Аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві

Важливе значення при виборі стратегії росту для просування екологічної продукції має фінансова стабільність підприємства. При стимулюванні обсягів продажу необхідною умовою

Аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна курсова робота

з дисциплін: Управління потенціалом підприємства, Стратегічний маркетинг та управління старетгією підприємства, Управління проектамина тему:

Аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2011

Зміст

 

Вступ

1. Аналіз господарської діяльності ВАТ «ТерА»

1.1 Загальна характеристика ВАТ «ТерА»

1.2 Основні показники господарської діяльності ВАТ «ТерА»

2. Маркетингова стратегія ВАТ «ТерА» та управління нею

2.1 Особливості управління маркетинговою стратегією на підприємстві

2.2 Управління маркетинговою стратегією на ВАТ «ТерА»

3. Управління збутовим потенціалом ВАТ «ТерА»

3.1 Особливості марктеингового потенціалу підприємства

3.2 Управління маркетинговим потенціалом підприємства ВАТ «ТерА»

4. Шляхи удосконалення методів збуту на підприємстві ВАТ «ТерА»

4.1 Пропозиції по удосконаленню збутової діяльнотсі ВАТ «ТерА»

4.2 Проект відкриття фірмового магазину ВАТ «ТерА»

4.3 Проектні пропозиції розширення дистрибюторської мережі ВАТ «ТерА»

Висновки

Список використаної літератури

маркетинговий стратегія підприємство

 

Вступ

 

На сучасному етапі ринкової економіки в силу загострення конкуренції за ринки збуту, росту витрат, а також підвищення вимог споживачів стосовно якості обслуговування, основним фактором, який визначає виживання торговельних підприємств та їх цілеспрямований розвиток, є ефективність системи збутової діяльності. У звязку з цим все більше значущими стають питання щодо удосконалення системи збуту.

Для забезпечення раціональної цільової орієнтації і визначення всього комплексу спонукальних мотивів, якими керуються споживачі при прийнятті рішення про покупку товарів, підприємству дуже важливо досліджувати кінцевого споживача, тому що саме виживання і функціонування ринку залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити і потреби.

Це обумовлює необхідність систематичного і всебічного вивчення потреб, смаків, бажань, мотивів покупців, стану і динаміки попиту у взаємозв'язку зі змінами в системі споживчих переваг для прийняття маркетингових рішень.

Тому аналізу ринку, конкурентоспроможності на ньому відповідних товарів підприємства повинно бути приділено максимум уваги при організації збутової діяльності будь-якого підприємства.

Кондитерська галузь є одним з найбільш привабливих секторів харчової промисловості України.

На сьогодні тенденції на ринку кондитерських виробів визначає висока конкуренція, що спостерігається серед підприємств першої десятки. Тому найважливішою передумовою ефективного функціонування кондитерського підприємства в сучасних умовах є знання потреб і особливостей його потенційних ринків збуту, рівня конкурентоспроможності на них як товаровиробника.

Метою курсової роботи є аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві.

Предметом дослідження є теоретичні і методологічні проблеми збутової діяльності підприємства, використання економічного потенціалу підприємства та побудова на основі цього раціональної стратегії.

Об'єкт дослідження: Відкрите Акціонерне Товариство «ТерА».

Метою роботи є розробка і обґрунтування рекомендацій з вдосконалення збутової діяльності підприємства на основі аналізу його стратегічного аналізу та аналізу його потенціалу.

Відповідно до поставленої мети дослідження у даній курсовій будуть розглядатися наступні питання:

- дослідження теоретичних основ збутової діяльнотсі підприємства;

- аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства;

- дослідження та вибір стратегії підприємтва за допомогою SwOT-матриці;

- визначення збутового потенціалу підприємства;

- висунення пропозицій щодо удосконалення системи збуту підприємства.

У роботі були використані звітні дані Міністерства економіки і розвитку України, монографії і навчальні посібники з питань економічного потенціалу підприємства, звітні матеріали ВАТ «ТерА».

Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи.

У першому розділі проводиться аналіз господарської діяльності ВАТ «ТерА».

У другому розділі проводиться аналіз та формування маркетингової стратегії підприємства.

У третьому розділі проводиться аналіз марктеингвоого потенціалу підприємства.

