Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
а джерел засобів підприємства; причини й наслідки їхньої зміни;
 • Стан, структура й зміна довгострокових активів;
 • Наявність, структура поточних активів у сферах виробництва й обігу, причини й наслідки їхньої зміни;
 • Ліквідність і якість дебіторської заборгованості;
 • Наявність, склад і структура джерел засобів, причини й наслідки їхньої зміни;
 • Платоспроможність і фінансова гнучкість.
 • Аналіз ФСП ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

  Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства.

  Інформаційною базою для проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства служить бухгалтерська звітність. Звітність організації (господарюючого суб'єкта ) - це система показників, що характеризує результати й відбиває умови її роботи за минулий період.

  У звітність включені всі види поточного обліку: бухгалтерський, статистичний і оперативно-технічний. Завдяки цьому забезпечується можливість відбиття у звітності всього різноманіття підприємницької діяльності підприємства.

  Фінансова бухгалтерська звітність складається з декількох утворююче єдине ціле звітних документів:

  • бухгалтерського балансу, форма № 1;
  • звіту про прибутки й збитки, форма № 2;
  • звіту про рух капіталу, форма № 3;
  • звіту про рух грошових коштів, форма № 4;
  • додаток до бухгалтерського балансу, форма № 5

   

  2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

   

  2.1 Аналіз і оцінка динаміки структури майна підприємства

   

  Загальне уявлення про фінансовий стан підприємства дає аналіз структури вартості його майна.

  Аналіз майнового стану підприємства, реальна оцінка змін, що відбулися в складі та структурі його майна, є важливим етапом у характеристиці фінансового стану підприємства.

  Майновий стан підприємства характеризують такі показники, як:

  1. вартість та структура майна, що має підприємство у своєму розпорядженні (аналіз проведемо за допомогою Таблиці 2.1)

   

  Таблиця 2.1

  Структура майна підприємства

  Назва статтіНа початок періодуНа кінець періодуТемп росту, %в тис. грн.в % до сумив тис. грн.в % до сумиВсього майна в т.ч.18638,710018405,9100101,031. Необоротні активи з них 11165,387,0210645,587,06101,081.1 Нематеріальні активи1163,22,191333,42,49114,631.2 Незавершене будівництво978,81,851094,42,05111,811.3 Основні засоби33983,982,9733400,282,42100,361.4 Довгострокові фінансові інвестиції57,20,156,10,1198,081.5 Інші необоротні активи000002. Оборотні кошти з них6872,712,996911,312,93100,562.1 Запаси і затрати565110,685205,59,7392,122.2 Кошти в розрахунках1068,52,0115262,85142,812.3. Грошові кошти140,70,26180,80,77128,72.4 Інші оборотні кошти3,50,0060003. Витрати майбутніх періодів2,30,0041,30,00256,53

  Проаналізувавши Таблицю 2.1 можемо зробити висновки ,що протягом аналізованого періоду відбувається зростання суми майна на 1,03%, або на 519,8 тис. грн. за рахунок збільшення необоротних активів та оборотних коштів. Необоротні активи збільшились на 500,9 тис. грн., а їх питома вага зросла з 87,02% до 87,06%. Приріст необоротних активів склав 1,08%. В основному це відбулось за рахунок зменшення довгострокових фінансових інвестицій на 1,1 тис. грн. (198,08%). Приріст незавершеного будівництва склав 111,81%. Основні засоби та нематеріальні активи збільшились за звітний період: основні засоби на 159 тис. грн., а нематеріальні активи на 170,2 тис. грн. Оборотні кошти за аналізований період збільшилися на 38,6 тис. грн. ( приріст 0,56%). Проте їх питома вага у вартості активів підприємства знизилася на 0,06% і склала на кінець року 12,93%. В оборотних коштах підприємства становлять запаси і затрати (на кінець періоду 9,73 %). Їх загальний обсяг зменшився на 445,5 тис. грн. ( -7,88%),.Кошти в розрахунках на кінець періоду збільшилися на 457,5 тис. грн., питома вага на кінець періоду збільшилася на 0,84%. Обсяг грошових коштів збільшився з 0,26% до 0,33%.

  Інші оборотні кошти зменшились з 0,006% до 0 %. І трохи зменшилися витрати майбутніх періодів з 2,3 тис. грн. до 1,3 тис. грн.

  - сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні результат нетто-балансу дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. За нашими даними цей показник зріс що свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства;

  - коефіцієнт зносу основних засобів (Кзн оз):

   

  Кзноз = знос / вартість основних засобів за балансом (2.1)

   

  Характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Визначається як співвідношення суми їх зносу до первісної вартості.

  Кзн оз (на поч. періоду) = 15215,7/21947,1 = 0,69;

  Кзн оз (на кін. періоду) = 15723,1/22026,6 = 0,71.

  Розрахувавши коефіцієнт зносу основних засобів ми бачимо, що на кінець звітного періоду він зріс, а це означає погіршення стану основних засобів підприємства.

