Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
-1088,1)/18405,9 =0,4.

Коефіцієнт фінансової стійкості зменшився за звітний період, що обумовлено зростанням обсягу позикових коштів.

- коефіцієнт фінансової залежності характеризує залежність діяльності підприємства від позикового капіталу:

 

Кфз = позиковий капітал / валюта балансу = (Пр 3 + Пр4) / ряд.640 (2.11)

 

Кфз (п.п) = (388,1+8558,5)/18638,7 =0,48;

Кфз (к.п) = (413+9025,6)/18405,9 =0,51.

Коефіцієнт фінансової залежності за звітний період перевищує оптимальне значення коефіцієнта, а це негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

- коефіцієнт короткотермінової заборгованості характеризує частку короткотермінових зобов'язань в загальній сумі зобов'язань і обчислюється:

 

Ккз = (заборгованість за короткотерміновими кредитами + кредиторська заборгованість за розрахунками + поточні зобов'язання за розрахунками) / загальна сума зобов'язань (2.12)

 

Ккз (п.п) = 0/8836,2=0;

Ккз (к.п) = 7258,9/9492,2=0,76.

Коефіцієнт короткотермінової заборгованості за кінець звітного періоду збільшився, а це негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

- коефіцієнт маневреності власних коштів (Км) розраховується за формулою:

 

Км = ВОК / власний капітал (2.13 )

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

Коефіцієнт маневреності відсутній так як ВОК < .

 

2.5 Аналіз прибутковості підприємства

 

Економічна доцільність функціонування будь-якого підприємства, результативність його фінансової діяльності багато в чому оцінюється станом формування та використання прибутку.

Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів.

Оцінку прибутковості підприємства доцільно проводити в два етапи. Спочатку ми проведемо детальний аналіз фінансових результатів підприємства (табл. 2.6), а потім розрахуємо і проаналізуємо відносні показники ефективності показники рентабельності.

 

Таблиця 2.6

Аналіз фінансових результатів підприємства

ПоказникПочаток року

тис. грн.Кінець року

тис. грн.Відхилення

тис. грн.%ДоходиДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)6833,95659,7-1174,27,18Інші операційні доходи987,74793,43805,7585,3Вирахування з доходу138,60-138,60Доход від участі в капіталі0000Інші фінансові доходи0000Інші доходи3700,267,8-3632,498,17Всього доходів11660,410520,9-1139,59,77ВитратиПодаток на додану вартість1380,8550,6-830,260,13Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)6028,84527,1-1501,824,91Інші операційні витрати1618,55475,73857,2438,32Адміністративні витрати989,41084,595,1209,62Витрати на збут79,8151,972,1290,35Фінансові витрати4,90-4,90Втрати від участі в капіталі0000Інші втрати36,97,6-29,379,4Всього витрат10139,12743,2-7395,972,95Фінансові результат: Прибуток 2733,47777,75044,3462,18 Збиток 0729,900

Проаналізувавши таблицю 2.6 можемо зробити висновки, що прибуток підприємства за звітний період збільшився на 5044,3 тис. грн. (приріст 1511,25%). Це відбулось за рахунок незначним зменшенням доходів на 1139,5 тис. грн., а саме: зменшення виручки від реалізації на 1174,2 тис. грн., та збільшення інших операційних доходів на 3805,7 тис. грн., та зменшення інших доходів на 1139,5 тис. грн.. Хоча при цьому значно зменшилися витрати підприємства з 10139,1до 2743,2 тис. грн.. Ця зміна є результатом впливу таких факторів як: зменшення ПДВ на 830,2 тис. грн.; зменшення собівартості реалізованої продукції на 1501,8 тис. грн.; а також значного збільшення інших операційних витрат на 3857,2 тис. грн. та зменшення інших втрат на 29,3 тис. грн. Також, незначне збільшення відбулось адміністративних витрат на 95,1 тис. грн..

Відносні показники:

- рентабельність реалізованої продукції (рентабельність продажу) (Рпр):

 

Рпр = Прибуток від реалізації / Чистий дохід х 100% = ф.2 ряд.050 / ф.2 ряд.035х1 (2.23)

 

Рпр (п.п) = (805,1/6833,9) х 100% = 11,78 %; Рпр (к.п) = (1132,6/5659,7) х 100% = 20,01%.

Збільшення цього показника за звітний період свідчить про зростання ефективності господарської діяльності.

  1. рівень рентабельності підприємств (Рп):

 

Рп = Прибуток від реалізації / Собівартість х 100% = ф.2 ряд.050 ф. / ф.2ряд.040х100% (2.24)

 

Рп (п.п) = (805,1/6028,8) ×100% = 13,35 %;

Рп (к.п) = (1132,6/4527,1) ×100% = 25,01 %

Збільшення цього показника за звітний період також свідчить про зростання ефективності господарської діяльності.

