Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

  Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV; Наказ Міністерством економіки України від 19.01.2006р.

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Розділ 1

Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства

1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства

1.2 Огляд нормативно-законодавчої бази з формування фінансової звітності

1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат»

Висновки до 1-го розділу

Розділ 2

Методика та організація формування фінансової звітності підприємства

2.1 Особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат»

2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку

2.3 Удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем

Висновки до 2-го розділу

Розділ 3

Методика і організація економічного аналізу фінансової звітності

3.1 Завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу

3.2 Методика аналізу основних показників фінансової звітності підприємства

3.3 Аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат»

Висновки до 3-го розділу

Розділ 4

Методика та організація аудиту фінансової звітності підприємства

4.1 Організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства

4.2 Методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства

4.3 Особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій

4.4 Одержані результати проведеного аудиту

Висновки до 4-го розділу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Метою даної роботи є розгляд теоретичні та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства.

Завданням дипломної роботи є: 1) визначення форм звітності як засобів задоволення інформаційних потреб у повній, правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 2) розгляд та аналіз теоретичних та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства; 3) дослідження методики і техніки складання, аналізу та аудиту фінансової звітності

Актуальність розглядаємої теми зумовлюється розвитком ринкових відносин, що потребують якісного інформаційного забезпечення стосовно результатів діяльності субєктів ринку.

Сутність звітності як елементу та методу бухгалтерського обліку полягає досягненні завершального етапу фінансового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена для використання як зовнішніми (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і внутрішніми користувачами і є джерелом різноманітної інформації для прийняття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

До фінансової звітності належать такі форми:

1 - Баланс підприємства;

2 - Звіт про фінансові результати;

3 - Звіт про рух грошових коштів;

4 - Звіт про власний капітал;

5 - Примітки до річної фінансової звітності.

Предметом дослідження є методика і техніка складання, аналіз та аудит фінансової звітності.

Вся звітність складається з використанням підрахунку, групування та спеціальної обробки даних бухгалтерського обліку, що і є завершальною його стадією.

Головні вимоги, які ставляться до бухгалтерської звітності такі:

реальність;

ясність;

своєчасність;

єдність методики звітних показників;

порівнянність звітних показників з минулими.

Обєкт дослідження - ВАТ «Ізмаїльський целюлознокартонний комбінат». Основним видом діяльності зазначеного підприємства, згідно Статуту підприємства, є виробництво паперу та картону. ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат» відноситься до середніх підприємств, розподіл облікової та аналітичної праці є необхідним, при цьому технологічні процеси, що застосовуються, а також реальні обсяги виробництва, дозволяють застосовувати централізовану форму організації та побудови бухгалтерської служби.

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства в даній роботі наведені в наступній послідовності:

В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства, а саме: економічну сутність фінансової звітності підприємства; нормативно-законодавчу базу з обліку фінансової звітності; техніко-економічну характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат»В другому розділі розглянуто методику та організацію формування фінансової звітності підприємства, а саме: особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат»; організацію аналітичного та синтетичного обліку; описано удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем.

В третьому розділі розглянуто методику і організацію економічного аналізу фінансової звітності, а саме: завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу; методику аналізу основних показників фінансової звітності підприємства; наведено аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат».

У четвертому розділі розглянуто методика та організацію аудиту фінансової звітності підприємства, а саме: організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства; методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства; особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій; змальовано одержані результати проведеного аудиту ВАТ «Ізмаїльський целюлозно картонний комбінат».

За кожним розділом та дослідженням взагалі - сформульовано підсумовуючі висновки та пропозиції. В роботі наведено 13 таблиць, 6 рисунків, список використаної літератури за 64-ма джерелами та 5 додатків, що містять похідну інформацію для проведеного дослідження.

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в визначенні єдності методики і організація формування, економічного аналізу та аудиту фінансової звітності.

 

Розділ 1

Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства

 

1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства

 

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством [13, c.145 ].

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Головні вимоги до звітності це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими.

Якісні характеристики фінансової звітності такі [27, c.318 ]:

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Основні принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і пасивів підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким д

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>