Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

НазваАвторКласВидавництвоРік видання12345Основні підручники та навчальні посібники.Буквар (підручник)Вашуленко М.С., Скрипченко Н. Ф.1Освіта2004, 2007Рідна мова (підручник)Білецька М.А., Вашуленко М.С.2Освіта2002Рідна мова (підручник)Білецька М.А.,

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Информация

Педагогика

Другие материалы по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

(реферат)

 

Зміст

 

1.Зміст навчальних програм

2.Огляд основних та додаткових підручників з української мови

3.Методика опрацювання частин мови в початкових класах

4.Список використаної літератури

Вивчення іменника як частини мови у початковій школі передбачене програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класів (2009 р.).

Згідно розділу програми, підготовка до вивчення іменника проводиться вже в першому класі і полягає у розвитку в учнів уваги до лексичного значення слова. Проходить накопичення того конкретного матеріалу, на основі якого стає можливим узагальнення відносно типового для іменника лексико-граматичного значення: означає назву предмета.

Згідно змісту навчального матеріалу учні 1-х класів повинні:

·впізнавати і розрізняти слова-назви предметів, ознак, дій;

·вміти поставити до слів питання;

·володіти загальновживаними українськими словами, зокрема тими, що стосується навчальної діяльності;

·відрізняти на слух загальновживані українські слова від слів споріднених мов з тим самим значенням.

За програмою, у 2 класі здійснюється більш цілеспрямована робота над іменниками в процесі вивчення теми "Слова, які відповідають на питання хто? що?, і :

·учні повинні навчитися ставити питання до іменників;

·розрізняти іменники, які відповідають на питання хто? Що?;

·змінювати за зразком іменники, які відповідають на питання хто? що?, за числами (один-багато);

·розуміти роль іменників у мовленні.

Поступово у дітей починає формуватися розширене розуміння назви предметів.

За програмними вимогами, на кінець другого навчального року діти повинні вміти визначати головні члени речення із трьох-чотирьох слів, у якому підмет виражений іменником у називному відмінку, а присудок - особовими формами дієслова, самостійно добирати синоніми та антоніми до іменників і вводити їх у речення.

У 3 класі згідно вимог програми учні повинні:

·мати уявлення і поняття про іменник як частину мови; впізнавати в тексті і самостійно добирати іменники, ставити питання до іменників, що належать до різних родів;

·будувати сполучення іменників з іншими словами, використовуючи для звязку закінчення і прийменники;

·розрізняти іменники - назви істот і неістот, правильно ставити до них питання;

·розрізняти власні і загальні іменники, добирати відповідні приклади;

·вживати в письмових текстах власні іменники з великою буквою;

·відносити до іменників за поставленим питанням (що) опредмечені якості, дії (зелень, добро, плавання, напис);

·розрізняти і пояснювати в процесі навчальної роботи іменники в прямому і переносному значеннях;

·визначати рід іменників, ставити питання і відносити іменник до одного з родів;

·змінювати іменники за числами, визначати число іменників;

·знати назви відмінків і відмінкові питання; змінювати іменники різних родів за відмінками з орієнтуванням на зразок, навчальну таблицю;

·добирати найуживаніші (1-3) синоніми та антонім до заданих іменників;

·вживати синоніми і антоніми в усних і письмових висловлюваннях; брати участь в удосконаленні в навчальних і власних текстів за допомогою синонімів.

Ці завдання вирішуються під час вивчення таких тем:

Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок у реченні). Іменники, що означають назви істот і неістот.

Власні й загальні іменники. Велика літера у власних іменниках.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

На кінець третього навчального року учні повинні вміти - виконувати аналіз за частинами мови, встановлювати зв'язок слів, визначати головні і другорядні члени у реченнях із трьох-шести слів, у яких підмет виражений іменником у називному відмінку, а присудок - особовими формами дієслова, будувати зв'язну розповідь за малюнками з використанням дієслів з п'яти-шести речень (усно) і з чотирьох-п'яти речень (письмово).

Згідно вимог програми учні 4-го класу повинні:

·відносити до іменників слова з абстрактним значенням, які відповідають на питання що?;

·добирати до поданих іменників 2-3 синоніми, антоніми;

·розкривати значення (2-3) багатозначного іменника; вводити його в словосполучення, речення (у процесі виконання навчальних вправ);

·визначати рід і число іменників;

·змінювати іменники за числами і відмінками;

·визначати початкову форму іменника (називний відмінок однини);

·змінювати в процесі словозміни іменників;

·перевіряти за словником закінчення в родовому і орудному відмінках іменників на - ар, - яр;

·використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду - назв істот у давальному і місцевому відмінках однини;

·вживати: подвоєння букв на позначення мяких приголосних перед закінченням - ю в орудному відмінку іменників жіночого роду з основою на приголосний; апостроф перед закінченням -ю в іменниках з основою на б, п, в, м, ф;

·не вживати подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі;

·користуватися навчальними таблицями відмінювання іменників у множині в процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників, вживання прийменників з іменниками в окремих відмінках;

·вживати літературні форми закінчень -ах (-ях) іменників у місцевому відмінку множини.

