Аналіз товарної політики ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Початковим етапом впровадження асортиментної політики є дослідження «життєвого циклу товару», заснованого на тому, що кожний продукт живе на ринку певний

Аналіз товарної політики ТОВ Фармацевтична компанія Здоровя

Дипломная работа

Маркетинг

Другие дипломы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

Підприємницька діяльність є ефективною, коли товар, який фірма виробляє або послуга, яку вона надає, знаходить попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного товару або послуги приносить прибуток.

Для того, щоб вироблений товар або послуга, що надається, були завжди конкурентоспроможними і мали попит, необхідно здійснювати безліч підприємницьких і, звичайно, маркетингових рішень.

В маркетинговій діяльності такі рішення торкаються, як правило, чотирьох напрямів: товарної політики, цінової політики, розподільної і збутової політики, комунікативної політики.

Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару і методами його просування від виробника до кінцевого покупця.

Товарну політику неможливо відділити від реальних умов діяльності підприємства-виробника, специфіки його профілю. Разом з тим, як показує практика, промислові підприємства, що знаходяться приблизно в однакових важких умовах ринково-економічної обстановки, що склалася в Україні, по - різному вирішують свої товарні проблеми: одні проявляють повне невміння і безпорадність, а інші, керуючись принципами і методами маркетингу, знаходять перспективні шляхи, які розглянуті в даній дипломній роботі.

На звичайному ринку товар визначає долю ринкової і всієї господарської політики підприємства-виробника. Вже через цю обставину вся сукупність заходів, пов'язаних з товаром, тобто його створення, виробництво і вдосконалення, реалізація на ринках, передпродажне і сервісне обслуговування, розробка рекламних заходів, а також зняття товару з виробництва, безперечно, займає центральне місце у всій діяльності виробника і називається товарною політикою виробника.

Товарна політика припускає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити спадкоємність рішень і заходів по формуванню асортименту і його управлінню; підтримці конкурентоспроможності товарів на рівні, що вимагається; знаходженню для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробці і здійсненню стратегії упаковки, маркіровки, обслуговування товарів.

Відсутність такого набору дій призводить до нестійкості всього підприємства, провалів, схильності асортименту надмірній дії випадкових кон'юнктурних чинників. Поточні рішення керівництва у таких випадках нерідко носять половинчастий, малообгрунтований характер, який ґрунтується на інтуїції, а не на розрахунку, що враховує довготривалі інтереси.

Питання, пов'язані з розробкою і здійсненням товарної політики є актуальними для багатьох фірм і підприємств. Добре продумана товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення асортименту, але і служить для керівництва підприємства свого роду орієнтиром загальної спрямованості дій, які дозволяють коректувати поточні ситуації. Відсутність генерального, стратегічного курсу дій підприємства, без якого немає і довгострокової товарної політики, чревата неправильними рішеннями, розпиленістю сил і засобів, відмовою від запуску виробів у виробництво в мить, коли вже все підготовлено до їх серійного або масового випуску. Природно, помилки такого роду дорого обходяться виробникам.

Основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій для вдосконалення товарної політики, включаючи розробку способів підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції за рахунок поліпшення сервісної стратегії і нових каналів просування і збуту продукції.

Для досягнення цієї мети треба вирішити такі завдання:

1)проаналізувати теоретичні основи розробки товарної політики;

)провести аналіз товарної політики компанії «Здоров'я»;

) проаналізувати маркетингові дослідження вимог споживачів до фармацевтичної продукції;

) провести аналіз стану фармацевтичного ринку України і позиції на ньому компанії «Здоров'я», відносно інших виробників - як вітчизняних, так і зарубіжних;

) провести оцінку конкурентоспроможності продукції компанії.

Предметом дослідження є товарна політика підприємства.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Практична значущість дипломної роботи полягає в тому, що основні положення, висновки і рекомендації можуть послужити основою реального застосування запропонованих рекомендацій на практиці і отримання видимих результатів від їх впровадження.

 

1. Сутність товарної політики

 

1.1 Товар в системі маркетингу

 

Виходячи з визначення ринку як системи економічних відносин, які включають виробництво різних видів товарів і послуг, їх оберт і кінцеве споживання за рахунок купівлі - продажу відповідно до стану попиту і пропозиції, можна з упевненістю сказати, що стрижнем цих відносин на будь-якому з ринків виступає товар. Він займає центральне місце в політиці і практиці виробництва і торгівлі, і визначає сукупність заходів по його створенню, виробництву, зберіганню, транспортуванню, реалізації на ринку, сервісу і рекламі. За визначенням товаром є будь-який предмет праці, вироблений для продажу, який володіє споживною вартістю і вартістю, визначеною якістю, технічним рівнем, надійністю, споживацькою корисністю, показниками ефективності у виробництві і споживанні, виконуючий роль індикатора економічної сили і активності виробника [1].

