Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

Слід памятати, що рибна продукція не однорідна, вона має якісну специфіку, яку необхідно враховувати при прогнозуванні розвитку галузі в цілому

Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

Дипломная работа

Экология

Другие дипломы по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство Аграрної Політики України

Білоцерківський державний аграрний університет

Екологічний факультет

 

 

«Допускається до захисту»

Зав. кафедри іхтіології та зоології

_______професор ____________

„_________________ _____ року

 

 

 

Кваліфікаційна робота

На тему: „Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

за спеціальністю 6.130300 «водні біоресурси»

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква

Зміст

 

Завдання, методика та календарний план виконання випускної роботи

Реферат і ключові слова

Вступ

Розділ 1 Огляд літератури

Розділ 2 Матеріали і методика роботи

Розділ 3 Результати досліджень

3.1. Характеристика Ульяновського району

3.2. Структура Уляновської РО УТМР

3.3. Діяльність РО УТМР з розвитку полікультури водосховища та рибницьких господарств району

Розділ 4 Породи риб та інші гідробіонти водосховища

4.1 Короп рамчастий (дзеркальний)

4.2 Короп лускатий

4.3 Карась сріблястий

4.4 Плітка та краснопірка

4.5 Товстолобик білий

4.6 Амур білий

4.7 Сом звичайний

4.8 Канальний сом

4.9 Щука звичайна

4.10 Окунь річковий

4.11 Рак річковий (широкопалий)

4.12 Вороги і шкідники риб

4.12.1 Ондатра (мускусний пацюк)

4.12.2 Водяна полівка (водяний пацюк)

4.12.3 Інші шкідливі гідробіонти

4.13 Природна кормова база

Розділ 5 Охорона праці

Висновки

Пропозиції

Список використаної літератури

 

Завдання, методика та календарний план

виконання випускної роботи студенту

Тема роботи: Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

Тема затверджена наказом по університету № від _________________

Термін подачі студентом завершеної випускної роботи ____________ р.

Випускна робота може бути подана у рукописній формі, машинописному варіанті або у компютерному наборі.

Загальний обсяг роботи не має перевищувати 55 сторінок.

Структура дипломної роботи і орієнтовні обсяги розділів:

 • Титульна сторінка - 1 стор.
 • Зміст роботи - 1 стор.
 • Завдання на роботу - 2 стор.
 • Реферат і ключові слова - 1 стор.
 • Вступ - 2 стор.
 • Огляд літератури - 15-20 стор.
 • Завдання, матеріал і методика роботи - 2 стор.
 • Результати досліджень - 15-20 стор.
 • Охорона праці - 6 стор.
 • Висновки і пропозиції - 2 стор.
 • Список використаної літератури - 2-3 стор.

Вихідні дані:

1.Опрацювати не менше 20 літературних джерел для викладу розділу «Огляд літератури» за темою обсягом до 20 сторінок.

2.В розділі «Матеріал і методика роботи» детально викласти завдання роботи, використаний для дослідження матеріал та методики

3.Для написання розділу «результати досліджень» необхідно:

3.1.Дати загальну характеристику Ульяновського району, охарактеризувати структуру і діяльність РО УТМР з розвитку полікультури водосховища та рибницьких господарств району.

3.2.Дослідити та дати коротку характеристику порід риб та інших гідробіонтів водосховища.

3.3.Дослідити та описати природну кормову базу водосховища.

4.Охарактеризувати охорону праці при вирощуванні риби.

5.Охорона праці на виробництві.

6.Висновки і пропозиції.

7.Список використаної літератури.

 

Календарний план виконання роботи

Етапи виконання роботиДата виконанняОпанування методикою виконання роботиРобота над літературними джерелами, написання оглядуНаписання розділу „Матеріали і методи дослідженьНаписання розділу „Результати дослідженьНаписання розділу „Охорона праціВисновки, пропозиції, список використаної літературиОформлення роботи, виготовлення ілюстраційПодача роботи на рецензію

Після затвердження літературного оформлення випускної роботи в повному обсязі необхідно підготувати презентацію та доповісти основні її положення, висновки та пропозиції на засіданні гуртка кафедри іхтіології та зоології.

 

Керівник випускної роботи, доцент кафедри іхтіології та зоології ____________

Завдання до виконання отримав ______________

Дата отримання завдання____________________

 

Реферат і ключові слова

 

Випускної кваліфікаційної роботи студента 5 курсу екологічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету за спеціальністю 6.130300 «Водні біоресурси»

„Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

Робота присвячена характеристиці та аналізу діяльності районної організації УТМР.