  Доповненням до цього показника є коефіцієнт придатності(Кпр), який обчислюється як різниця між 1 та коефіцієнтом зносу:

   

  (2.2)

   

  Кпр (на поч. періоду) = 1 0,69 = 0,31;

  Кпр (на кін. періоду) = 1 0,71 = 0,29.

  Так як значення коефіцієнта придатності зменшилось за звітний період це свідчить про зростання зношеної частини основних засобів.

   

  2.2 Аналіз і оцінка динаміки джерел фінансування

   

  Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від структури формування джерел фінансування господарських засобів. Тому аналізу формування господарських засобів надається особлива увага. Основними напрямками такого аналізу є вивчення та оцінка змін, що відбулися в структурі джерел формування капіталу та показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства.

  Для аналізу зміни структури джерел формування капіталу визначають питому вагу власних і позикових коштів у загальній їх сумі. Аналіз проведемо за допомогою Таблиці 2.2.

   

  Таблиця 2.2

  Структура джерел формування капіталу

  Назва статтіНа початок періодуНа кінець періодуТемп росту, %в тис. грн.в % до сумив тис. грн.в % до сумиВсі джерела18638.710018405.910078,871. Власні кошти з них5686,139,154961,343,3187,261.1 Власні капітал з них9572.438,338847.642,2786,981.1.1 Статутний капітал6190,515,046190,519,071001.1.2 Додатковий вкладений капітал000001.1.3 Інший додатковий капітал5589,838,495590,948,81100,011.1.4 Резервний капітал000001.1.5 Нерозподілений прибуток-2207,9-15,2-2933,8-25,61-132,871.1.6 Власні оборотні кошти28,60,190001.2 Забезпечення наступних витрат і платежів 119,70,82119,71,041002. Позикові кошти з них8836,260,849492,282,87107,422.1 Довгострокові зобовязання388,12,674133,6106,412.2. Поточні зобовязання1515,310,431820,315,89120,132.2.1 Короткострокові кредити та позики000002.2.2 Кредиторська заборгованість007258,963,3802.2.3 Інші короткострокові кошти6932,847,740003. Доходи майбутніх періодів00000

  Дані таблиці 2.2 свідчать про спадання вартості майна за звітний період на 3068,8 тис. грн. або на -21,13%. Це обумовлено в основному спаданням власних коштів на 724,8 тис. грн. (-12,74%) і значному зростанні позикових коштів на 656 тис. грн.

  Зменшення обсягу власних коштів підприємства відбулося в основному за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку з -15,2% до -25,61% або на -5141,7 тис. грн. Відзначена тенденція сприяє розпаду фінансового стану підприємства і зниження його ділової активності. Обсяги статутного, забезпечення наступних витрат і платежів залишилися незмінними, хоча їх питома вага збільшилася: статутний капітал з 15,04% до 19,07%; забезпечення наступних витрат і платежів з 0,82% до 1,04%. Резервний капітал відсутній.

  У складі позикових коштів найбільше зростання спостерігається за поточними зобовязаннями на 305 тис. грн. (приріст 20.13%). Короткострокові кредити відсутні. Кредиторська заборгованість збільшилась на 7258,9 тис. грн. це свідчить про погіршення роботи підприємства. Інші короткострокові кошти на кінець періоду стали відсутніми з 6932,8 тис. грн. до 0.

  Характеризуючи джерела формування фінансових ресурсів, ми розрахуємо коефіцієнт фінансової незалежності підприємства (див. пункт 2.4 ) і дослідимо його динаміку.

   

  2.3 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

   

  Оцінку та аналіз ліквідності можна проводити з використанням абсолютних і відносних показників.

  а) аналіз ліквідності балансу

  Сутність аналізу ліквідності за допомогою абсолютних показників перевірити, які джерела коштів і в якому обсязі використовуються для покриття зобовязань. Для цього необхідно перегрупувати статті балансу: активи по зменшенню ліквідності, пасиви по підвищенню терміновості зобовязань.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

   

  А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4

   

  Згрупуємо активи і пасиви за допомогою наступної таблиці 2.3.

   

  Таблиця 2.3

  Вихідні дані для аналізу ліквідності балансу

  АктивНа початок рокуНа кінець рокуПасивНа початок рокуНа кінець року1. Високоліквідні активи (А1), тис. грн.140,7180,81.Термінові зобовязання (П1), тис. грн.8558.59025.62. Швидколіквідні актви (А2), тис. грн.1679,42372,82. Короткострокові пасиви (П2), тис. грн.174,703. Середньоліквідні активи (А3), тис. грн.5653,35206,83. Довгострокові пасиви (П3), тис. грн.388,14134. Важкореалізуємі активи (А4), тис. грн.11165.310645.54. Стійкі пасиви (П4), тис. грн.9572.48847.6

  Таблиця 2.4

  Аналіз ліквідності балансу

  На початок рокуНа кінець рокуГрупаАктивПасивВідхилен

  Похожие работы

  < 1 2 3 4 5 6 > >>