Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Показники2006р.2007р.2008р.2009р.2010р.Велика рогата худобаПоголівя, гол.15271532135413791210Валове виробництво приросту живої маси ВРХ, ц18251975173614301253Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г327,4353,2351,3284,1283,7Витрати кормів на 1 ц приросту

Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ьності.

Основні завдання маркетингових досліджень:

 1. розрахувати величину попиту та пропонування;
 2. встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропонуванням;
 3. дослідити поведінку споживачів;
 4. оцінити діяльність фірми та її конкурентів;
 5. визначити конкурентні позиції конкурентоспроможної продукції та фірми в цілому;
 6. зорієнтувати виробництво на випуск товарів, збут яких забезпечений наявними на ринку умовами і дає можливість фірмі отримати запланований прибуток;
 7. розробити та здійснити програму маркетингу [9].

 

4. Фінансовий план

 

За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка внутрішньогосподарського документа бізнес-плану.

Бізнес-план має:

 1. давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підприємство, яке місце воно займатиме на ринку;
 2. містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємства, детально описувати схему його функціонування;
 3. розкривати принципи та методи керівництва підприємством;
 4. обов'язково містити програму управління фінансами, без якої неможливо розпочати справу та забезпечити ефективність її виконання;
 5. показати перспективи розвитку підприємства інвесторам та кредиторам.

За умов економічної кризи перехідного періоду бізнес-план підприємства має передусім вирішувати завдання поліпшення його фінансового стану. У цьому зв'язку розгляд саме фінансового аспекту бізнес-плану є найактуальнішим.

Фінансовий план це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Фінансове планування це один з елементів діяльності, пов'язаної з управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського планування. Об'єктом фінансового планування виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового національного продукту, найважливішими серед них є прибуток, амортизаційні відрахування, податки, обов'язкові збори в цільові
фонди та ін.

Фінансовий план це план формування, розподілу і використання фінансових ресурсів.

У цій формі бізнес-плану планується зведений результат від реалізації, використання робіт і послуг на сторону, а також визначається результат підприємницької діяльності підприємства з урахуванням інших доходів і збитків [].

Проведемо розрахунок грошових надходжень і результатів від реалізації продукції у ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна» за 2010 рік в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1. Розрахунок грошових надходжень і результатів від реалізації продукції, тис. грн.

Види продукціїРеалізовано продукції, цВиручка від реалізації, тис грнСобівартість реалізованої продукції, тис грнРезультатРівень рентабельності, %прибутокзбитокПродукція рослинництва всьогох2753,91235,71518,2х122,9Зернові та зернобобові всього6127680,9577,0103,9-18,0з них: пшениця1780152,0146,65,4-3,7кукурудза на зерно4336527,8429,498,4-22,9ячмінь111,11,00,1-10,0соняшник39422022,9626,31396,6-223,0Інша продукція рослинництвах50,132,417,7-54,6Продукція тваринництва всьогох10979,510454,4525,1х5,0Жива маса:великої рогатої худоби17051140,44362,0--3221,60-73,9свиней97,733,2--25,50-76,8Молоко319809758,65996,93761,7-62,7Мед851,44,4--3,00-68,2Продовження таблиці 4.1Інша продукція тваринництвах71,457,913,5-23,3Послуги в сільському господарствіх568,9180,6388,3-215,0Всьогох14302,311870,72431,6х20,5

З розрахованої таблиці ми можемо зробити висновок, що підприємство отримало прибуток по всіх видах продукції рослинництва и по виробництву молока, але по вирощуванню ВРХ, свиней и виробництво меду підприємство отримало збиток. В загальному результаті у 2010 році господарство отримало позитивний результат в розмірі 2431,6 тис. грн., а рівень рентабельності в цьому році становив 20,5%.

Після завершення розрахунків слід визначити обсяги щомісячної реалізації продукції (робіт, послуг) за окремими видами і каналами, а також обсяги надходження грошових коштів у господарство. При виконанні цих розрахунків потрібно звернути особливу увагу на прогноз цін з урахуванням їх сезонних коливань під впливом попиту і пропозиції та інших умов ринкової діяльності.

Тому розрахуємо циклограму надходження грошових коштів (таблиця 4.2), циклограму реалізації продукції (таблиця 4.3) і програму цін по каналах реалізації та видах продукції (таблиця 4.4).

Зробивши розрахунок грошових надходжень ми можемо сказати, що господарство реалізувавши в 2010 році певну кількість продукції отримало виручку в розмірі 42134,00 тис. грн. З розрахованих таблиць ми можемо сказати, що найбільшу кількість продукції підприємство реалізує в під кінець року, тому саме найбільша кількість надходження грошових коштів від реалізації продукції теж у кінці звітного року.

Подальший розрахунок прибутку, валового і чистого доходу має проходити в такій послідовності. Розрахувавши кінцевий результат від реалізації продукції і врахувавши її собівартість, ми отримали прибуток до якого додають суму податку на додану вартість, що залишається в господарстві, і визначають таким чином прибуток від господарської діяльності. У відповідному рядку відображають грошові надходження за рахунок державного регулювання цін.

Розрахунок акцизного збору також виконуються згідно з чинним законодавством.

Загальний фінансовий результат розраховують з урахуванням фінансових витрат, витрат на капіталовкладення, доходів від володіння корпоративними правами та інших позареалізаційних доходів
і витраті [11].

Проведемо розрахунок прибутку, валового і чистого доходу ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна» за 2009 рік в таблиці 4.5

 

Таблиця 4.5. Розрахунок прибутку, валового і чистого доходу ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна», тис грн.

ПоказникиПрибутокЗбитокВиручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)18740Податок на додану вартість2911Собівартість реалізованої продукції14892Адміністративні витрати831Витрати на збут71Інші витрати операційної діяльності6298Інші операційні доходи6730Всього прибутків і збитків2547025003Загальний фінансовий результат467

Зробивши розрахунок таблиці можна сказати, що господарство в 2009 році, врахувавши всі витрати, підприємство отримало прибуток в розмірі 467 тис. грн.

Валовий дохід розраховують в такому порядку.

По-перше потрібно визначити валову продукцію за собівартістю, що включає всі витрати на виробництво продукції, робіт і послуг планового року, а також враховує приріст або зменшення незавершеного виробництва і витрати майбутніх періодів порівняно з попереднім роком.

Витрати на виробництво продукції рослинництва розраховують на підставі даних форми «Виробництво і собівартість продукції рослинництва». Після визначення собівартості валової продукції на підставі допоміжних розрахунків загальну собівартість валової продукції збільшують на суму витрат з її реалізації, які відшкодовують підприємству заготівельні та інші підприємства.

Розраховують прибуток як перевищення суми виручки від реалізації продукції її собівартості. В збиткових підприємствах розраховують збиток як перевищення собівартістю реалізованої продукції виручки від її реалізації.

 

Таблиця 4.6. Розрахунок валового і чистого доходу ТОВ агрофірми
«ім. Гагаріна», тис грн.

ПоказникиСума, тис грн.Валова продукція за собівартістю13917,9Перевищення (прибуток) сумою виручки від реалізації продукції собівартості реалізованої продукції578,6Зменшення (збиток) суми виручки від реалізації продукції собівартості реалізованої продукції-ВсьогоВаловий дохід937Витрати на оплату праці1972Витрати на соціальні заходи603Чистий дохід286

Відображують прибуток господарств, що виконують функції міжгосподарських підприємств, передані господарствам-учасникам. Для визначення валового доходу з суми реалізації виробленої підприємством валової продукції виключають матеріально-грошові витрати на її виробництво. Отже, валовий дохід визначається різницею між сумою валової продукції і сумою матеріально-грошових витрат [11].

Зробимо розрахунок валового і чистого доходу ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна» в таблиці 4.6.

Розрахувавши таблицю 4.6 ми бачимо, що чистий дохід підприємства склав 286 тис. грн., в якому були враховані витрати на оплату праці і витрати на соціальні заходи.

 

5. Інвестиційна діяльність

 

У ринковій економіці вирішальною умовою розвитку і конкурентоздатності будь-яких суб'єктів господарювання є ефективне вкладення капіталу в ту чи іншу господарську діяльність, в окремі об'єкти чи напрями діяльності. Для досягнення обраної підприємством економічної стратегії розвитку формується інвестиційна програма за конкретними напрямами інвестиційної діяльності (вкладення капіталу), кожен з яких потребує розробки відповідного документа.

Інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізації інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально-економічних перетворень.

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>