Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

  Алексєєв І.В., МорозА.С., Романів Є.М. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)

Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
льки Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Лише частина аеропортів підтримує свою сертифікаційну придатність, але не має власних коштів для проведення в значних обсягах заходів з реконструкції та модернізації.

Забезпечення необхідного технічного рівня засобів навігації, аеродромного обладнання, авіаційної наземної техніки, засобів обслуговування пасажирів, багажу та вантажу вимагають міжнародні нормативні документи. Виконання вимог таких документів потребує значних інвестицій, яких аеропорти не мають, а фінансування як з боку держави, так і з боку органів місцевого самоврядування недостатнє.

 

1.2 Методика аналізу пасажирських перевезень

 

В умовах ринку пасажирський транспорт стає об'єктом економічних методів дослідження: маркетингу, аналізу ринків, оцінки поведінки споживачів послуг по переміщенню населення, вивчення закономірностей попиту і керування ним.

У ринкових умовах мають місце два напрямки організації послуг пасажирського транспорту: з одного боку, робота транспорту приводиться у відповідність до попиту на його послуги, а з іншого формується попит на перевезення в залежності від можливостей транспортної системи. Це організується в комплексі технологій організації і управління транспортним процесом. Робота транспорту становить матеріальну основу географічного і міжнародного поділу праці. Транспорт забезпечує зв'язки між виробництвом і споживанням, задовольняє потреби населення в перевезеннях, що має велике значення.

За обсягом і структурою транспортних перевезень визначають рівень розвитку та особливості структури господарства країни чи регіону, а за конфігурацією транспортної мережі особливості та закономірності розміщення господарської діяльності країни чи регіону, рентабельність напрямків діяльності окремого транспортного підприємства.

Відносні величини структури характеризують питому вагу окремих частин досліджуваної сукупності в загальному її обсязі. Їх обчислюють шляхом відношення частини до цілого.

Структура від латинського «structura» побудова, розташування, порядок. Це сукупність стійких звязків та відносин об'єкта, що забезпечує його цілісність та тотожність до себе.

Структурним показником є показник, що складається з суми елементів та визначений у відносних показниках, як правило у відсотках:

 

x N

d і = і × 100, s = ∑ xі, (1.1)

s і =1

 

 

де dі питома вага і-го елемента структури, і= 1, N;

xі абсолютне значення по і му елементу;

s ітог суми абсолютних значень і-х елементів структури.

Вагоме значення має й аналіз складу і структури пасажирського рухомого складу, для чого використовуються слідуючі показники:

 

 

 

 

 

Ефективність використання основних фондів можна виявити за допомогою показників фондовіддачі і фондомісткості, рентабельність.

 

 

Для аналізу обчислюємо фондовіддачу за звітний рік (фактичну і планову) і порівнюємо з минулим роком. Збільшення фондовіддачі у звітному році в порівнянні з плановим періодом та минулим роком говорить про більш ефективне використання основних фондів.

Фондомісткість це показник, обернений до фондовіддачі, який характеризує вартість ОФ, що припадає на 1 грн. товарної продукції.

 

 

 

На приріст обсягу наданих послуг впливає як збільшення обладнання та основних фондів у цілому, так і ефективність використання ОФ (фондовіддача). Важливо окремо визначити вплив кожного з цих факторів. Для цього використовуємо метод абсолютних різниць.

Розрахунок впливу змін на обсяг продукції:

 

 

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», введеного в дію з 1.07.97р. прибуток для оподаткування підприємства зменшується на суму амортизаційних відрахувань.

Тому важливе значення має аналіз нарахування амортизаційних відрахувань. Для цього вибірково перевіряється правильність застосування норм амортизаційних відрахувань по окремих групах основних фондів.

Одним із якісних показників використання основних фондів:

 

 

який слід аналізувати в динаміці.

Коефіцієнт амортизаційної віддачі показує рівень використання ОФ: є одним із показників інтенсифікації надання послугу.

