Аналіз перетворень сігналів

кГц00ВИД А3,056,50,90360,20ФМ-41E80,101ВИД Б1,28120,95310,25АФМ-84E90,0502ВИД В2,52,52,40,97380,30ФМ-83E70,203ВИД А0,156,50,99420,35КАМ-162E90,2504ВИД Б0,35,58,00,90420,40ФМ-42E80,305ВИД В0,522,40,95440,20АФМ-81E70,106ВИД А0,732,70,97400,25ФМ-83E90,0507ВИД Б0,943,50,99370,30КАМ-164E90,208ВИД В1,22,5500,90500,35ФМ-42E80,2509ВИД А1,53,52,50,95390,40АФМ-84E80,310ВИД Б1,84,5120,97360,20ФМ-82E90,111ВИД В2,03350,99380,25КАМ-163E90,0512ВИД А2,54,5140,90420,30ФМ-49E90,213ВИД Б2,86,5180,95330,35АФМ-85E90,2514ВИД В3,02,5800,97440,40ФМ-81E80,315ВИД А0,2712,50,99390,20КАМ-165E91,016ВИД Б0,48150,90370,25ФМ-42E90,0517ВИД В0,621,60,95500,30АФМ-84E70,218ВИД А0,83,54,50,97450,35ФМ-81E80,2519ВИД

Аналіз перетворень сігналів

Информация

Радиоэлектроника

Другие материалы по предмету

Радиоэлектроника

Сдать работу со 100% гаранией

Державний комітет зв'язку та інформатизації України

 

Українська державна академія зв'язку ім. О. С. Попова

 

Кафедра теорії електричного зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ перетворень СИГНАЛІВ

ТА РОЗРАХУНКИ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни

“Сигнали та процеси в радіотехніці” й

Методичні вказівки

до їх виконання

 

 

 

 

Укладач: доц. Іващенко П. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2000

 

 

ЗМІСТ

 

С.

ПЕРЕДМОВА 4

1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 5

2 Аналіз характеристик первинного сигналу6

3 РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ АЦП6

4 Розрахунок сигнального сузіря цифрової модуляції8

5 РозрахункИ частотних та часових характеристик сигналів,

що передаються каналОм звязку10

6 Аналіз проходження завади через блоки демодулятора12

ВИСНОВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 13

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 14

Додаток А. Вихідні числові дані для КР15

Додаток Б. Довідкові співвідношення16

Додаток В. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ...16

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчальними планами освітньо-професійної підготовки бакалаврів за напрямком вищої освіти 6.0907 “Радіотехніка” передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Сигнали та процеси в радіотехніці”. Мета КР закріплення знань основних положень курсу “Сигнали та процеси в радіотехніці” досягається шляхом аналізу перетворень сигналів та проведення розрахунків їх характеристик в системі електрозв'язку.

Ó ðîçä. 1 öüîãî ïîñ³áíèêà íàâåäåíå "Çàâäàííÿ", ó ÿêîìó âêàçàí³ ïåðåë³ê òà ïîñë³äîâí³ñòü ðîçðàõóíê³â, ùî íåîáõ³äíî âèêîíàòè. ×èñëîâ³ çíà÷åííÿ âèõ³äíèõ äàíèõ äî çàâäàííÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ³ íàâåäåí³ â Äîäàòêó À. Ó 2000/2001 íàâ÷. ðîö³ ñòóäåíòè ãðóïè Ð-51 âèêîíóþòü çàâäàííÿ çà âàð³àíòàìè, íîìåðè ÿêèõ ñï³âïàäàþòü ç íîìåðàìè ïð³çâèù â æóðíàë³ ãðóïè, à ñòóäåíòè ãðóïè Ð-52 âèêîíóþòü çàâäàííÿ çà âàð³àíòàìè, íîìåðè ÿêèõ íà 25 á³ëüø³, í³æ íîìåðè ïð³çâèù â æóðíàë³ ãðóïè.

Äëÿ âèêîíàííÿ ÊÐ ñòóäåíò ïîâèíåí âèïèñàòè ç ðîçä. 1 öüîãî ìåòîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà ïåðåë³ê âèõ³äíèõ äàíèõ, à ç Äîäàòêó À ÷èñëîâ³ çíà÷åííÿ âèõ³äíèõ äàíèõ. Êîæíèé ³ç ïóíêò³â çàâäàííÿ ïîâèíåí áóòè âèêîíàíèé ÿê ðîçä³ë ÊÐ.

Ðåêîìåíäîâàíèé ãðàô³ê âèêîíàííÿ çàâäàíü â 2000/2001 íàâ÷. ðîö³

Íîìåð çàâäàííÿ1234Çäà÷à ÊÐÇàõèñò ÊÐÍàâ÷àëüíèé òèæäåíü30.10 4.116 11.1113 18.1120 25.1127.11 2.124 9.12Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 5 íå îáîâÿçêîâå.

Ó ïîñ³áíèêó âèêîðèñòàí³ óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ, ÿê³ íèí³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ï³äðó÷íèêàõ òà íà ëåêö³ÿõ, ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòòÿõ â ÓÄÀÇ ³ì.Î.Ñ. Ïîïîâà.

Ó Äîäàòêó Â íàâåäåí³ îñíîâí³ ïðàâèëà îôîðìëåííÿ ÊÐ.

Ðåêîìåíäîâàíà äëÿ âèêîíàííÿ ÊÐ ë³òåðàòóðà çâåäåíà äî ïåðåë³êó ïîñèëàíü.

1 ÇÀÂÄÀÍÍß ÍÀ ÊÓÐÑÎÂÓ ÐÎÁÎÒÓ

Âèõ³äí³ äàí³. Âèõ³äíèì äî êóðñîâî¿ ðîáîòè º íåïåðåðâíèé ïåðâèííèé ñèãíàë åëåêòðîçâÿçêó. Ïîäàëüø³ ïåðåòâîðåííÿ â³äïîâ³äàþòü ïåðåäàâàííþ éîãî öèôðîâèì ìåòîäîì ìîäóëüîâàíèì ñèãíàëîì ïî ðàä³îêàíàëó. Ó êàíàë³ çâÿçêó 䳺 àäèòèâíèé á³ëèé ãàóññîâèé øóì.

Ó òàáë. Ä.1 íàâåäåí³ âèõ³äí³ äàí³.

1 Õàðàêòåðèñòèêè ïåðâèííîãî âèïàäêîâîãî ñèãíàëó b(t):

ñåðåäíº ç

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>