Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з дисципліни

"Економічний аналіз"

 

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі

 

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

  1. оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;
  2. визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;
  3. виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
  4. розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Обєкти аналізу подані на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обєкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" та інші.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).

 

Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік

Обсяг виробництва продукції, млн. грн.Темпи росту, %Обсяг реалізації, млн грн.

Темпи росту, %базисніланцюговібазисніланцюгові

199690000

100

100

89500

100

100

199792400

102,7

102,7

92600

103,4

103,4

199895800

106,4

103,6

94300

105,4

101,8

199994100

104,5

98,2

93500

104,4

99,2

2000100800

112

107,1

96600

107,9

103,0

 

З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній:

 

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %,

Трп = 1,0192;

Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.

У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2.

 

Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством

Виріб

Обсяг виробництва продукції, млн грн. Реалізація продукції, млн грн.

план

факт

+, -

% до плану

план

факт

+, -

% до плану

А

В

С

D

 

28800 33600 19200 1440025200 33264 22 176 20160-3600 -336 +2976 +5760-12,5

-1,0

+15,5 +40,028500 33600 18900 1425024250 31 800 21 350 19200-4250 -1800 +2450 +4950-14,9

-5,35

+13,0

+34,7Всього

96000

100800

+4800

+5,0

95250

96600

+1350

+1,42

 

З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

 

Задача №1

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства:

  1. основного коефіцієнта фінансової стійкості;
  2. коефіцієнта структури довгострокових вкладень.

Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Розвязок

Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К. ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.

 

 

 

 

Для нашого підприємства:

 

 

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.

Розраховують також коефіцієнти структури довгострокових вкладень на основі аналізу складових довгострокових вкладень в структурі І розділу пасиву балансу. Розрахунок зазначених коефіцієнтів показаний в таблиці 3.

 

Таблиця 3Розрахунок показників структури

Складові довгострокових вкладеньНа поч. періодуНа кінець періодуКстр(п)Кстр(к)Статутний капітал3217,4332030,850,82Додатковий вкладений капітал135,0139,80,040,03Інший додатковий капітал268,3347,80,070,09Резервний капітал160,0185,00,040,05Всього довгострокових вкладень3780,74066,311

Виходячи з результатів таблиці, можна зробити висновки про те, що левову частку довгострокових вкладень (близько 85%) займає статутний капітал, решту займають додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал та резервний капітал. Частка статутного фонду зменшилась на 0,3% протягом року, хоча відбувся приріст статутного фонду. Частка додаткового вкладеного капіталу також зменшилась з 0,04% до 0,03%. Збільшилась частка іншого капіталу та резервного капіталу відповідно на 0,02% та 0,01%.

 

Задача №2

Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

  • зміни середньомісячної чисельності ПВП
  • зміни фонду заробітної плати.

Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який-за рахунок збільшення фонду заробітної плати.

Вихідні дані (таблиця 4):

 

Таблиця 4

ПоказникПланЗвітФонд заробітної плати, тис.грн.460480Середньорічна чисельність ПВП, осіб155150

<

Похожие работы

1 2 >