Аналіз романа Т. Драйзера "Американська трагедія"

У своєму романі «Американська трагедія»(1925)Драйзер виводить середнього американського юнака Грифитса, малоосвіченого, легковажного, слабовільного. Сутність трагедії Грифитса, що кінчає своє життя

Аналіз романа Т. Драйзера "Американська трагедія"

Курсовой проект

Литература

Другие курсовые по предмету

Литература

Сдать работу со 100% гаранией

Анотація

 

Актуальність теми дослідження даної курсової роботи визначається необхідністю розгляду художніх образів творчості Драйзера у вигляді цілісної художньої системи, у якій можливе виділення різних художніх моделей особистості, а також завданням аналізу художніх засобів створення представлених моделей особистості.

Предметом дослідження в курсової роботі є художні моделі особистості героїв Драйзера, створені письменником під впливом складного комплексу філософських, естетичних і морально-психологічних пошуків письменника.

Об'єктом дослідження в дисертаційному творі є роман Драйзера: «Американська трагедія» (An American Tragedy, 1925) у якому найбільше яскраво представлені особистісні характеристики героїв, типологічно близьких по ряду ознак і складових художню систему образів письменника.

Робота складається з вступу, двох розділів, шістьох підрозділів, висновку та списку літератури. Обсяг роботи становить 33 сторінки.

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Творчість американських письменників на рубежі 19-20 сторіччя

1.1 Американська література кінця 19 початку 20 сторіччя

1.2 Творчість Теодора Драйвера

1.3 Роман Т. Драйзера «Американська трагедія»

Розділ 2. Специфіка образу головного героя у романі Т.Драйзера «Американська трагедія»

2.1 Анатомія американського правосуддя

2.2 Головна ідея роману Т.Драйзера «Американська трагедія»

2.3 Трагічна Америка за романом Т.Драйзера

Висновок

Список літератури

Вступ

 

Теодор Драйзер (1871 -1945) - один з видатних письменників США рубежу XIX-XX століть. Саме в цей час в американській дійсності відбуваються зміни, які зачіпають не тільки соціальні сторони існування американців, але й трансформують особистість. Драйзер створив у своїх добутках систему образів, за допомогою яких аналізував соціально-психологічні характеристики особистості, особливості її свідомості й підсвідомості. У даній дисертації досліджуються художні моделі особистості, створені письменником у романах «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Трилогії бажання», «Геній», «Американська трагедія», «Оплот».

Актуальність теми дослідження даної курсової роботи визначається необхідністю розгляду художніх образів творчості Драйзера у вигляді цілісної художньої системи, у якій можливе виділення різних художніх моделей особистості, а також завданням аналізу художніх засобів створення представлених моделей особистості.

Предметом дослідження в курсової роботі є художні моделі особистості героїв Драйзера, створені письменником під впливом складного комплексу філософських, естетичних і морально-психологічних пошуків письменника.

Об'єктом дослідження в дисертаційному творі є роман Драйзера: «Американська трагедія» (An American Tragedy, 1925) у якому найбільше яскраво представлені особистісні характеристики героїв, типологічно близьких по ряду ознак і складових художню систему образів письменника.

Творчість Т.Драйзера було предметом уваги дослідників, починаючи з виходу у світло його першого роману «Сестра Керри» в 1900 році. Однієї з перших робіт, присвячених біографії й творчості Т.Драйзера, можна назвати книгу Д.Дадли, де втримуються не тільки біографічні дані, але й представлені відкликання сучасників про особистість письменника і його творчості.

Серед робіт, присвячених вивченню біографії й творчої спадщини письменника, необхідно виділити книги Ф.Матиссена, А. Кейзина й Ч.Шапиро, М.Тьядер, Р.Лундена, Р.Лехана, для яких характерна увага не тільки до біографії Драйзера, але й до художніх образів письменника. Вони є об'єктом дослідження багатьох критиків, однак не представлені у вигляді єдиної образної системи. Особливо серед робіт перерахованих авторів варто виділити тритомне видання епістолярної спадщини Драйзера, випущене за редакцією Р.Элиаса й представляющее великий інтерес, тому що подає додаткові відомості, як про особистість письменника, так і про його світоглядні принципи.

Метою курсової роботи є дослідження різних художніх моделей особистості, створених письменником у його творчості, а саме: особистості « героя-кар'єриста», генія, фінансиста, особистості, здатної до здійснення злочину, особистості, схильної до суїциду.

Поставлена мета припускає рішення наступних наукових завдань:

Дослідження художньої своєрідності особистості « героя-кар'єриста» у творчості Драйзера на прикладі жіночих і чоловічих образів, що увібрали в себе як загальні якості американського національного характеру з його прагненням до успіху й багатства, так і особистісні характеристики кожного конкретного героя, що обумовили його поводження.