Головне в будь-якому товарі - споживацькі властивості, тобто здатність виконувати функцію задоволення певних потреб його власника. Споживацька вартість товару формується за рахунок його фізичних, хімічних, біологічних (гігієнічних), естетичних і ергономічних властивостей і характеристик. З погляду кінцевого застосування можна виділити три головні види товару:

1) споживчі товари;

) товари виробничо-технічного призначення (промислові товари);

) послуги.

Споживчі товари отримуються кінцевими споживачами для особистого (сімейного) споживання.

На основі споживацьких звичок покупців ці товари класифікуються на:

товари повсякденного попиту;

товари попереднього вибору;

товари особливого попиту;

товари пасивного попиту.

Товари повсякденного попиту - споживацькі товари і послуги, які купують без особливих роздумів, з мінімальним порівнянням з іншими товарами. Додатково такі товари можна класифікувати.

  1. Основні товари, які купляються споживачами регулярно (наприклад, хліб, молоко, канцелярські товари).
  2. Товари імпульсної покупки - це товари, які доступні для покупки в багатьох місцях і купляються без попереднього планування і пошуків, на основі раптового бажання. Ця особливість покупців знайшла широке застосування в концепції Р.О.Р. (Point of purchase - на вістря торгівлі). В рамках цієї концепції вироблені методики, які дозволяють підвищувати реалізацію у виробників, обіг магазину без серйозних фінансових вкладень. Методики спрямовані, в першу чергу, на стимулювання імпульсного попиту за рахунок використання супутніх товарів, доповнюючих товарів, поглиблення асортименту, тактичних товарів (товарів підтримки), зазивних товарів, товарів - лідерів, товарів - локомотивів, товарів - супутників.
  3. Екстрені товари - товари, які купляються при виникненні гострої необхідності в них (знеболюючі засоби).

До наступної групи споживчих товарів - товарів попереднього вибору, відносяться товари, які в процесі вибору і покупки порівнюються покупцями між собою з урахуванням показників: ціни, якості, придатності, зовнішнього оформлення.

До групи товарів особливого попиту відносять споживчі товари з унікальними характеристиками або марками, заради придбання і володіння якими певна група покупців готова докласти додаткові зусилля.

Товари пасивного попиту - споживчі товари, про придбання яких покупець зазвичай не думає, незалежно від того, знає він чи ні про їх існування. Реалізація такого роду товарів вимагає з боку продавця більш значних зусиль в області маркетингу.

Споживчі товари можуть також класифікуватися на товари:

короткочасного користування;

тривалого користування.

Товари короткочасного користування зазвичай споживаються за один або декілька циклів використання (це більшість продуктів харчування).

Товари тривалого користування використовуються протягом достатньо довгого часу, витримуючи багатократні зміни.

Товари виробничо-технічного призначення - це товари, які купляються приватними особами або організаціями для подальшої їх переробки або застосування в бізнесі.

Дана група товарів класифікується на:

) матеріали і деталі, які повністю використовуються у виробничому процесі;

) капітальне устаткування, яке входить в готовий продукт частково;

) допоміжні матеріали і послуги, які не входять в продукт що виготовляється.

Послуга розглядається як особливий вид товару, який нерозривно пов'язаний з тим, кому дана послуга надається. Вона в основному невідчутна і в наслідок чого не переходить у власність клієнта, вона не може бути накопичена, а процес її виробництва і споживання за часом співпадають [2].

Стосовно товару можна також виділити дещо інший ряд класифікаційних ознак. Наприклад, з урахуванням ринкової участі товару, тобто його присутність на ринку.

Основні форми ринкової присутності:

форма конкретного продукту (включає фізичне єство, основні параметри, експлуатаційні можливості);

форма розширеного продукту (припускає додавання до форми конкретного продукту сервісного обслуговування);

узагальнена форма продукту (з урахуванням узагальненої значущості цього продукту на основі соціально-корпоративної відповідальності для вирішення глобальних проблем).

Ознака, задовольняюча споживацькі запити:

споживацькі властивості, які задовольняють

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>