Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

АктивКодНа 01.01.96На 01.01.97На 01.01.98рядка1.Основні засоби та інші позаоборотні активиОсновні засоби: залишкова вартість1079 626,4077 866

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

1. Вступ

Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.

 

 

 

 

 

2. Вихідні дані:

БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “

(тис.грн.)

АктивКодНа 01.01.96На 01.01.97На 01.01.98рядка1.Основні засоби та інші позаоборотні активиОсновні засоби: залишкова вартість1079 626,4077 866 знос(02)1188 249,1091 104 первісна вартість (01)12167 875,50168 970Нематеріальні активи: залишкова вартість205,26 знос(02)210,62 первісна вартість (04)225,88Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)30983,33 785Устаткування (07)3565,5145Довгострокові фінансові вкладення (58)40133,4523Майно в аренді (11)50Інші позаоборотні активи60Всього по розділу 17080 813,8082 3252. Запаси і затратиВиробничі запаси (05,06,08,10)803 816,505 303Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)90Малоцінні і швидкозношувані предмети: залишкова вартість100938,31 229 знос (13)101249407 первісна вартість (12)1021 187,301 636Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44)1103 520,106 683Витрати майбутніх періодів (31)1202,3Готова продукція (40)1301 622,2012 227Товари: купівельна вартість (41)140690698 торговельна націнка (42)14128,296 продажна вартість (41)142718,2794Всього по розділу 215010 589,4026 1403. Грошові кошті, розрахунки та інші активиТовари відвантажені, несплачені в строк (45)16026 266,70462Розрахунки здебіторами: за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76)1709 442 за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76)180250,566 по векселях одержаних (59)1901 614,60912 з податкових розрахунків (67)19533 з бюджетом (68)20096,5183 з персоналом та іншими операціями (73)2100,1 по авансах виданих (61)2200,1 з учасниками (75)225 з дочірніми підприємствами (78)23023 808,302 813 з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)2406 623,802 569 Короткострокові фінансові вкладення (58)250Грошові кошти: каса (50)2600,3 Розрахунковий рахунок (51)27016,532 валютний рахунок (52)28025,2 інші грошові кошти (54,55,56)290108,619Використання позикових коштів (82)300Інші оборотні активи31012 501,104Всього по розділу 332071 312,3016 535БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)330162 715,50125 000

 

ПасивКод рядкаНа 01.01.97На 01.01.981. Джерела власних та прирівнених до ніх коштівСтатуний фонд (капитал) (85)4001 899,001 8991899Додатковий капитал (88)40586 712,4088 83588657Резервний фонд (88)410494Фінансування капітальних вкладень (93,94)42097295Розрахунки за майно (76)425Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)4303 603,107 7627635Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)440Відстрочена податкова заборгованість (95)450Доходи майбутніх періодів (83)455Резерви наступних витрат і платежів (89)4600,232Реструкторизований борг (60)465Нерозподілений прибуток минулих років (98)470Заборгованість за майно в аренді (99)475Прибуток: Нерозподілений звітного року (80)480 використаний у звітному році (81)4816 179 звітного року (80)4826 179Збитки : минулих років (98)48515 134,3023 38823388 звітного року (80)49017513Всього по розділу 149577 080,4075 208580812. Довгострокові пасивиКредити банків (92)50022 393,8016 66526854Позикові кошти (95)510Інші довгострокові пасиви 520Всьго по розділу 253022 393,8016 665268543. Розрахунки та інші короткострокові пасивиКредити банків (90)6001 452,20789Позикові кошти (95)6101 306,302 5383962Кредити та позики, що не погашені в строк620Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76)63013 990,2017 00722823 за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76)64010 732,601 по векселях виданих (66)6501 318,20314 по авансах одержанх (61)6604,52 з податкових розрахунків (67)665749 з бюджетом (68)670654,93 7443428 по забюджетних платежах (65)680739,16841575 по страхуванню (69)690493,11 335581 по оплаті праці (70)700875,91 2542001 з дочірніми підприємствами (78)71031 304,302 0602093 з учасниками715111,10250227 з іншими кредиторами (71,76)720258,92 7151678Позики для працівників (97)730Інші короткострокові пасиви 740Всьго по розділу 375063 241,3033 12738689БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)760162 715,50125 000123624

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка ПРИБУТКИЗБИТКИВиручка (валовий дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01083650Державне регулювання цін011Податок на добавлену вартість01512318,10Акцизний збір020Дороги025030Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)04065949Комерційні витрати045Результат від реалізації0505382,90Інші операційні доходи і витрати06020,7Доходи від володіння корпоративними правами0705,8Прибутки до одержання080Інші позареалізаційні доходи і витрати085777,708,6Всього прибутків і збитків0906187,18,6Балансовий прибуток або збиток1006178,5Податок на прибуток1051018,1Інше використання прибутку1105160,4Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.

 

Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали:

- бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року;

- оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів);

- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості;

- наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних;

- аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу

потрібну інформацію.

Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та

майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується

насамперед бухгалтерський баланс.

 

В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Пасиви - це обов'язки підприємства за позичками і кредиторською заборгованістю, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або доходів, що надходять. Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, яку відображають у пасиві звітного балансу в розділі власного капіталу.

У першому розділі активу балансу відображена вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі активу балансу розміщені дані про оборотні активи, що знаходяться у розпорядженні підприємства: запаси, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

В третьому розділі активу балансу розміщені витрати майбутніх періодів.

В першому розділі пасиву балансу відображена інформація про власний капітал підприємства. Тут розміщені дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу і вилученого капіталу.

У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забезпечення наступних витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезп

Похожие работы

1 2 3 4 > >>