Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

  Постанова Правління Національного банку України від 14.10 2004 року № 486. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11 2004 року №

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ ”Кредитпромбанк”

Зміст

 

1. Аналіз діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

1.1 Характеристика основного виду діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

1.2 Оцінка фінансового стану і результат діяльності банку

1.3 Розвиток відносин з корпоративними клієнтами

1.4 Організація кредитування

2. Аналіз роботи Сектора по комерційній діяльності (кредитний відділ)

3. Аналіз наданих кредитів Донбаською філею ВАТ „Кредитпромбанк"

4. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк"

5. Аналіз виданих кредитів під заставу нерухомості

Список літератури

1. Аналіз діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

 

1.1 Характеристика основного виду діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

 

Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" зареєстровано Національним банком України 20 травня 1997 року за № 266.

 

Основні акціонери банку

Вітчизняні/іноземні акціонериЧастка у%Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Хомертрон Трейдинглімітед"49,64Фінтест Трейдинг КО. ЛІМІТЕД9,94Приватна компанія обмеженою відповідальністю "ІНДТЕК Файненс Бі. Ві. "8,89Товариство з обмеженою відповідальністю "САВІ"8,17Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"6,88

Членство у міжбанківських об'єднаннях, біржах і фондах

Українська міжбанківська валютна біржа Асоціація "Київський банківський союз" ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" Перша фондова торгова система (ПФТС) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Ліцензії та дозволи, які має банк

Банківська ліцензія № 174 від 24 вересня 2001 року.

Письмовий дозвіл № 174-2 від 11 вересня 2003 року.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку №242000 від 23 жовтня 2001 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:

діяльність з випуску та обігу цінних паперів;

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

депозитарна діяльність зберігання цінних паперів.

Банківські операції, які банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії Національного банку України:

Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.

Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.

Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банк має право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг).

Лізинг.

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.

Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів.

Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток.

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції, які банк має право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Неторговельні операції з валютними цінностями.

Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

Емісія власних цінних паперів.

Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

З фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

Депозитарна діяльність зберігання цінних паперів.

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

 

1.2 Оцінка фінансового стану і результат діяльності банку

 

Фінансовий результат

Чистий прибуток, отриманий банком у 2004 році, склав 11 593 тис. грн., що на 896 тис. грн. (8,37%) більше, ніж у попередньому році. У загальному прибутку банківської системи України частка Кредитпромбанку складає 1,65%.

В умовах скорочення дохідності активних операцій основними шляхами досягнення запланованого рівня прибутку було нарощування обсягу кредитно-інвестиційного портфеля та комісійних доходів.

Високі темпи економічного зростання 2004 року (приріст ВВП становив 8,5%, приріст обсягів промислової продукції - 15,8%, 2003 року - 4,1% та 7,0% відповідно) обумовили значний попит на гроші - збільшення кредитних вкладень українських банків за 2004 рік становило 61,4%.

Приріст кредитно-інвестиційного портфеля Кредитпромбанку за 2004 рік - 60,4%.

У структурі кредитно-інвестиційного портфеля питома вага кредитів на прямого позичальника становила 83,0%, міжбанківських кредитів - 10,3%, вкладень у цінні папери - 6,7%.

Найприбутковішим напрямом бізнесу було кредитування. Станом на 1 січня 2005 року кредитний портфель склав 918 435 тис. грн., що на 276 559 тис. грн. (43,1%) більше, ніж на початок 2004 року.

Процентний дохід від наданих кредитів за

2004рік - 127 908 тис. грн., що на 28 845 тис. грн. (або 29,1%) більше у порівнянні з 2003 роком.

Обсяги строкових коштів, розміщених в інших банках, на 1 січня 2005 року склали 114 419 тис. грн., приріст порівняно з попереднім періодом - 100 789 тис. грн. Процентний дохід від розміщення строкових коштів в інших банках отримано у розмірі 2 049 тис. грн.

Цінні папери в портфелі банку на 1 січня 2005року склали 73 713 тис. грн., приріст порівняно з попереднім періодом - 44 062 тис. грн. (148,6%). Процентний дохід від цінних паперів склав 3 206 тис. грн.

Однією із стратегічних цілей банку є нарощування комісійних доходів. Шляхи такого нарощування, з урахуванням ринкових обмежень, керівництво банку вбачає у постійному розширенні спектра комісійних продуктів та ефективній тарифній політиці, що дозволяють залучати до обслуговування нових клієнт та збільшувати обсяги операцій з клієнтами, які вже працюють з банком.

Чистий комісійний дохід, отриманий у 2004 році, склав 25 556 тис. грн., це на 7 596 тис. грн. (42,3%) більше рівня 2003 року. Питома вага комісійних доходів у загальних доходах за 2004 рік становить 17,2% (у минулому році - 14,6%).

Якість активів та формування резервів

Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля станом на кінець 2004 року становив 1106 573 тис. грн., приріст порівняно з 2003 р. - 60,4%. Питома вага сумнівної та простроченої заборгованості наприкінці 2004 року складала 3,8%.

Банк формує свої резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними та іншими операціями за двома методиками: відповідно до вимог НБУ та міжнародних стандарт. Загальна сума сформованих резервних фондів та загальних спеціальних резервів на кінець року становила 124 255 тис. грн. та збільшилася порівняно з минулим роком на 30 518 тис. грн. (32,6%). Цей приріст відповідає загальнобанківській тенденції (за даними Асоціації українських банків, консолідований приріст резервів українських банків склав 33%).

Обсяги сформованих резервів за підсумками 2003-2004 pp. склали відповідно:

за методикою НБУ - 69 050 тис. грн. та 88 871тис. грн.

за міжнародними стандартами - 59 390 тис. грн. та 100 708 тис. грн.

Політика банку щодо формування резервів дозволяє створити достатній запас міцності для компенсування можливих втрат без негативного впливу на фінансовий стан банку, максимального захисту інтересів вкладників та акціонерів.

Ліквідність

Підтримання достатнього рівня ліквідності - необхідна умова стабільного режиму проведення платежів, повернення коштів за зобов'язаннями банку.

Виконуючи вимоги Національного ба

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>