Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
няГрупаАктивПасивВідхилення1140,78451,1-8310,41180,89079,2-8898,421679,4174,71504,722372,802372,835653,3388,15265,235206,84134793,8411165,35686,15479,2410645,54961,35684,2

Виходячи з даних таблиць 2.3, 2.4 ми можемо зробити висновок, що підприємство мало неліквідний баланс такий як і на початок і на кінець звітного періоду:

  1. найбільш ліквідні активи не дорівнюють найбільш терміновим зобов'язанням і не перекривають їх;
  2. активи швидко реалізовані не дорівнюють короткостроковим пасивам і не перекривають їх.

Позитивним є тільки те, що як і на початок так і на кінець звітного періоду активи, що повільно реалізовуються перекривають довгострокові пасиви . А також те, що на підприємстві на початок періоду постійні пасиви не перекривають важко реалізовані активи, і на кінець періоду вони ще більше не почали перекривати їх.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому можна визначити загальний показник ліквідності (ЗЛ):

 

ЗЛ = (А1×ВА1 + А2×ВА2 + А3×ВА3) / (З1×ВЗ1 + З2×ВЗ2 + З3×ВЗ3), (2.3)

де А і З підсумки відповідних груп активів і зобовязань

ВА і ВЗ питома вага відповідних груп активів і зобовязань в їх загальному підсумку.

ЗЛ (п. п)=(140,7×0,0095+1679,4×0,11+5653,3×0,386)/(8451,1×0,577+

+174,7×0,011+388,1×0,0265)=0,48

ЗЛ (к. п.)= (180,8×0,012+2372,8×0,164+5206,8×0,389)/(9079,2×0,63+

+0+413×0,028)=0,42

Провівши розрахунки можемо зробити висновок, що загальний показник ліквідності за звітний період зменшився на 0,06.

б) показники ліквідності та платоспроможності підприємства

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності доцільно визначати з врахуванням здійсненої оцінки окремих активів за можливою сумою доходу. Коефіцієнти ліквідності визначаються відношенням величини ліквідного майна, тобто засобів, які можуть бути використані для оплати боргів до поточних зобовязань. Ліквідність підприємства це ліквідність його активів. Ліквідність визначається мірою покриття зобовязань підприємства його активами, строк для перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобовязань. В залежності від того, якими платіжними засобами (активами) підприємство має можливість здійснити оплату своїх зобовязань, розраховують три рівні платоспроможності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

 

Кал = грошові кошти та їх еквіваленти / поточні зобовязання = (ряд.230 + ряд.240) / ряд.620 ( 2.4 )

 

Коефіцієнт показує наскільки короткострокові зобовязання можуть бути негайно погашені високоліквідними коштами. Теоретичне значення показника становить від 0,2 до 0,35.

Кал (п. п) =(140,7+0)/8558,5=0,01

Кал (к. п)= (180,8+0)/9025,6=0,02

Так як коефіцієнт абсолютної ліквідності як на початок так і на кінець періоду нижче ніж 0,2, то така ситуація свідчить про серйозний дефіцит вільних грошових коштів.

Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності розраховується за формулою:

 

Кпл = (оборотні активи запаси) / поточні зобовязання = (ряд.260 - ряд.(100-140)) / ряд.620 (2.5 )

 

Теоретичне значення показника повинно бути не меншим 0,7 0,8. відповідно до міжнародних стандартів його значення повинно бути більшим від 1.

Кпл (п. п) =(7471,1 (3385,1-47,9))/8558,5=0,48

Кпл (к. п)=(7759,1-(2282-17,1))/9025,6=0,60

Проміжний коефіцієнт ліквідності не досягнув за аналізований період теоретично виправданого рівня і залишається вкрай низьким, що свідчить про низький рівень платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується за формулою:

 

Кп = поточні активи / поточні зобовязання = ряд.260 / ряд.620 (2.6 )

 

Загальний коефіцієнт покриття показує скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобовязань.

Кп (п. п) =7471,1/8558,5=0,87

Кп (к. п)=7759,1 /9025,6=0,85

Значення коефіцієнта покриття на початок і на кінець періоду періоду свідчить про те, що підприємство може погасити зобовязання високоліквідними коштами .