В «Огляді літератури» окрім питань і проблем рибництва , автор висвітлює історичні аспекти Товариства, його соціальне, державне та природоохоронне значення цієї масової організації в Україні.

В розділі «Результати досліджень» автор характеризує та оцінює всебічну діяльність Товариства: пасовищне риборозведення в неспускному водосховищі; любительське і спортивне рибальство; боротьба з браконьєрством; природоохоронна та виховна робота серед широких верств населення, особливо серед молоді району.

Висвітленні питання охорони праці, особливо дотримання правил техніки безпеки на воді.

Робота ілюстрована.

Зроблені висновки і пропозиції.

Ключові слова

Водосховище. УТМР. Личинки. Мальки. Полікультура. Нерест. Рибництво. Рибопродуктивність. Зоопланктон. Фітопланктон. Бентос. Водорості. Вищі рослини. Гідробіонти. Любительське рибальство. Спортивне рибальство. Браконьєрство. Природоохоронний. Громадська організація. Товариство. Плавзасоби. Засоби лову. Зариблення. Рослиноїдні риби. Хижі риби. Гідротехнічна споруда. Вороги риб. Шкідливі гідробіонти

Вступ

 

Характерна риса природних ландшафтів України - розгалужена мережа річкових долин з річками та ставками на них. Ще декілька десятків років тому в Україні за різними даними існувало понад 65 тисяч річок і струмків. Але екстенсивний спосіб ведення господарства, а також волюнтаристський метод управління ним, що панували останні 50 років, призвели до швидкої руйнації природних ландшафтів і до зникнення більшості річок, ставків, скорочення довжини малих річок.

Безумовно, забруднення абіотичної різноманітності визвало по собі збіднення біотичної різноманітності, зокрема видового складу прісноводної фауни. Це розглядається як один із наслідків погіршення розселення видів, умов існування, і врешті, зменшення продуктивності природних екологічних систем [17]. В таких випадках, на нашу думку, одним із шляхів підтримки та збагачення видової різноманітності прісноводної фауни, продуктивності і самовідновлення природних екосистем може бути залучення до цієї благородної діяльності громадських організацій. До речі, залучення громадських організацій і обєднань до природоохоронної, екологопросвітницької та виховної роботи передбачено багатьма законодавствами України.

Саме такою, однією з громадських організацій може бути Українське товариство мисливців і рибалок (УТМР), як одна із масових громадських організацій в державі, що охоплює всі верстви населення [12].

Немаловажна роль в забезпеченні нормального функціонування гідробіонтів у складі екологічних систем водойм відіграють природно-кліматичні фактори, природна кормова база, видовий склад гідрофауни і флори.

Рибництво в природних водоймах включає в себе низку заходів - це відтворення, збільшення та покращення полікультури обєктів рибництва, що можливо лише при максимально повному використанні природної кормової бази водойми.

Максимальне використання кормової бази може бути забезпеченим при:

а)оптимальному співвідношенні риб зоопланктонофагів, фітопланктонофагів, бентофагів, поліфагів та хижих риб;

б)належній організації контролю епізотичної ситуації в межах господарства та виконання заходів профілактики інфекційних та інвазійних хвороб.

При цьому слід зауважити, що загальноприйнятий розподіл певних видів риб за характером живлення хоч і є цілком виправданим, проте певною мірою може вважатися умовним, передусім тому, що майже всі бентофаги за нестачі бентосу переходять на живлення планктоном і частково рослинністю, більшість планктонофагів іноді охоче поїдають бентосних тварин. Досить часто за відсутності улюбленого корму детритом змушені живитись як бентофаги, так і планктонофаги. Поряд з цим типові детритофаги в умовах інтенсивного розвитку бентосу можуть захоплювати разом з детритом значну кількість різноманітних донних безхребетних тварин, а іноді і рослинність. Значна частина як мирних, так і хижих риб охоче поїдають комах, які потрапляють у воду. Отже майже всі обєкти рибництва, незважаючи на спеціалізацію окремих груп кормових організмів, мають досить широкий спектр живлення, що є важливим пристосуванням видів до виживання. Крім того, і це дуже важливо, молодь усіх культивованих видів риб, в тому числі рослиноїдних і хижих, живиться до досягнення певного віку майже виключно тваринним планктоном[20].

Відмінності в характері живлення певних вдів риб у більшості випадків чітко виявляються ще на

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>