- загальна рентабельність виробництва (рентабельність фондів) (Рф):

 

Рф = Фінансовий результат від звичайної діяльності / Вартість основних засобів виробничого характеру х100% (2.25)

 

Рф (п.п) = (29415/53729,6) ×100% = 54,75 %;

Рф (к.п) = (29449,4/52499,7) ×100% = 56,09 %.

 

  1. рентабельність активів (Ра):

 

Ра = Чистий прибуток / Валюта балансу х 100% = ф.2 ряд.220 / ф.1 ряд.280 х 100% (2.26)

 

 

Ра (п.п) = (805,1/18638,7) ×100% = 5,5%;

Ра (к.п) = (1132,6/18405,9) ×100% = 7,86%.

Збільшення цього показника свідчить про ефективне використання активів підприємства.

- рентабельність власного капіталу (Рвк):

Рвк = Чистий прибуток / Власний капітал х 100% = ф.2 ряд.220 / ф.1 ряд.380 х100% (2.27)

 

Рвк (п.п) = (805,1/5566,4) ×100% = 14,46%;

Рвк (к.п) = (1132,6/4841,6) ×100% = 23,3%.

Зменшення цього показника свідчить про неефективність використання інвестованих власниками коштів в розвиток підприємства.

  1. рентабельність діяльності (Рд):

Рд = Чистий прибуток / Чистий дохід х 100% = ф.2 ряд.220 / ф.2 ряд.035 х 100% (2.28)

Рд (п.п) = (805,1/6833,9) ×100% = 11,78%;

Рд (к.п) = (1132,6/5659,7) ×100% = 20,01%.

Низьке значення цього показника свідчить про неефективність діяльності підприємства.

 

2.6 Аналіз ділової активності підприємства

 

Оцінка ділової активності це та основа, на якій ґрунтуються раціональні й розумні рішення про обсяги та обєкти витрачання майна (активів).

Ділова активність може характеризуватись динамікою показників ефективності виробничо-господарської діяльності в цілому. Позитивна динаміка цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства.

Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників оберненості окремих елементів цих засобів.

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (Коз) обчислюється як відношення виручки від реалізації до вартості загального капіталу за певний період:

 

Коз = чистий доход / вартість капіталу = ф.2 ряд.035 / ф.1 ряд.640 (2.14)

 

Коз (п.п) = 6833,9/14632,7=0,46;

Коз (к.п) =5659,7 /14399,9=0,39.

Значення коефіцієнту загальної оберненості капіталу на кінець періоду зменшилось, що свідчить про зменшення оборотності капіталу.

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів, коефіцієнт оборотності оборотних активів (Ком) розраховується за формулою:

 

Ком = чистий дохід / оборотні активи = ф.2 ряд.035 / ф.1 ряд.260 (2.15)

 

Ком (п.п) = 6833,9/6862,7=0,99;

Ком (к.п) = 5659,7/6942,7=0,81.

На кінець періоду даний коефіцієнт показує зменшення швидкості обороту всіх мобільних засобів підприємства.

Коефіцієнт оборотності запасів (Коз) обчислюється як відношення виручки від реалізації до вартості запасів і затрат по балансу:

 

Коз = чистий дохід / запаси = ф.2 ряд.035 / ф.1 ряд. (100 140) (2.16)

 

Коз (п.п) = 6833,9/5651=1,2;

Коз (к.п) = 5659,7/5205,5=1,08.

Зниження даного коефіцієнта на кінець періоду свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва.

Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодз) визначається як:

 

Кодз = чистий дохід / дебіторська заборгованість = ф.2 ряд.035 / ф.1 ряд.(150-210) (2.17)

Кодз (п.п) = 6833,9/1675,9=4,07;

Кодз (к.п) = 5659,7/2372,8=2,38.

Зниження цього коефіцієнта з 4,07 до 2,38 свідчить про те, що перетворення дебіторської заборгованості в кошти з кожним періодом зменшується.

Термін обороту дебіторської заборгованості (строк погашення дебіторської заборгованості) - тривалість періоду обороту в днях (Тобд) визначається як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості:

 

Тобд =тривалість періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2.18)

 

Тобд (п.п) = 365/4,07 = 89 днів;

Тобд (к.п) = 365/2,38 = 153 днів.

Аналізуючи даний коефіцієнт ми бачимо, що строк погашення дебіторської заборгованості збільшився майже вдвічі.

Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реалізації до суми кредиторської заборгованості:

 

Кокз = чистий дохід / кредиторська заборгованість (2.19)

 

Кокз (п.п) = 6833,9/-2,5 = -2733,5;

Кокз (к.п) = 5659,7/7239,1 = 0,78.

Аналізуючи даний коефіцієнт ми бачимо, що на кінець періоду він збільшився.

 

3 НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

АТЗТ "Мукачівська лижна

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>