Аналіз та планування трудових показників

ПоказникиОд. вимір.ПеріодиІндексибазиспланзвітплан/базисзвіт/планзвіт/базис12345678 ) Середньоспискова чисельність ПВП,в т.ч.чол.9800970098200,9897961,01241,0020а) робітникипит. вага0,850,850,85 чол.8330824583470,9897961,01241,0020б) керівники та спеціалістипит. вага0,090,090,088 чол.8828738640,9897960,98970,9796в) службовціпит.

Аналіз та планування трудових показників

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

Кафедра „Економіка та фінанси”

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Економіка праці”

на тему: „Аналіз та планування трудових показників”

 

 

 

 

Виконав: ст. гр. МО 06а

Божко Т.Є

 

 

 

Горлівка 2009

 

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 48 сторінок, 1 рис., 12 табл., 6 джерел.

 

Мета курсової роботи закріплення знань, отриманих у курсі „Економіка праці”, та придбання практичних навичок з аналітичної економічної роботи на підприємстві.

Об'єктом курсової роботи є трудові показники економіко-господарчої діяльності підприємства на прикладі машинобудівного заводу (автозаводу).

В курсовій роботі надані розрахунки, динаміка та аналіз основних трудових показників на підприємстві: чисельність та структура працюючих, робочий час, продуктивність праці та заробітна плата працівників. Згідно з отриманими результатами зроблені висновки щодо становища та подальшої економічної роботи на підприємстві.

В другій частині роботи частково виконані прогнозні рішення щодо рівня продуктивності праці за рахунок відносної економії праці згідно з використанням окремих факторів її підвищення. За допомогою кореляційно-регресного аналізу побудована математична модель і визначено рівень продуктивності праці у майбутньому.

 

ТРУДОВІ ПОКАЗНИКИ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, РОБОЧИЙ ЧАС, ВІДНОСНА ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

1.1 Аналіз чисельності та структури працюючих

1.2 Аналіз використання робочого часу

1.3 Аналіз продуктивності праці

1.4 Аналіз заробітної плати

2 ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

2.1 Планування зростання продуктивності праці

2.2 Прогнозування рівня продуктивності праці за допомогою кореляційного - регресійного аналізу

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

 

Сучасна політична, економічна і соціальна ситуація в Україні відзначається становленням нової економічної системи ринкових відносин. Ефективність функціонування цієї системи в значній мірі залежить від кваліфікаційного рівня спеціалістів з економіки, зокрема з питань економіки праці.

Курсовий проект є однією з основних і ефективних форм самостійної роботи студента, яка підбиває підсумки вивчання теоретичного курсу та практичних занять.

Метою курсового проекту є перевірка та закріплення отриманих знань з питань аналізу та планування показників економіки праці, таких як трудові показники на підприємствах виробничої сфери, поглиблення навичок аналітичної роботи з інформаційними, методичними та інструктивними матеріалами. Призначення роботи - поглибити теоретичну підготовку студента і сприяти придбанню практичних навичок проведення аналітичної роботи на підприємствах, в об єднаннях і в галузях промисловості.

Економічний аналіз як наука становить собою систему спеціальних знань, які базуються на законах розвитку та функціонування систем і спрямованих пізнання методології оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарчої діяльності підприємства. З його допомогою можна визначити тенденції господарчого розвитку, науково обґрунтувати плани, управлінські рішення, контролювати їх виконання, оцінювати досягненні результати, здійснювати пошук, вимірювання, обґрунтування величини резервів підвищення ефективності виробництва та розробляти заходи по їх використанню.

Поліпшення використання наявного виробничого потенціалу є однією з ключових завдань сьогоднішнього етапу соціально-економічного розвитку України. Велика роль в рішенні цього завдання призначена економічному аналізу, і, насамперед, аналізу трудових показників, тому що в системі простих елементів виробництва засобів праці, предметів праці та живої праці - останньому належить вирішальна роль. Тільки жива праця може привести в дію минулу, матеріалізовану в засобах і предметах, працю.

Аналіз трудових показників дозволяє точніше оцінювати техніко-технологічний потенціал, визначити резерви використання техніки. Ступінь використання предметів праці відбивається на собівартості продукції і, отже, на розмірі прибутку джерелі фондів розвитку виробництва, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, матеріального заохочення. Нераціональне застосування сировини, матеріалів, покупних виробів може бути повязане не тільки з їх зберіганням, нормами витрат, величиною технологічних відходів, але й з якістю трудового потенціалу, невідповідністю професіонального, кваліфікаційного складу працюючих вимогам виробництва.

