Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"

200720082009АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа початок звітного періодуНа кінець звітного

Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ЗАТ „Перлина”

 

 

Студента 4 курсу,

11 групи

ФЕМП

Лабзіна А.О.

Викладач:

Височин І.В.

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2009

I. Аналітичний блок

 

1. Аналіз обсягу та структури активів торговельного підприємства

 

Табл. 1Динаміка обсягу та складу активів підприємстваПоказникиОбсяг, тис.грн.Абсолютна зміна, тис.грн.Темп приросту, %На 01.01.2007На 01.01.2008На 01.01.2009На 01.01.08На 01.01.09На 01.01.08На 01.01.091. Необоротні активи9328,610963,910967,61635,303,7017,530,031.1.Нематеріальні активи1,500-1,500,00-100,000,001.2. Незавершене будівництво 6752,586828740,31929,5058,3028,570,671.3. Основні засоби2457,72245,62191-212,10-54,60-8,63-2,431.4.Довгострокові фінансові інвестиції1,315,715,714,400,001107,690,001.5.Довгострокова дебіторська заборгованість115,600-115,600,00-100,000,001.6. Відстрочені податкові активи020,620,620,600,000,000,001.7. Інші необоротні активи0000,000,000,000,002. Оборотні активи2151,92317,56836165,604518,507,70194,972.1. ЗАПАСИ, всього1251,3347,7180,8-903,60-166,90-72,21-48,00 Виробничі запаси452,715,68,3-437,10-7,30-96,55-46,79 Незавершене виробництво0000,000,000,000,00 Готова продукція0000,000,000,000,00 Товари798,6332,1172,5-466,50-159,60-58,41-48,062.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього524,91114480,5589,10-633,50112,23-56,87 Векселі одержані0000,000,000,000,00 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги010,636,810,6026,200,00247,17 Дебіторська заборгованість за розрахунками0,11,501,40-1,501400,00-100,00 Інша поточна дебіторська заборгованість524,81101,9443,7577,10-658,20109,97-59,732.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ0000,000,000,000,002.4. ГРОШОВІ КОШТИ8,8509,26056,8500,405547,605686,361089,472.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ366,9346,6117,9-20,30-228,70-5,53-65,983. Витрати майбутніх періодів1,52,85,31,302,5086,6789,294. ВСЬОГО АКТИВІВ1148213284,217808,91802,204524,7015,7034,06

Аналіз проводився на основі даних за 2007 та 2008 роки. Як видно з таблиці, активи підприємства постійно зростали протягом усього періоду спочатку на 15,7%, а потім на 34,06%. Найбільшої зміни з усіх представлених даних зазнали грошові кошти. Спочатку їх обсяг було збільшено на 5686,4%, а потім на 1089,5%. Це дозволяє зробити висновок про те, що підприємство переводить свої активи у грошову форму. Про подальші плани при такій стратегії можна лише здогадуватися.

Не дивлячись на це, необоротні та оборотні активи також зазнають постійного зростання,хоч і не такого стрімкого, як попередній показник.

Табл. 2Динаміка структури активів підприємстваПоказникиПитома вагаАбсолютна змінаНа 01.01.07На 01.01.08На 01.01.09На 01.01.08На 01.01.091. Необоротні активи81,2582,5361,581,29-20,951.1.Нематеріальні активи0,010,000,00-0,010,001.2. Незавершене будівництво58,8165,3649,086,55-16,281.3. Основні засоби21,4016,9012,30-4,50-4,601.4.Довгострокові фінансові інвестиції0,010,120,090,11-0,031.5.Довгострокова дебіторська заборгованість1,010,000,00-1,010,001.6. Відстрочені податкові активи0,000,160,120,16-0,041.7. Інші необоротні активи0,000,000,000,000,002. Оборотні активи18,7417,4538,39-1,3020,942.1. ЗАПАСИ, всього10,902,621,02-8,28-1,60 Виробничі запаси3,940,120,05-3,83-0,07 Незавершене виробництво0,000,000,000,000,00 Готова продукція0,000,000,000,000,00 Товари6,962,500,97-4,46-1,532.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього4,578,392,703,81-5,69 Векселі одержані0,000,000,000,000,00 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги0,000,080,210,080,13 Дебіторська заборгованість за розрахунками0,000,010,000,01-0,01 Інша поточна дебіторська заборгованість4,578,292,493,72-5,802.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ0,000,000,000,000,002.4. ГРОШОВІ КОШТИ0,083,8334,013,7630,182.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ3,202,610,66-0,59-1,953. Витрати майбутніх періодів0,010,020,030,010,014. ВСЬОГО АКТИВІВ100100100хх

Значною мірою зменшуються запаси підприємства.

Варто зазначити, що у другому періоді зменшення зазнають усі показники, крім оборотних та необоротних активів, незавершеного будівництва, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів. Як це не дивно, але, скоріш за все, підприємство намагається звернути діяльність, перед тим перевівши свої активи у грошову форму. Такий стан речей не характеризує підприємство з гарної сторони. Потрібно збільшувати вартість основних засобів, деяких видів запасів, інакше така ситуація може призвести до зупинки діяльності.