При аналізі зносу потрібно визначити коефіцієнт зносу на початок і кінець звітного періоду.

 

 

Збільшення коефіцієнту зносу характеризує погіршення матеріально-технічної бази підприємства. Аналіз використання пасажирського рухомого складу є інтегруючим показником, що насамперед відбивається через визначення рентабельності послуг:

 

Рентабельність послуг = (100*Чистий доход (виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)) (ВР`) Собівартість (С`))/ Собівартість (С`)

 

Загальна зміна рентабельності послуг шляхом детермінованого аналізу:

 

 

 

 

Що відбиває вплив на ефективність діяльності з перевезення пасажирів виручки від реалізації послуг та собівартості надання послуг.

 

 

2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства

 

2.1 Коротка характеристика підприємства

 

Повне найменування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

Скорочене найменування (за наявності) ДП МА» Бориспіль»

Організаційно-правова форма Державне підприємство

Район Бориспільський

Поштовий індекс 08307

Населений пункт м. Бориспіль

Вулиця, будинокаеропорт

Інформація про державну реєстрацію:

  1. номер свідоцтва 13541200000000265
  2. дата видачі 23.03.1993
  3. орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської області
  4. зареєстрований статутний капітал (грн.) 556521000
  5. сплачений статутний капітал (грн.) 55652100049 років тому, в травні 1959 року, було прийнято рішення про створення Бориспільського аеропорту цивільного повітряного флоту «Київ» (Центральний) на базі військового аеродрому.

Основні види діяльності:

  1. 63.23.0 Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
  2. 55.10.0 Діяльність готелів
  3. 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством цивільної авіації, яке засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України, яке є Уповноваженим органом управління.

Уповноважений орган управління затверджує Статут аеропорту, фінансовий план, призначає та звільняє Генерального директора.

Уповноважений орган управління погоджує аеропорту:

відчуження, передачу в заставу, спільну діяльність, концесію, управління, оренду майна іншим юридичним або фізичним особам у відповідності до діючого законодавства;

списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів;

добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою;

емісію цінних паперів та їх реалізацію;

придбання цінних паперів;

створення, реорганізацію, ліквідацію філіалів, представництв, відділень, які мають статус юридичної особи;

організаційну структуру'

призначення заступників генерального директора та головного бухгалтера.

З невеличкого військового аеродрому аеропорт «Бориспіль» перетворився на сучасний міжнародний аеропорт з багатотисячним колективом спеціалістів високої кваліфікації, що опанував сучасну авіаційну наземну техніку, європейські технології обслуговування, впровадив найновіше обладнання, технічні засоби та системи.

Засновником аеропорту є Міністерство транспорту та зв'язку України.

Аеропорт до корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань не належить.

Аеропорт Бориспіль це комплекс інженерних споруд і устаткувань, що призначені для виконання технологічних процесів, які пов'язані з обслуговуванням пасажирів, обробкою багажу, вантажів, пошти та забезпеченням наземного обслуговування повітряних суден.

Оперативною діяльністю аеропорту займаються наступні структурні підрозділи: виробничо-технічний комплекс, служби авіаційної безпеки, інженерно-авіаційна служба. Враховуючи позицію ДП МА «Бориспіль» на ринку, Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про визначення проекту розвитку аеропорту «Бориспіль» пріоритетним для реалізації в рамках програми ОДР, що надається Урядом Японії. Відповідно та на виконання рішення Уряду України для проекту розвитку Державного підприємства «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» було укладено Субкредитну угоду від 22 вересня 2005 №1300004/70 між Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, як Кредитора, Державним міжнародним аеропортом «Бориспіль», як Позичальника та Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», як банка агента в Україні на суму, еквівалентну 19092 млн. японських ієни.

Станом на 31.12.2008 року пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації аеропорту не надходило. На протязі 2008 року на підприємстві ведення бухгалтерського обліку та складання звітності здійснювалось згідно вимог Закону України із змінами та доповненнями «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-XІV, національних пол

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>