Важливим показником, що характеризує рівень платоспроможності та ліквідності підприємства є рівень власного оборотного капіталу (ВОК):

 

ВОК = Пр1 + Пр2 + Пр 5 Ар1 (2.7)

 

де, Ар1 підсумок першого розділу активу балансу

Пр 1, Пр 2, Пр 5 підсумок першого, другого, пятого розділу пасиву балансу відповідно.

ВОК характеризують ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства.

ВОК(п. п) = 9572,4+119,7+0-11165,3=-1473,2 тис. грн.

ВОК(к. п) = 8847,6+119,7+0-10645,5=-1678,2тис. грн.

Підприємство не має власного оборотного капіталу і це свідчить про те що воно не здатне покривати свої поточні активи.

 

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

Фінансова стійкість підприємства повязана із перспективною його платоспроможністю, її аналіз дає змогу визначити фінансову можливість підприємства на відповідну перспективу.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті обєктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідальності фінансово-господарської діяльності.

За рівнем покриття запасів і затрат джерелами покриття розрізняють такі види фінансової стійкості фінансового стану підприємства:

- абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) коли власні оборотні активи повністю забезпечують запаси підприємства;

- нормально стійкий фінансовий стан коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних активів та довгостроковими зобовязаннями;

- нестійкий фінансовий стан коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних активів довгострокових та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів;

- кризовий фінансовий стан коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи нестача джерел коштів для формування запасів і витрат, що визначається у вигляді різниці величини джерел коштів і величини запасів і витрат.

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуації:

 

(2.8)

 

Можливе виділення 4-х типів фінансових ситуацій:

1. Абсолютна фінансова стійкість - це крайній тип фінансової стійкості і відповідає наступним умовам: Фв 0; Фт 0; Фо 0; тобто S = (1,1,1);

2. Нормальна фінансова стійкість гарантує платоспроможність: Фв < 0; Фт 0; Фо 0; тобто S = (0,1,1);

3. Нестійкий фінансовий стан характеризується порушенням платоспроможності, але зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Фв < 0; Фт < 0;Фо 0; тобто S = (0,0,1);

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на грані банкрутства, оскільки в даній ситуації кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Фв < 0; Фт < 0; Фо < 0; тобто S = (0,0,0).

 

Таблиця 2.5

Визначення типу фінансового стану

ПоказникиРозрахунокПочаток рокуКінець рокуВідхиленнясума, тис.грн.сума, тис.грн.сума, тис.грн.темп росту, %1. Власні оборотні кошти (ВОК)ВОК = Пр1 + Пр2 + Пр5 Ар1-1473,2-1678,2413119,842. Власні, довгострокові позикові кошти в обороті (Вк1)Вк1 = ВОК + Пр3-1693,5-2081,6442,07122,923. Власні, довгострокові, короткострокові позикові кошти в обороті (Вк2)Вк2 = Вк1 + ряд.530 -1693,55177,36870,8305,714. Запаси і затрати (З)З = ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.14056515205,5-445,592,125. Надлишок або нестача власних оборотних коштів у запасах (Фв)Фв = ВОК - З-7732,6-7700,132,599,586. Надлишок або нестача власних оборотних коштів та довгострокових запозичених джерел формування (Фт)Фт = Вк1 З-7344,5-7287,157,499,227. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів (Фо)Фо = Вк2 - З-7344,5-28,27316,30,38

Проаналізувавши данні таблиці 2.5 можемо зробити висновок, що у нашого підприємства кризовий фінансовий стан, підприємство знаходиться на грані банкрутства оскільки його кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості.

Фінансова стійкість підприємства характеризується такими коефіцієнтами:

- коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує ринкову стійкість підприємства. Він характеризується відношенням власних джерел до їх загальної суми:

 

Кфн = власний капітал / валюта балансу = (Пр1 + Пр2) / ряд.640 (2.9)

 

Кфн (п.п) =(9572,4+119,7)/18638,7=0,51

Кфн (к.п) = (8847,6+119,7)/18405,9 =0,48

Отримані значення коефіцієнта фінансової незалежності свідчать про те, що підприємство є фінансово нестійким, нестабільним і залежним від зовнішніх кредиторів. А також вказує на неспроможність підприємства отримати кредити в банку.

- коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати без втрат для кредиторів:

 

Кфс = (власний капітал + довготермінові позикові кошти - використання позикових коштів ) / валюта балансу (2.10)

 

Кфс (п.п) =(9572,4+119,7+388,1-984,3)/18638,7=0,48;

Кфн (к.п) = (8847,6+119,7+413

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>