збільшення необхідності залучати фінансові ресурси за рахунок зовнішніх джерел.

Основними шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, що споживаються у виробн

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >