Аналіз телевізійного рекламного слогана

Однак, сам по собі слоган є фразою, звичайним реченням, яке складається зі звичайних слів. Для того, щоб він запрацював необхідно

Аналіз телевізійного рекламного слогана

Дипломная работа

Маркетинг

Другие дипломы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим значенням реклами в житті сучасного суспільства. Слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Тому його вивчення як субжанру рекламного дискурсу є необхідним для успішного проведення рекламних кампаній. Сьогодні слогани настільки поширені, що є формою існування певної культури, продуктом сучасної епохи, а це обумовлює необхідність їх всебічного дослідження. Проблематикою рекламного слогана займались: І.Морозова, К.В.Шидо, В.Клоц, Ф.Джефкінс, О.А.Дмітрієв, А.В.Літвінова, А.Л.Солошенко. Не дивлячись на велику кількість праць, присвячених рекламі, багато проблем рекламної діяльності маловивчені, зокрема недостатньо матеріалу про особливості використання слогана. Це зумовлює необхідність розгляду слогана як особливої форми реалізації рекламного повідомлення, його систематизації, аналізу й опису структурно-семантичних особливостей.

Метою роботи є аналіз телевізійного рекламного слогана: розгляд семантичних особливостей, розкриття структури побудови та визначення функцій.

Досягнення мети дослідження передбачає виконання таких завдань:

розглянути термін «слоган»;

-виділити класифікацію слоганів;

виявити особливості створення слогана;

розглянути ефективні методики створення слогана;

знайти рекламні слогани у телевізійній рекламі;

навести приклади вдалого використання слоганів;

дослідити механізм роботи слоганів у рекламному зверненні;

встановити послідовність створення слогана;

оцінити функціональне значення слогана в системі рекламної комунікації.

Обєктом дослідження є рекламний слоган як один з основних елементів рекламного тексту.

Предметом дослідження є особливості і специфіка використання слоганів телевізійної реклами, їх структурні та функціональні ознаки.

Методи дослідження. У роботі застосовується комплексний підхід, який дозволяє розглянути слогани рекламних текстів як цілісну систему, зокрема такі методи як описовий, спостереження, аналіз, лінгвістичний експеримент та порівняння.

Джерельну базу становлять слогани телевізійних рекламних роликів на каналах «1+1», «Інтер», «ICTV», «СТБ», «Новий», «ТЕТ», «Україна», «М1», «НТН».

Матеріалом для дослідження є 308 слоганів телевізійної реклами.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані при підготовці посібників для співробітників креативних відділів рекламних агентств, на практичних семінарах зі створення рекламного продукту, при проведенні рекламних кампаній, а також у курсах з лексичної семантики, риторики, стилістики української мови.

Теоретичне значення роботи полягає в поглибленому аналізі й розкритті сутності слогана; це робить внесок у вивчення семантики та прагматики тексту, який полягає у системному підході до вивчення слоганів рекламних текстів.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі і дослідженні особливостей структури і побудови слогана. У роботі визначені етапи створення слогана, механізм його роботи, запропоновані декілька класифікацій та описані поширені помилки. Рекламний слоган у дослідженні розглядається як основна складова телевізійної реклами. Саме такий підхід до цього феномену дозволяє побачити принципову новизну рекламних слоганів. Висока значимість і недостатня практична розробленість слоганів визначають безсумнівну новизну цього дослідження.

Обсяг і структура роботи. Структура роботи визначається поставленою метою та завданнями дослідження. Основний текст курсової складається з Вступу, трьох Розділів, Висновку і Списку літератури. У Вступі визначаються мета, завдання, обєкт і предмет дослідження, обгрунтовується актуальність та наукова новизна курсової, її теоретична і практична значущість, а також характеризується матеріал і методи дослідження. Основна частина складається з 3-ох розділів, у яких відповідно до завдань проводиться дослідження слогану і робляться висновки.

У Розділі 1 розглядається термін «слоган», визначається його місце в рекламному тексті та значення реклами у сучасному світі в цілому. У цьому розділі здійснюється поділ слоганів на інформативні, іміджеві, акційні; за тривалістю використання - стратегічні і тактичні. До слоганів з раціональним та емоційним акцентом та до слоганів, у яких акцент можна зробити на особистих якостях або порівняти з конкурентами і показати відмінності, наведені приклади. Далі розглядаються етапи створення слогана та механізм його роботи. Потім наводяться приклади рекламованих в слогані об'єктів та приклади різноманітних характеристик товару, виражених в слоганах.

