Аналіз трудових показників

У 2007 р. чисельність працівників звільнених у звязку з порушенням трудової дисципліни дорівнює 85 осіб. Через інші причини, в 2007

Аналіз трудових показників

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет менеджменту

Кафедра «Управління персоналом і економіка праці»

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

«Аналіз трудових показників»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк 2010г.

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота містить 33 стор., 15 табл., 12 рис., 17 формул.

Об'єкт вивчення ВАТ “Шахта Красноармійська №1”.

Мета зробити комплексну оцінку використання трудових ресурсів за період 2007-2009 рр. на підставі даних статистичної звітності підприємства.

Основними методами обробки й аналізу економічної інформації, які використано в роботі, є наступні: метод якісного аналізу та синтезу, системного підходу, прогнозування.

продуктивність праці, Робоча сила, підприємство, персонал, робітники, фахівці, службовці, ПЛИННІСТЬ, ПРАЦЯ

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ СКЛАДУ І РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ

1.1 Аналіз складу персоналу підприємства за категоріями

1.2 Аналіз вікового і освітнього складу кадрів

1.3 Аналіз руху персоналу

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

2.1 Аналіз продуктивності праці робітника по здобичі

2.2 Аналіз середньогодинної, середньоденної и середньорічної продуктивності праці

2.3 Резерви зростання продуктивності праці

2.4 Факторний аналіз продуктивності праці

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

ВСТУП

 

Дана курсова робота присвячена аналізу трудових показників ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1».

Головною метою роботи є розрахунок і детальний аналіз конкретних трудових показників ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1» за 2007-2009 рр.

Основними задачами роботи є:

  1. проаналізувати чисельність, склад і структуру працівників підприємства;
  2. прослідкувати рух робочої сили ВАТ «РМЗ «Шахта Красноармійська-Західна №1»;
  3. проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;
  4. проаналізувати вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Актуальність аналізу трудових показників пояснюється, у першу чергу, тим, що забезпеченість підприємства висококваліфікованими кадрами визначає можливість ритмічної роботи з випуску, реалізації продукції, підвищенню її якості, а також тим, що витрати на оплату праці становлять значну частину собівартості продукції й усунення невиробничих витрат по фонду оплати праці, а також втрат від браку, визначають можливості збільшення прибутку.

Метою аналізу трудових показників є з'ясування можливості подальшого збільшення випуску продукції за рахунок росту продуктивності праці, більш раціонального використання чисельності працівників і робочого часу, визначення резервів зниження собівартості продукції на основі ощадливого використання засобів на оплату праці, усунення невиробничих витрат. У наш час відповідно до змін в економічному й соціальному розвитку країни істотно змінюється й політика в області оплати праці, соціальної підтримки й захисту працівників.

 

Розділ 1 АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ СКЛАДУ І РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ

 

1.1 Аналіз складу персоналу підприємства за категоріями

 

Склад персоналу ВАТ ВК “Шахта Красноармійська-Західна №1” за категоріями працівників в 2007-2009 рр. наведено в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 Склад персоналу підприємства за категоріями

Показник2007 р.2008 р.2009 р.Відхиленняабсолютне, осібвідносне, %2008 р. до 2007 р.2009 р. до 2008 р.2008 р. до 2007 р.2009 р. до 2008 р.Облікова чисельність штатних працівників на кінець року, осіб792877737999-155226-1,952,91Керівники, осіб399392412-720-1,755,10Спеціалісти, осіб492453523-3970-7,9315,45Службовці, осіб2262352329-33,98-1,28Робітники, осіб681166936832-118139-1,732,08

Представимо на рис. 1.1 склад персоналу за категоріями

 

Рисунок 1.1 − Структура персоналу підприємства

Чисельність керівників у 2007 р. становить 399 осіб. У 2008 р. цей показник зменшився на 7 осіб. Скорочення керівників повязане з структурними перебудовами і скороченням персоналу. В 2009 р. чисельність керівників була найбільшою за період з 2007-2009 рр. Чисельність спеціалістів у 2009 р. зросла в порівнянні з 2007 р. на 70 (15,45%) осіб.

Найбільша чисельність службовців на підприємстві зафіксована в 2008 р. 235 осіб. У 2009 р. цей показник зменшився на 3 особи. Найбільша категорія робітники. Чисельність робітників суттєво змінилася в 2008 р., скоротившись на 118 (1,75%) осіб. Аналізуючи дані 2009 р., можна зробити висновок, що чисельність робітників у порівнянні з 2007 р. зросла на 21 особу, а в порівнянні з 2008 р. на 139 (2,08%) осіб.

