Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами,

Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Контрольная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие контрольные работы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
е може бути вичерпним, так я не враховані безліч підстав. Наприклад, містобудівельна ситуація населеного пункту, наявність інших рекламоносіїв поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу, візуальне поєднання з архітектурою міста, скарги мешканців населеного пункту, які проживають поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу.

Вирішити дану проблему на нашу думку можливо завдяки встановлення на законодавчому рівні Концепції розвитку зовнішньої реклами, яку кожний населений пункт встановлює виходячи з містобудівельної ситуації та Генерального плану міста (у разі його наявності).

Більшість рекламоносіїв дозволено розташовувати строком на 5 років, що є тривалим часом. Слід зазначити, що за вказаний час конструкції можуть прийти в негідність та загрожувати життю та здоровю громадян. Типовими правилами не передбачено процедури, якої повинен додержуватися Робочий орган у разі виявлення таких фактів.

Вважаю необхідним доповнити Типові правила нормою щодо надання щорічно розповсюджувачами зовнішньої реклами Робочому органу документів, які підтверджують безпеку розташованого рекламоносія.

2.4 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

Пунктом 29 Типових правил передбачено, що строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу [4].

Відділ реклами Луганської міської ради зіткнувся з тим, що Типовими правилами не передбачено підстав за наявності яких у продовженні дозволу відмовляється. Тому Робочий орган імперативною нормою зобовязаний продовжити строк дії дозволу у будь-якому випадку.

Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у разі:

  1. наявності рішення про передачу або надання іншій особі в користування земельної ділянки, на якій розташований рекламоносій; чи про надання дозволу або згоди на розроблення проекту відведення на вказану ділянку;
  2. розташування рекламоносія всупереч вимог ДСТУ, БДН, Типових правил, тощо;
  3. відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами на місце розташування рекламоносія договору про надання в користування місць, для розташування спеціальних конструкцій або наявність заборгованості по договору;
  4. зміни містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;
  5. розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил, тощо.

Також не конкретизовано яким чином повинен діяти Робочий орган у разі не подання розповсюджувачами зовнішньої реклами заявки на продовження терміну дії дозволу за один місяць до закінчення терміну його дії.

 

2.5 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

Пунктом 31 Типових правил передбачений вичерпний перелік підстав для скасування дозволу, а саме: за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку [4].

Вважаю, що вказані вище підстави не можуть бути вичерпними для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами з огляду на таке.

Будь - яким нормативним актом не передбачено, що дозвіл на розміщення зовнішньої реклами може бути скасовано у випадках, які вже зазначалися у п.2.4 даної роботи.

Внесення вищевказаних підстав для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами до нормативно-правових актів примусить розповсюджувачів зовнішньої реклами до відповідального ставлення при розміщенні реклами та належної експлуатації рекламних засобів.

 

2.6 Демонтаж рекламних засобів

 

Важливою прогалиною в праві є відсутність врегулювання на законодавчому рівні порядку демонтажу рекламних конструкцій, які, наприклад, розміщені з порушенням дозвільної документації, або зовсім без відповідного дозволу, або мають аварійний стан. Вважаю, що ігнорування розповсюджувачами зовнішньої реклами оплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламоносіїв та порушення вищевказаними приписів діючого законодавства, також повинно бути підставою для демонтажу конструкцій.

3. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами

 

У своїй повсякденній роботі Працівником була виявлена та проаналізована значна кількість проблемних питань у діяльності відділу реклами Луганської міської ради по розташуванню рекламних засобів на території м. Луганська. З вищевикладеного дослідження, зрозуміло, що найголовнішою причиною вказаних проблем є недосконалість діючого законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Враховуючи практичну сторону ситуації, яка склалася у сфері зовнішньої реклами, Працівник вважає, що наведені далі пропозиції по доповненню та внесенню змін до Типових правил значно вплинуть на розвиток зовнішньої реклами як на території України, так і у м. Луганську.

Пропозиції:

1. Викласти п.1 Типових правил у наступній редакції:

"Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання, скасування, припинення дозволів на розміщення такої реклами, порядок внесення в них змін".

2. Пункт 3 Типових правил після слів "відповідно до цих Правил" доповнити словами "з урахуванням локальних ситуацій кожного населеного пункту".

3. До п.6 Типових правил внести наступні зміни:

3.1 абз.4 п.6 Типових правил викласти у наступній редакції:

"підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання чи про відмову у наданні дозволу, продовження терміну дії чи відмови у продовженні терміну дії дозволу, скасування дозволу";

3.2 абз.8 п.6 Типових правил доповнити новими пунктами такого змісту:

"здійснення заходів стосовно демонтажу рекламних засобів, які розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами, відповідно до порядку демонтажу, встановленого виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;

подання пропозицій та проекту рішення виконавчого органу, стосовно затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами; "

3.3 абзац 8 п.6 Типових правил відповідно вважати абзацом десятим;

3.4 абз.10 п.6 Типових правил після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "та цих Правил".

4. У абзаці сьомому п.16 Типових правил виключити друге речення, а саме: "Погодження дійсне протягом строку дії дозволу".

5. Викласти п. 19 Типових правил у наступній редакції:

"Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу та довідки про відсутність заборгованості по договору за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення".

6. Викласти п.22 Типових правил у наступній редакції:

"У наданні дозволу відмовляється у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

має наявність рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету

стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

встановлення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".

7. Викласти п.23 Типових правил у наступній редакції:

"Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається строком на один рік".

8. У п.24 Типових правил після слів "виданий у встановленому порядку дозвіл" доповнити словами такого змісту "та укладений договір тимчасового користування місцем".

9. До п.27 Типових правил внести наступні зміни:

9.1 абзац 3 п.27 Типових правил доповнити новим абзацом такого змісту:

"У внесенні у дозвіл змін може бути відмовлено у разі:

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

якщо розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

технологічні зміни рекламного засобу суперечитимуть Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

Похожие работы

< 1 2 3 >