Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Найменування статей балансуКод рядкаНа початок 2006 року (база) На кінець 2006 року (база)На кінець 2007 року (звіт)ЗмінаАбс. величиниВідн. величиниАбс. величиниВідн.

Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра обліку і аудит

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни "Економічний аналіз"

На тему:

Аналіз фінансового стану комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»

 

 

Керівник:

Викладач Сизоненко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів 2008

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. Аналіз форми № 1 «Баланс»

1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу

1.2 Аналіз структури необоротних активів

1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства

1.4Аналіз структури пасиву балансу

1.5 Оцінка ліквідності підприємства

2. Аналіз діяльності підприємства на основі форми № 2 «Звіту про фінансові результати»

2.1 Аналіз прибутку

2.2 Оцінка рентабельності

2.3 Аналіз коефіцієнтів ділової активності

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

 

Аналіз результатів діяльності підприємства, проводиться з метою оцінки його фінансово-економічного стану і визначення реальних шляхів фінансового оздоровлення, для чого основна увага приділяється ефективності використання власного і позикового капіталу, виявленню резервів збільшення балансового прибутку і зростання рівня рентабельності, поліпшенню фінансового стану і платоспроможності підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства визначає його фактичні можливості. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства проводиться по сукупності показників, що відображають його забезпеченість власними фінансовими ресурсами і здатність погашати свої боргові зобов'язання.

Значення аналізу фінансово-економічного стану і ухвалення на його основі обґрунтованих управлінських рішень обумовлюється тим, що воно включає комплекс характеристик, основними з яких є:

- динаміка, склад і структура активів, їх стан і рух;

- динаміка, склад і структура джерел власного і позикового капіталу;

- абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансову стійкість

підприємства і динаміку зміни її рівня;

  1. платоспроможність підприємства і ступінь ліквідності його активів.

Головна мета такого аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки в поточної господарської діяльності підприємства, знаходити реальні резерви для зростання рівня його платоспроможності і поліпшення показників фінансового стану, визначати можливі шляхи його оздоровлення.

Величина показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємства характеризує рівень ефективності його господарювання. Серед них ключове положення займає показник прибутку. Зростання розміру отримуваного прибутку створює базу для здійснення самофінансування і розширення виробництва, для вирішення соціальних проблем в трудових колективах. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом України і всіма іншими господарюючими суб'єктами.

Метою роботи є оцінка фінансово-економічного стану підприємства, вибір з їх числа найбільш характерних для сучасних економічних умов в Україні і проведення практичного аналізу на підставі даних підприємства, вибраного як об'єкт дослідження.

У контрольній роботі проведено аналіз результатів поточної діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, дана оцінка фінансово-економічного стану цього підприємства.

Для досягнення поставленої мети в контрольній роботі вирішені такі завдання:

- вивчені теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства;

- проведено аналіз фінансового стану комунального підприємства

«Чернігівське тролейбусне управління»;

Контрольна робота виконана з використанням статистичних і звітних даних комунального підприємства «Чернігівське міське управління».

1. Аналіз форми № 1 «Баланс»

 

Проведемо аналіз ефективності господарської діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління», використовуючи статті форми № 1 «Балансу» і форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2006 рік та 2007 рік.

 

1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу

 

Для аналізу балансу скористаємось таблицею 1.1

Дані балансу вказані в тис. грн.

 

Таблиця 1.1. Схема побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства за базовий і звітний період

Найменування статей балансуКод рядкаНа початок 2006 року (база) На кінець 2006 року (база)На кінець 2007 року (звіт)ЗмінаАбс. величиниВідн. величиниАбс. величиниВідн. величиниАбс. величиниВідн. величиниВ абс. величинахВ структуріБазисні темпи росту, %1234567891011Актив1.Необо-ротні активи08010640,861,917506,875,321300,179,46866,013,4164,52.Обо-ротні активи2606545,038,05727,524,65533,920,5-817,5-13,487,53.Витрати майбутніх періодів2702,80,14,20,13,40,11,40150Валюта балансу28017188,610023238,510026837,41006049,90135,2Пасив1.Власний капітал38014921,486,821116,890,922920,785,46195,43,4141,52.Забезпечення наступних витрат і платежів430133,10,8108,80,5119,50,5-24,3-0,381,73.Довгострокові зобовязання 4800 0 0 0 0012345678910114.Поточні зобовязання 6202134,112,42012,98,63797,214,1-121,2-3,894,35.Доходи майбутніх періодів6300 0 0 000Валюта балансу64017188,610023238,510026837,41006049,90135,2