Таким чином, розділ програми середньої загальноосвітньої школи "Мова. Мовлення, правопис і розвиток мовлення", який включає вивчення теми "Іменник" у 1-4 класах, забезпечує тісний взаємозв'язок лексичних, граматичних, орфоепічних знань та мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів, які є фундаментальною основою для подальшого вивчення іменника в старших класах.

Вивчення рідної мови у початкових класах здійснюється за допомогою таких підручників:

 

Таблиця 1

Основні та додаткові підручники та навчальні посібники

НазваАвторКласВидавництвоРік видання12345Основні підручники та навчальні посібники.Буквар (підручник)Вашуленко М.С., Скрипченко Н. Ф.1Освіта2004, 2007Рідна мова (підручник)Білецька М.А., Вашуленко М.С.2Освіта2002Рідна мова (підручник)Білецька М.А., Мельничайко 0.1.3 Освіта2003Рідна мова (підручник)Вашуленко М.С. та ін.4Освіта2004Додаткові підручники та навчальні посібникиСупутник букваря (посібник)Вашуленко М.С, Вашуленко В.Ф.1ТОВ «КІМО»2004Буквар (підручник)Чорна М.М., Грабар Д.І.1Світ1995Буквар (підручник)Луцик Д.В., Проць М.М., Савшак А.С.1Світ2004-2007

Одним з аспектів навчання мови є мовленнєва діяльність. Програми для середньої загальноосвітньої школи передбачають набуття учнями елементарних знань про мову і мовлення, однак основна увага приділяється забезпеченню і розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності: слуханню-розумінню (аудіюванню), говорінню, читанню, письму.

Навчання грамоти за Букварем М.С. Вашуленка, Н.Ф. Скрипченко побудоване на мовленнєвій основі і цьому слугують малюнки, тексти і вправи.

Відповідно до мети вивчення мови у букварі є достатня кількість синтетичних вправ, завдань, текстів для ознайомлення зі словами-назвами предметів.

Вивчаючи букви, вчителі прокладають мовну стежину від звука до знайомих дітям слів, а також і до нових слів, які можуть стати гарними помічниками дитини у здійснені нею однієї з найважливіших потреб-потреби в спілкуванні, у мовному самовиражені.

Підручники написані відповідно до вимог школи, на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Навчальний матеріал, його зміст та розміщення повністю відповідають вимогам програми для середньої загальноосвітньої школи.

У підручниках передбачено застосування на уроках елементів програмового, проблемного і диференційованого навчання, розвитку мислення дітей, є багатий матеріал для мотивації навчальної діяльності учнів та актуалізації знань.

Для кожного розділу у підручниках підібрано цікавий і різноманітний матеріал, робота над яким забезпечує розвиток усного і писемного мовлення, творчої уяви, сприяє досягненню виховної та розвивальної мети навчання. Крім того, виділено окремі групи завдань: на класифікацію та узагальнення, з логічним навантаженням, з елементами досліджень.

Вдало авторами підручників розроблено і методичний апарат: завдання нестандартні, різної складності з урахуванням вимог програми. Подані вони в логічній послідовності з поступовим нарощуванням труднощів.

Інструкції до вправ чіткі та зрозумілі.

Шрифт чіткий і відповідає віковим особливостям учнів, гарне поліграфічне оформлення підручників, якісний папір.

Важливе завдання початкового навчання української мови - прищепити молодшим школярам звичку осмислено ставитись до мовних явищ, орієнтуватися в мовній структурі, сформувати науково правильні уявлення з фонетики і графіки, лексики, словотворення, граматики (морфології і синтаксису).

Коли учні беруть у руки перший підручник з української мови, слід виховувати в них почуття гордості за рідну мову. Адже успіх в оволодінні мовними знаннями, мовленнєвий розвиток дітей значною мірою залежатимуть від того, як буде сформовано в них інтерес до рідного слова, до пізнання нового в мові, від того, як часто на уроках діти "відкриватимуть" для себе маленькі таємниці мовної глибини.

Похожие работы

1 2 3 > >>