У Розділі 2 подані структурні характеристики слогана, визначена необхідна послідовність створення ефективного слогана. Далі здійснюється поділ за структурою на 3 типи: пов'язані, прив'язані та вільні (приклади використання). Для того, щоб слоган був успішним, він повинен відповідати таким вимогам: точність, лаконічність, простота, оригінальність, рима, двозначність, приналежність (приклади застосування).

Розділ 3 присвячений функціональним особливостям. Визначені основні функції слогана та найпоширеніші помилки при створенні слогана.

У Висновках підводяться підсумки дослідження.

 

Розділ I. Семантичні особливості слогана

 

1.1Слоган як основний компонент рекламого повідомлення, його дефініція, завдання, розвиток та вплив на масову свідомість

 

Однією з основних ознак сучасного суспільства є його глобальна інформатизація. Цей процес супроводжується затвердженням нових соціальних і моральних цінностей, нового образу і форм життя та нових принципів управління суспільством. Інформаційне суспільство відрізняє, з одного боку, зростаюче управлінське значення засобів масової інформації, з іншого боку - підвищення інформованості населення, вільний доступ до інформації, безперешкодна робота всіх ЗМІ, наявність масових технічних засобів, які роблять інформацію доступною для більшості громадян.

Телебачення сфокусувало в собі абсолютну більшість переваг всіх видів реклами. Телевізійна реклама, виступаючи в якості домашнього страхового агента, може демонструвати нові товари і моду, показувати технологію приготування різних страв, ілюструвати роботу побутової техніки, автомобілів, сільськогосподарський і садовий інвентар, різну зброю, музичні інструменти, рекламувати роботу естрадних груп, спектаклів і т.п. Телебачення охоплює найбільшу аудиторію слухачів.

Невідємним компонентом будь-якої реклами, її ідейним зерном є не що інше, як слоган - коротке самостійне рекламне повідомлення, яке добре запамятовується, та в яскравій, образній формі передає основну ідею рекламної кампанії і пояснює глядачам основну пропозицію. Слоган допомагає виділити марку серед її конкурентів та додає цілісності серії рекламних заходів.

-го року поняття «слоган» було вперше використано в сучасному значенні. Первинне значення слова - «бойовий клич» - дуже точно і образно відображає сутність реклами: полонити покупця і знищити конкурентів. Мета слогана - викликати позитивні асоціації у споживача щодо іміджу компанії, продукта або послуги і надалі залучити його як клієнта. Завдання, яке виконують слогани для реклами, - донесення до споживача основної відмінності чи переваги рекламованого товару щодо інших, створення певного емоційного ставлення споживача до товару або його якості та спонукання до придбання товару.

Вважають, що початком популярності слоганів став 1886 p., коли 8 травня фармацевт Джон С. Пербертон запропонував мешканцям Атланти, штат Джорджія, содовий напій за ціною 5 центів за склянку. Про це було повідомлено 29 травня 1886 р. у газеті «Атланта Джорнел» у такий спосіб: городян запрошували поласувати «новим популярним содовим напоєм» під назвою «Кока-Кола», який є «смачним і освіжаючим».

Говорячи про особливості слогана, важливо відзначити його вплив на масову свідомість аудиторії і формування комунікативних здібностей одержувачів рекламної інформації. Слоган можна розглядати як особливе «дзеркало» культури, яке обєктивно відображає середовище комунікації суспільства. У цьому проявляється його унікальність як соціального явища. Цей висновок виправданий, оскільки слоган прагне «розмовляти» однією мовою зі споживачем, бути максимально зрозумілим і близьким до тієї аудиторії, до якої звертається.

 

1.2Класифікація слоганів

 

Точне розуміння сфери застосування слогана і його основних типів допомагає «достукатися» до споживача. Так, наприклад, інформативний слоган спрямований на те, щоб донести до споживача якесь повідомлення про продукт, наприклад, його головну відмінність або перевагу перед товарами конкурентів.

Іміджевий слоган спрямований на підвищення впізнаваності торгової марки, на надання продукту певних іміджевих характеристик і акцентування уваги аудиторії на нематеріальних особливостях бренду.

Акційні слогани можуть змінюватися залежно від локальних задач кампанії. Головна вимога - вони повинні бути витримані в єдиній манері і не суперечити корпоративному слогану. Така стильова єдність дуже важлива, інакше є небезпека зруйнувати індивідуальність марки.

За тривалістю використання слогани поділяються на стратегічні і тактичні. Перші розраховані на довгий строк або навіть на весь час, поки існує бренд. Застосування другого пов'язано з коректуванням позиціонування, сезонними змінами (розпродажі, нові колекції) і т.п. Тактичний слоган не обов'язково «відміняє» стратегічний.

На думку маркетологів, якщо стратегічний слоган не змінюється близько десяти років, він працює навіть без назви бр

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>