Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами,

Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Контрольная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие контрольные работы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
".

9.2 абзац третій п.27 Типових правил відповідно вважати абзацом четвертим.

10. Пункт 29. Типових правил викласти у новій редакції:

"Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Термін дії дозволу продовжується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

У продовженні терміну дії дозволу може бути відмовлено у разі:

не подання заяви про продовження терміну дії дозволу у строк, передбачений цими Правилами;

наявності рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору за минулий час;

зміни архітектури міста або містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

розташування рекламоносія з іншими порушеннями;

відсутності експертного висновку щодо технічного стану рекламного засобу;

розміщення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, - встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством".

11. Абз. перший та другий п.31. Типових правил викласти у наступній редакції:

"Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради у разі:

письмової заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про скасування дозволу;

невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, що підтверджується відповідним Актом обстеження місця;

непереоформлення дозволу в установленому порядку;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору;

розміщення рекламного засобу з порушенням дозвільної документації;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоровя громадян;

розташування рекламоносія з порушенням п.36-37 Типових правил".

12. Пункт 32 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

"Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування на підстави методики розрахунку плати, яка затверджується Кабінетом міністрів України, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою)".

13. Пункт 33 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

"Рекламні засоби підлягають демонтажу у разі:

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоровя громадян;

розміщення рекламних засобів без дозвільної документації.

Демонтаж рекламних засобів здійснюється в порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".

4. Результати дослідження

 

В даному дослідженні Працівником проаналізовано одну з найактуальніших проблем сьогодення, а саме: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності відділу реклами Луганської міської ради та виконавця даної роботи, зокрема, щодо регулювання розміщення рекламних засобів на території м. Луганська.

Вважаю, що в процесі виконання даної роботи Працівник досяг поставленої мети та завдання дослідження. Оптимальним варіантом розвязання питання з недосконалості законодавства по зовнішній рекламі є внесення відповідних змін та доповнень у спеціалізований нормативний акт, яким регулюється розміщення зовнішньої реклами.

У даній роботі детально наведені пропозиції Працівника щодо удосконалення та (або) внесенню змін у Типові правила. Слід зауважити, що пропозиції, вказані у п.3 даного дослідження, які підписав Луганський міський голова, направлені на адресу Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва. На сьогодні кінцевого рішення стосовно даних пропозицій не прийнято, що свідчить про ведення подальшої роботи по удосконаленню законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Затвердження Кабінетом Міністрів України вказаних змін до Типових правил значно збільшить ефективність діяльності Робочого органу по:

  1. регулюванню розміщення рекламних конструкцій на території м. Луганська;
  2. зобовязанням за договорами про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, які перебувають в комунальній власності;
  3. ліквідації фактів порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами чинного законодавства;
  4. забезпеченню дотримання прав територіальної громади на самозахист своїх цивільних прав від протиправних посягань з боку інших осіб, тощо.

Список використаної літератури

 

  1. Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р // Відомості Верховної Ради України. - 1996, - № 36. - Ст.164.
  2. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст.27
  3. Закон України “Про рекламу" від 3 липня 1996 р. N 270/96-ВР
  4. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067
  5. Журавский В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні; Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничій Дім "Ін Юре", 2004
  6. О. Заславська. Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках // Вісник львівського університету. - Серія юрид. 2009. - Вип.48. с. 203-208

Похожие работы

<< < 1 2 3