Порівнюючи 2008 р. із 2007 р., можна зробити висновок, що структура складу персоналу зазнала суттєвих змін. Чисельність керівників, спеціалістів і робітників зменшилась, тоді як чисельність службовців збільшилася. Зменшення середньооблікової чисельності персоналу повязане зі зменшенням виробничих можливостей підприємства, а також із структурними перебудовами.

Чисельність ПВП за період з 2007-2008 роки представлена у табл. 1.2

 

РікПВП, осібВідхилення від планупланфактабсолютне, осібвідносне, %200779827928-54-0,66200879367773-63-0,79200981257999-126-1,60Таблиця 1.2 − Горизонтальний аналіз чисельності ПВП

 

За даними таблиці 1.2 можна зробити висновок, що планова і фактична чисельність робочої сили у 2008 р. знизилась у порівнянні з 2007 р.

Проте планові і фактичні показники в 2009 р. збільшились у порівнянні з 2007 і 2008 р. Протягом 2007-2009 р. фактична чисельність персоналу була завжди менша за планову. Аналізуючи 2007 р., можна зробити висновок, що фактична чисельність персоналу менша за планову на 54 особи (0,66). У 2008 і 2009 рр. фактична чисельність персоналу менша за планову на 63 (0,79%) і 126 (1,60%) відповідно.

Спираючись на дані табл. 1.2 можна проаналізувати планову і фактичну чисельність персоналу, представлену у вигляді рис 1.2.

 

Рисунок. 1.2 − Планова і фактична чисельність персоналу

 

Розрахуємо темпи росту і приросту фактичної чисельності працюючих ланцюговим і базисним способами. Розраховані дані занесемо до табл. 1.2.

 

Таблиця 1.3 Аналіз темпів росту і приросту чисельності персоналу

Показники2007 р.2008 р.2009 р.Чисельність ПВП, осіб792877737999Темп росту (ТР), %ланцюговий-

98,04

102,91базисний-

-

98,04

 

100,90

Темп приросту (ТПР), %ланцюговий-

--1,96

 

2,91

базисний--1,960,90

За даними табл. 1.3 можна зробити висновок, що темп росту розрахований ланцюговим і базисним способами у 2008 р. становить 98,04%, а у 2009 р. 102,91і 100,90 відповідно.

Розрахуємо середньорічний темпи росту за формулою:

 

, (1.1)

 

де TR − середньорічний темп росту;

n − кількість періодів;

Tn − ланцюговий або базисний темп росту в і-му періоді.

Розрахуємо ланцюговий середньорічний темп росту:

 

 

Розрахуємо базисний середньорічний темп росту:

 

.

 

Розрахуємо середньорічний темп приросту за формулою:

 

,(1.2)

 

де − середньорічний темп приросту.

 

Розрахуємо ланцюговий середньорічний темп приросту:

 

%.

 

Розрахуємо базисний середньорічний темп приросту:

 

%.

За даними розрахунками, можна зробити висновок, що ланцюговий середньорічний темп росту більший за базисний. Ланцюговий середньорічний темп приросту становить 0,45%, а базисний середньорічний темп приросту має відємний показник -0,56%. Середньорічний темп росту розрахований ланцюговим методом становить 100,45%. Середньорічний темп росту розрахований базисним методом становить 99,44%.

 

1.2 Аналіз вікового і освітнього складу кадрів

 

Для аналізу вікового складу необхідно чисельність персоналу ВАТ ВК «Шахта Красноармійська-Західна №1» за 2007-2009 рр. поділити за віковими групами:

 

1 група до 30 років

2 група 30-41 років

3група 41-50 років

4 група >50 років

 

Дані вікового складу ВАТ ВК «Шахта Красноармійська-Західна №1» за 2007-2009 рр. занесемо табл. 1.4.

 

Таблиця 1.4 Аналіз вікового складу кадрів

Показники2007 р.2008 р.2009 р.осіб%осіб%осіб%ПВП, осіб792810077731007999100- до 30 років247231,14241331,02251432,12- 30-41 років261232,93258932,93263233,02- 41-50 років211127,01205927,05210825.91- >50 років7338,927129,007458,95

Аналізуючи дані табл. 1.4 можна зробити висновок, що найбільша чисельність працівників у 2007 р. була у віці 30-41 років і дорівнювала 2612 (32,93%) осіб. Чисельність працівників у віці до 30 років, дорівнювала 2472 (31,14%) особи. Чисельність персоналу у віці 41-50 років, становила 2111 (27,01%) осіб. Найменше у 2007 році працівників старше 50 років. Їхня чисельність дорівнювала 733 (8,92%) особи. Це свідчить, проте, що склад персоналу досить молодий.

У 2008 р. чисе

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>