Аналіз особливостей художнього типу творчої особистості й особистості фінансиста, з обліком особливої атмосфери в американському суспільстві на початку XX століття.

Вивчення психологічних особливостей і художньої характеристики особистостей, схильних до здійснення злочину в романах «Американська трагедія», а також виявлення причин асоціального поводження особистостей і мотивів злочинів.

 

Розділ 1. Творчість американських письменників на рубежі 19-20 сторіччя

 

1.1 Американська література кінця 19 початку 20 сторіччя

 

На початку XX столітті проблематика американської літератури визначається фактом величезного значення: найбільш багата, сильна капіталістична країна, що йде на чолі всього миру, породжує найбільш похмуру й гірку літературу сучасності. Письменники придбали нову якість: їм стало властиве відчуття трагізму й приреченості цього миру. «Американська трагедія» Драйзера виразила прагнення письменників до більших узагальнень, яке відрізняє література США того часу.

В XX ст. новела не грає вже настільки важливої ролі в американської літературі як в XIX, їй на зміну приходить реалістичний роман. Але всі їй продовжують приділяти значну увагу романісти, і цілий ряд видатних американських прозаїків присвячують себе переважно або винятково новелі.

Один з них О.Генрі (Вільям Сидні Портер), що зробив спробу намітити інший шлях для американської новели, як би «в обхід» уже явно критико-реалістичного напрямку, що визначилося. О.Генрі так само можна назвати засновником американського happy end (що було присутнє в більшості його оповідань), що у наслідок буде дуже успішно використовуватися в американській ходовій белетристиці. Не дивлячись на іноді не дуже похвальні відгуки про його творчість, вона є одним з важливих і поворотних моментів у розвитку американського оповідання XX століття.

Особливості побудова сюжету оповідання визначалися істотними життєвими закономірностями й повністю входили в загальну художню завдання реалістичного зображення дійсності.

На початку XX ст. з'явилися нові плини, які внесли оригінальний внесок у становлення критичного реалізму. В 1900-е г. у США виникає плин «разгребателей бруду». «Разгребатели бруду» - велика група американських письменників, публіцистів, соціологів, суспільних діячів ліберальної орієнтації. У їхній творчості існували два тісно взаємозалежних потоку: публіцистичний (Л.Стеффенс, И.Тарбелл, Р.С. Бейкер) і лиературно-художній (Е.Синклер, Р.Херрик, Р.Р.Кауффман). На окремих етапах свого творчого шляху з рухом muckrakers (як назвав їхній президент Т. Рузвельт в 1906 р.) зближалися такі великі письменники, як Д. Лондон, Т. Драйзер.

Виступу «разгребателей бруду» сприяли зміцненню соціально-критичних тенденцій у літературі США, розвитку соціологічної різновиду реалізму. Завдяки їм публіцистичний аспект стає істотним елементом сучасного американського роману.

10-е г. відзначені реалістичним зльотом в американській поезії, получившим назву «поетичного ренесансу». Цей період пов'язаний з іменами Карла Сендберга, Едгара Чи Майстри, Роберт Фроста, В. Линдсея, Е. Робинсона. Ці поети звернулися до життя американського народу. Опираючись на демократичну поезію Уитмена й досягнення реалістів-прозаїків, вони, ламаючи застарілі романтичні канони, закладали основи нової реалістичної поетики, що включала в себе відновлення поетичного словника, прозаизацыю вірша, поглиблений психологізм. Ця поетика відповідала вимогам часу, допомагала відображенню поетичними засобами американської дійсності у її різноманітті.

1900-е й 10-е г. ознаменувалися довгоочікуваною появою великого критико-реалистичекого роману (Ф. Норрис, Д. Лондон, Драйзер, Е. Синклер). Уважається, що критичний реалізм у новітній літературі США зложився в процесі взаємодії трьох історично визначилися факторів: це - реальні елементи протесту американських романтиків, реалізм Марка Твена, що виростав на самобутньо-народній основі, і досвід американських письменників реалістичного напрямку, що сприйняли тією чи іншою мірою традицію європейського класичного роману XIX сторіччя.

Американський реалізм з'явився літературою суспільного протесту. Письменники-Реалісти відмовлялися приймати дійсність як закономірний результат розвитку. Критика імперіалістичного суспільства, що складалося, зображення його негативних сторін стає відмітними ознаками американського критичного реалізму. З'являються нові теми, висунуті на перший план умовами, що змінилися, життя (руйнування й зубожіння фермерства; капіталістичне місто й маленька людина в ньому; викриття монополістичного капіталу).

Нове покоління письменників пов'язане з новим регіоном: воно опирається на демократичний дух американського Заходу, на стихію усного фольклору й адресує свої добутки самому широкому масовому читачеві.

Доречно сказати про стильове рі

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>