Аналіз стану охорони праці на підприємстві

  Законодавство України про охорону праці: У 4-х т. К.: Основа, 1990. Закон України "Про охорону праці". Голос України, 2002,

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Контрольная работа

Безопасность жизнедеятельности

Другие контрольные работы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з курсу: "Охорона праці в галузі"

 

 

 

Виконала: студентка V курсу

групи ЗМО-10 м

Карпінська Н. В.

зал. книжка № 20107126

Перевірила:

Давидюк Юлія Володимирівна

 

 

 

 

Житомир

2010

 

Зміст

 

І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"3

II. Розробити внутрішні організаційні документи підприємства з охорони праці21

Список використаної літератури31

 

 

І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"

 

Стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3":

загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників?

проаналізуйте умови праці на підприємстві (небезпечні і шкідливі виробничі фактори, загальна характеристика умов праці);

проаналізувати звітні дані підприємства з охорони праці за три останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відповідні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий стан, гострі проблемні моменти). Які заходи з охорони праці, на вашу думку, необхідно обов'язково передбачити на підприємстві та чому?

Загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

Метою управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3" є забезпечення безпеки, збереження здоровя та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих (49 працівників) та здійснює свою діяльність в галузі меблевої промисловості (виробництво, оптова та роздрібна торгівля меблями).

Система управління охороною праці ЖКУВП "Біатрон-3" розроблялася з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру й схему управління підприємством у цілому, де органи (субєкти) управління діяльністю одночасно є органами (субєктами) управління охорони праці. Зокрема, субєктами управління підприємства виступає головний інженер з охорони праці та директор підприємства, а у виробничому цеху заступник директора з виробництва; обєктами управління діяльність функціональних служб (бухгалтерія, відділ маркетингу та логістики) і структурних підрозділів (цех та дільниці) щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ЖКУВП "Біатрон-3" в цілому.

В основу СУОП підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Найважливішими завданнями СУОП на ЖКУВП "Біатрон-3" є такі:

організація та координація роботи в галузі охорони праці;

планування роботи й прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки);

технологічне забезпечення;

технічне забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, соціальне забезпечення;

правове забезпечення;

інформаційне, нормативно-медичне і методичне забезпечення;

економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи;

контроль за станом охорони праці;

облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП.

Функції служби охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" виконує головний інженер з охорони праці (менеджер з персоналу за сумісництвом), адже чисельність працюючих на підприємстві дорівнює 49 особам.

Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі обєкти з метою перевірки стану їх безпеки;

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Головний інженер з охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" виконує такі функції:

організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;

організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв;

інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень;

забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо;

бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії;

забезпечує складання звітності з охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132, директором ЖКУВП "Біатрон-3" затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

Положення про систему управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3". В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому звязку з функціональними підсистемами управління ЖКУВП "Біатрон-3". Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва меблів. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.

Положення про службу охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" визначає , що на ЖКУВП "Біатрон-3" службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 49 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обовязки та підпорядкованість.

Положення про комісію з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" у кількості трьох осіб. Комісія вкл

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>