Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи:Нематеріальні активи:Залишкова вартість0100,31,1Первинна вартість01192,2119,5Накопичена амортизація012(91,9)(118,4)Незавершене будівництво020978,81 094,4Основні засоби:Залишкова вартість03010036,89373,6Первинна вартість03123 947,124

Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ

 

Вступ

1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

2 Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства

2.1 Аналіз і оцінка динаміки структури майна підприємства

2.2 Аналіз і оцінка динаміки джерел фінансування

2.3 Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.5 Аналіз прибутковості підприємства

2.6 Аналіз ділової активності підприємства

3 Напрями покращення фінансового стану підприємства

Висновки

Список літератури

Додатки

 

ВСТУП

 

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

Основними завданням проведення фінансового аналізу - є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та плинний періоди, вияв факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи підприємства.

Метою проведення аналізу є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.

В цій курсовій роботі ми будемо проводити аналіз фінансового стану на підприємстві АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" Закарпатська обл., м. Мукачево, форма власності якого є колективна, знаходиться за адресою м.Мукачево, вул.Індустріальна, 16

Джерелами інформації для написання курсової роботи послужили такі документи: = форма №1 "Баланс підприємства"; = форма №2 "Звіт про фінансові результати та їх використання"

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Методика аналізу фінансового стану ,що пропонується, призначається для забезпечення керування фінансовим становищем підприємства та для оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів в умовах ринкової економіки.

Вона складається з елементів, які є загальні як для зовнішнього так і для внутрішнього аналізу. Задачі , які розглядаються нижче, та алгоритми їх рішення визначають головні напрямки аналізу, а їх поглиблення на грунті всієї достовірної інформації (в тому числі на грунті нормативів, що розробляються на підприємстві) проводиться в межах внутрішнього аналізу. Крім того, підвалини методики можуть бути адаптовані до потреб окремого зовнішнього користувача і тому мають універсальний характер, що випливає з універсальності ринкових відносин, які з'єднують різні форми власності та різноманітні види економічної діяльності.

Методика складається з наступних блоків аналізу:

І- загальна оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період;

ІІ- фінансова стійкість підприємства ;

ІІІ- ліквідність балансу,

ІV- ділова активність, платоспроможність підприємства.

Оцінка фінансового стану та його зміни за звітний період за порівняльним аналітичним балансом, а також аналіз показників фінансової стійкості складають вихідну точку, з якої повинен логічно розвинутись заключний блок аналізу фінансового стану.

Аналіз ліквідності балансу повинен оцінювати поточну платоспроможність та давати висновок про можливість збереження фінансової рівноваги та платоспроможності в майбутньому.

Порівняльний аналітичний баланс та показники фінансової стійкості відображають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризує зовнішні прояви фінансового стану, які обумовлені його сутністю. Поглиблення аналізу на підставі даних обліку призводить до вирішення задач, що відносяться переважно до внутрішнього аналізу.

Так, вивчення факторів фінансової стійкості викликає необхідність внутрішнього аналізу запасів та витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

В ході аналізу для характеристики різноманітних аспектів фінансового стану використовуються як абсолютні показники, так і фінансові коефіцієнти, які є відносними показниками фінансового стану.

Аналіз фінансових коефіцієнтів складається з порівняння їх значень з базисними величинами, а також в вивченні їх динаміки за звітний період та за декілька років.

Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану.

Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Варто розрізняти поняття “фінансовий аналіз ” і “аналіз фінансового стану підприємства ”. Фінансовий аналіз - більше широке поняття, тому що він включає поряд з аналізом фінансового стану ще й аналіз формування й розподіли прибутку, собівартості продукції, реалізації й інші питання. Аналіз фінансового стану - це частина фінансового аналізу.

Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідної для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами з іншими суб'єктами господарювання платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Здатність підприємства вчасно робити платежі свідчить про його гарне фінансове становище.

Фінансовий стан підприємства (ФСП)- це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої комерційної й фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Основними задачами як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу є:

  1. Загальна оцінка фінансового становища й факторів його зміни;
  2. Вивчення відповідності між засобами й джерелами, раціональності їхнього розміщення й ефективності використання;
  3. Дотримання фінансової, розрахункової й кредитної дисципліни;
  4. Визначення ліквідності й фінансової стійкості підприємства;
  5. Довгострокове й короткострокове прогнозування стійкості фінансового становища.

Для рішення цих задач вивчаються:

  1. Наявність, склад і структура засобів підприємства; причини й наслідки їхньої зміни; наявність, склад і структур

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>