В таблиці 2 показано питому вагу кожного виду активу у загальній їх вартості. Видно, що у другому періоді грошові кошти значною мірою збільшили свою питому вагу (з 3,76% до 3,18%). Також зросла питома вага оборотних активів за рахунок грошових коштів - та витрат майбутніх періодів. Цікаво, що підприємство збільшує питому вагу більш ліквідних активів оборотних. Така тенденцій зайвий раз наводить на думку, що в інтересах підприємства перевести всі активи у грошову масу, а не подальший розвиток підприємства.

 

2. Аналіз обсягу і структури пасивів (капіталу) торговельного підприємства

 

Динаміка капіталу підприємства представлена у таблиці 3.

Загальний обсяг пасиву, звичайно як і активу, зростає протягом усього досліджуваного періоду. Власний капітал має стрибкоподібну тенденцію за зменшенням на 7,8% йде зростання на 141,7%. Відповідно, позиковий капітал зазнає спочатку зростання на 68,6%, а потім спад на 98,35%. Видно, що в другому періоді підприємство переходить на більш високий рівень самофінансування, погашає заборгованості.

Разом із переведенням активів у грошову форму, збільшення відсотку власних коштів так само свідчить про приведення підприємства до стану «швидкого реагування», коли, в разі необхідності, можна буде швидко ліквідувати підприємство.

Крім того, у другому та третьому періодах у підприємства зявився нерозподілений збиток, що, скоріше за все, є результатом чистого збитку у попередніх періодах.

 

Табл. 3Динаміка обсягу та складу капіталу підприємстваПоказникиОбсяг, тис.грн.Абсолютна зміна, тис.грн.Темп приросту, %На 01.01.07На 01.01.08На 01.01.09На 01.01.08На 01.01.09На 01.01.08На 01.01.091. Власний капітал79497327,517710,7-621,5010383,20-7,82141,701.1. Статутний капітал135,6135,610135,60,0010000,000,007374,631.2. Пайовий капітал0000,000,000,000,001.3. Додатковий вкладений капітал 7709,17709,17709,10,000,000,000,001.4. Інший додатковий капітал0000,000,000,000,001.5. Резервний капітал3434340,000,000,000,001.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)70,3-551,2-168-621,50383,200,000,001.7. Неоплачений капітал 0000,000,000,000,001.8. Вилучений капітал0000,000,000,000,002. Позиковий капітал35335956,798,22423,70-5858,5068,60-98,352.1. Забезпечення наступних виплат та платежів0000,000,000,000,00 Цільове фінансування0000,000,000,000,002.2. Довгострокові зобовязання0000,000,000,000,00 Довгострокові кредити банків0000,000,000,000,002.3. Поточні зобовязання35335956,798,22423,70-5858,5068,60-98,35 Короткострокові кредити банків3461,24849,301388,10-4849,3040,10-100,00 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0000,000,000,000,00 Векселі видані 0000,000,000,000,00 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги0,70,432,5-0,3032,10-42,868025,00 Поточні зобовязання за розрахунками7,86733,759,20-33,30758,97-49,70 Інші поточні зобовязання63,3104032976,70-1008,001542,97-96,922.4. Доходи майбутніх періодів0000,000,000,000,00ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього1148213284,217808,91802,204524,7015,7034,06

Підприємством були майже погашені короткострокові заборгованості, повністю погашені короткострокові кредити банків. Позиковий капітал було зменшено на 98,4%.

Вся потужність підприємства переносить на власні джерела фінансування, що є свідченням згортання діяльності.

Для розвитку підприємства необхідно отримати ряд кредитів для збільшення активів, зокрема основних засобів. Лише в такому разі можливе подальше функціонування ЗАТ «Перлина».

Структура капіталу підприємства показана у таблиці 4.

 

Табл. 4Динаміка структури капіталу підприємстваПоказникиПитома вагаАбсолютна змінаНа 01.01.07На 01.01.08На 01.01.09На 01.01.08На 01.01.091. Власний капітал69,2356,9599,45-12,2842,511.1. Статутний капітал1,180,9856,38-0,2055,401.2. Пайовий капітал0,000,000,000,000,001.3. Додатковий вкладений капітал 67,1455,7242,88-11,42-12,841.4. Інший додатковий капітал0,000,000,000,000,001.5. Резервний капітал0,300,250,19-0,05-0,061.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)0,61-3,98-0,93-4,603,051.7. Неоплачений капітал 0,000,000,000,000,001.8. Вилучений капітал0,000,000,000,000,002. Позиковий капітал30,7743,050,5512,28-42,512.1. Забезпечення наступних виплат та платежів0,000,000,000,000,00 Цільове фінансування0,000,000,000,000,002.2. Довгострокові зобовязання0,000,000,000,000,00 Довгострокові кредити банків0,000,000,000,000,002.3. Поточні зобовязання30,7743,050,5512,28-42,51 Короткострокові кредити банків30,1435,050,004,91-35,05 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0,000,000,000,000,00 Векселі видані 0,000,000,000,000,00 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги0,010,000,180,000,18 Поточні зобовязання за розрахунками0,070,480,190,42-0,30 Інші поточні зобовязання0,557,520,186,97-7,342.4. Доходи майбутніх періодів0,000,000,000,000,00ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього100100100хх

Як видно з таблиці, збільшення в останньому періоді власного капіталу до рівня 42,%1% усього капіталу (відповідно, зменшення позикового капіталу на таку ж суму) відбулося лише завдя

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>