У четвертому розділі визначаються шляи розвитку господарської дільності ВАТ «ТерА».

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

 

 

1. Аналіз господарської діяльності ВАТ «ТерА»

 

1.1 Загальна характеристика ВАТ «ТерА»

 

Відкрите акціонерне товариство "ТерА" далі ВАТ "ТерА" має повну юридичну і господарчу самостійність і є приватним товариством.

Форма власності приватна.

У своїй дiяльностi Товариство орiєнтується на власнi кошти. ВАТ працює на повному госпрозрахунку. Для фiнансування на технiчне переозброєння пiдприємства планується збiльшити обсяги реалiзацiї продукцiї, скоротити суми дебiторської та кредиторської заборгованостi. Протягом звiтного перiоду пiдприємство користувалося короткостроковим кредитом банку. Чистий (дохiд) виручка вiд реалiзацiї продукцiї складає 16398 тис. грн.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства 00375697.

Юридична адреса: 46008, м. Тернопiль, вул. Пирогова, 11, тел.: (0352) 524438, (0352) 255711.

Керівник: В. о. генерального директора - Кічаєва Ірина Мирославівна

ВАТ «ТерА» державну реєстрацію пройшло у Виконавчому комiтеті Тернопiльської мiської ради 31 грудня 1991 року. У державній реєстрації ВАТ «ТерА» видом економічної діяльності зазначено 15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Фінансово-господарську діяльність ВАТ «ТерА» обслуговують банки:

- у національній валюті: Львiвська фiлiя АТ "Укрiнбанк", МФО 325826, р/р 26006023002001;

- у іноземній валюті: Тернопiльська фiлiя АКБ "Укрсоцбанк", МФО 338017, р/р 26008770606760.

Основні види діяльності ВАТ «ТерА»:

15.82.0 Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберігання; 15.81.0 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробів;

52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.

Свою діяльність відкрите акціонерне товариство здійснює на основі ліцензій та дозволів (див. таблиця 1.1).

 

Таблиця 1.1.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностiТПА 86888401.08.2008Тернопiльська ОДПI31.07.2009ОписПiсля закiнчення термiну дiї торгового патенту, його буде продовжено.

На сьогоднiшнiй день ВАТ "ТерА" спецiалiзується на випуску рiзноманiтних кондитерських виробiв: вафлi, пряники, печиво, зефiр, мармелад, драже, схiднi солодощi, цукерки, бараночнi вироби - асортимент яких налiчує понад 80 найменувань. На сьогоднi ВАТ продовжує нарощувати виробництво продукцiї, розширює наявну мережу збуту. Головними прiоритетами в роботi фабрики є якiсть продукцiї.

Генеральний директор ВАТ керує всiєю виробничою дiяльнiстю Товариства. Йому безпосередньо пiдпорядковуються (див. рис.1.1.): заступник генерального директора, iнженер по охоронi працi, iнспектор вiддiлу кадрiв, юрист-консультант. Вище керiвництво (Генеральний директор та його заступник) визначає, планує та координує всi види дiяльностi пiдприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Організаційна структура ВАТ «ТерА»

 

Генеральному директору та його заступнику пiдпорядковуються служби: бухгалтерiя, вiддiл постачання та збуту, технiчна служба, планово-економiчний та виробничий вiддiли.

Вiддiл постачання та збуту очолює начальник вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядковуються працiвники вiддiлу, працiвники торгiвлi, комiрники, водiї автотранспорту. Вiддiл органiзовує забезпечення пiдприємства всiма необхiдними матерiально-технiчними ресурсами.

Технiчну службу очолює технiчний директор, якому пiдпорядковується служба головного iнженера та головного технолога.

Головному iнженеру пiдпорядковується головний механiк та працiвники механiчної служби. Технiчна служба забезпечує своєчасну i якiсну пiдготовку виробництва, технiчну експлуатацiю, ремонт та модернiзацiю устаткування.

Головному технологу пiдпорядковуються: начальник виробництва, начальник виробничої лабораторiї, технологiчна служба. Начальнику виробництва пiдпорядковуються майстри всiх виробничих дiльниць.

Виробничий вiддiл вiдповiдає за випуск товарiв вис

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>