Там, де питанням підвищення кваліфікації та поширюванню передового виробничого досвіду приділяється недостатньо уваги, значно вище остаточний та виправлений брак продукції, нижче питома вага високосортних виробів, достатньо нова картина витрат від браку може бути визначена лише на засаді аналізу використання робочого часу, що дозволяє визначити їх величину.

Нераціональне використання матеріалів установлюється також на засаді аналізу використання фонду заробітної плати за допомогою розрахунку величини доплат за відхилення від технології.

При аналізі використання робочого часу виявляються перебої в матеріально-технічному постачанні та причини внутрішньо-змінних простоїв.

Відношення величини простоїв за відсутністю матеріалів, заготовок, інструментів, комплектуючих виробів, отриманих за кооперацією, до опрацьованого часу дозволяє визначити недоотриманий з даної причини приріст продуктивності праці.

Все вищесказане свідчить про те, що трудові показники чинять суттєвий вплив на використання виробничого потенціалу підприємств, об'єднань, галузей та народного господарства в цілому. Тому поглиблений аналіз та планування трудових показників з метою підвищення ефективності виробництва - це вимога часу.

 

1 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

 

Трудові показники це кількісні та якісні характеристики для оцінки стану соціально-трудових відносин на підприємстві, використання робочої сили та ефективності праці (за визначений період часу).

До основних трудових показників відносять: продуктивність праці, виробіток, трудомісткість, чисельність персоналу, заробітна плата, фонд оплати праці, фонд споживання.

В ринкових умовах господарювання визначення трудових показників підприємства набуває особливого значення. Основна задача підприємства виконати виробничу програму по випуску конкурентоспроможної продукції при використанні мінімальних витрат живої і уречевленої праці. Це посилює значення і вплив трудових показників на результативність виробництва.

Підвищення продуктивності праці головний фактор зростання ефективності та прогресивного розвитку підприємства. Воно безпосередньо повязано із зниженням трудомісткості продукції, оптимальністю використання робочої сили, підвищенням кваліфікації робітників, раціональністю організації та стимулювання праці.

Трудомісткість одиниці продукції складає основу визначення чисельності та складу персоналу, що безпосередньо повязано з нормуванням та формуванням фонду оплати праці. Заробітна плата та премія визначає розмір винагороди індивідуальної трудової діяльності та виконує роль визначального стимулу до праці. Фонд оплати праці характеризує витрати на використання робочої сили, які включаються до узагальнюючого показника виробництва собівартості, що відображається на вартості (ціні) і конкурентоспроможності продукції підприємства. Фонд споживання включає: фонд оплати праці, доходи (дивіденди) по акціях і вкладах трудового колективу, суму трудових і соціальних пільг. Розмір такого фонду і ступінь трудової активності робітників визначають рівень їх доходу та якість життєдіяльності. Трудові показники органічно взаємоповязані з іншими показниками поточної звітності, стратегічного прогнозування. Вони є складовою частиною технічного, економічного та фінансового планування, обовязково впливають на виробничі витрати та визначають прибутковість господарювання.

Аналіз трудових показників це вид економічних досліджень для визначення рівня результативності виконання виробничих, управлінських функцій трудовим колективом, а також для розробки заходів щодо підвищення ефективності праці на підприємстві.

Основні задачі аналізу трудових показників:

  1. обєктивна оцінка використання ресурсів праці: робочої сили, продуктивності праці;
  2. визначення факторів та їх впливовість (кількісно) на зміну трудових показників;
  3. усунення недоліків в організації, нормуванні праці;
  4. пошук шляхів використання резервів щодо підвищення продуктивності праці.

Перед початком аналізу складаємо на основі вихідних даних таблицю 1.1.

 

Таблиця 1.1 Основні трудові показники підприємства

ПоказникиОд. вимір.ПеріодиІндексибазиспланзвітплан/базисзвіт/планзвіт/базис12345678 ) Середньоспискова чисельність ПВП,в т.ч.чол.9800970098200,9897961,01241,0020а) робітникипит. вага0,850,850,85 чол.8330824583470,9897961,01241,0020б) керівники та спеціалістипит. вага0,090,090,088 чол.8828738640,9897960,98970,9796в) службовціпит. вага0,0390,0390,036 чол.3823783540,9895290,93650,9267г) інший персоналпит. вага0,0210,0210,026 чол.2062042550,9902911,25001,23792. Обсяг виробництва продукції (НЧП)тис. грн.4135041800439651,01091,05181,06323. Те

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>