В 2006 році загальна вартість майна підприємства складала 17188,6 тис. грн. на початок року; 23238,5 тис. грн. на кінець року; в 2007 році 26837,4 тис. грн. на кінець року. Вартість необоротних активів на початок 2006 року складала 10640,8 тис. грн., на кінець 2006 року 17506,8 тис. грн., на кінець 2007 року 21300,1 тис. грн. Вартість оборотних активів на початок 2006 року складала 6545,0 тис. грн., на кінець 2006 року 5727,5 тис. грн., на кінець 2007 року 5533,9 тис. грн.

З таблиці видно, що валюта балансу за 2006 рік зросла на 6049,9 тис. грн., або на 35,2 %, за 2007 рік на 3598,9 тис. грн., або на 15 %.

Зокрема, в 2006 році валюта балансу Активу зросла за рахунок:

- збільшення необоротних активів на 6866,0 тис. грн., або на 64,5 %;

- зменшення оборотних активів на тис. 817,5 грн., або на 12,5 %.

- збільшення витрат майбутніх періодів на 1,4 тис. грн., або на 50%.

Валюта балансу Пасиву в 2006 році зросла за рахунок:

- збільшення власного капіталу на 6195,4 тис. грн., або на 41,5 %;

- зменшення наступних витрат і платежів на 24,3 тис. грн., або на 18,3%;

- збільшення поточних зобовязань на 121,2 тис. грн., або на 5,7 %.

Також, в 2007 році валюта балансу Активу зросла за рахунок:

- збільшення необоротних активів на 3793,3 тис. грн., або на 1,2 %;

- збільшення оборотних активів на 193,6 тис. грн., або на 3,4 %.

- зменшення витрат майбутніх періодів на 0,8 тис. грн., або на 19,05%.

Валюта балансу Пасиву в 2007 році зросла за рахунок:

- збільшення власного капіталу на 1803,9 тис. грн., або на 8,5 %;

- збільшення наступних витрат і платежів на 10,7 тис. грн. на 9,8 %

- збільшення поточних зобовязань на 1784,3 тис. грн., або на 88,6 %.

Маємо збільшення необоротних та незначне зниження оборотних активів, що свідчить про деякі проблеми звязані з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

 

1.2 Аналіз структури необоротних активів

 

Щоб дати оцінку руху необоротних активів, необхідно розрахувати коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття.

Коефіцієнт зносу:

 

,

,

.

Коефіцієнт придатності:

 

,

,

.

 

Коефіцієнт введення:

 

,

.

 

Коефіцієнт вибуття:

 

,

.

 

Коефіцієнт відновлення:

 

,

.

Для комплексного аналізу розрахованих коефіцієнтів зведемо їх в таблицю 1.2.

 

Таблиця 1.2. Аналіз необоротних активів

ПоказникиНа початок 2006 року (базову)На кінець 2006 року (базового)На кінець 2007 року (звітного)1. Коефіцієнт зносу0,620,520,472. Коефіцієнт придатності0,380,480,533. Коефіцієнт введення-0,0060,0034. Коефіцієнт вибуття-0,650,555. Коефіцієнт відновлення-0,20,16

На початок 2006 року 62 % вартості основних засобів було списано на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості, на кінець 2006 року - 52%, на кінець 2007 року 47%. Відповідно частка не перенесеної вартості на створений продукт на початок 2006 року склала 38 %, на кінець 2006 року 48 %, на кінець 2007 року 53%.

В 2006 році 0,6% основних засобів було введено у використання, в 2007 році 0,3%. Вибулі основні засоби, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, склали у 2006 році 65 %, у 2007 році 55 %.

Частка від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, що складає нові основні засоби в 2006 році рівна 20 %, в 2007 році - 16 %.

 

1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства

 

У загальній сумі засобів, які розміщені на підприємство, як правило, велику питому вагу займають оборотні кошти. Від раціональності їх розміщення й ефективност

Похожие работы

1 2 3 4 > >>