Аналіз нетрадиційних послуг банка

  Закон України “Про банки і банківську діяльність” Закон України “Про Національний банк України” Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник.

Аналіз нетрадиційних послуг банка

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
а класифікувати у такий спосіб[15,c.77]:

  • трастові послуги, що надаються субєктам господарської діяльності;
  • трастові послуги, що надаються приватним особам.

Банки можуть діяти як довірені агенти субєктів господарської діяльності (підприємств). Їхня діяльність може включати випуск боргових зобовязань в інтересах підприємств, виплату дивідендів або процентів за будь-якими борговими зобовязаннями, реінвестування дивідендів за вимогою акціонерів і погашення боргових зобовязань після закінчення терміну їх дії.

Банки можуть розпоряджатися переданням прав власності на акції компанії, здійснювати їх конверсію в боргові цінні папери; можуть брати участь у зборах акціонерів. Надаючи трастові послуги, банки повинні володіти всією обліковою діловою інформацією відносно тієї сфери, в якій заінтересований клієнт, і допомагати своїм клієнтам оцінювати існуючі в ній ризики.

Пропонуючи кваліфіковані послуги з управління власністю, банки надають підприємствам послуги типу «майстер траст», що передбачає управління коштами пенсійних фондів або груп інших компаній загальним рахунком довірителів з метою максимізації прибутку останніх.

Банки можуть надавати приватним особам широкий спектр трастових послуг у вигляді управління власністю за їх дорученням, розрахунків за нерухомість, за наявності довгострокових зобовязань клієнтів, інші посередницькі послуги. Приватні особи, які мають неповнолітніх дітей, використовують послуги банку як попечителя їхніх сімейних активів у випадку загибелі батьків або їхньої тривалої непрацездатності. У такому разі банк бере на себе зобовязання зберігати і захищати ці активи доти, доки діти не стануть повнолітніми і не зможуть самостійно розпоряджатися ними. [5,c.127]

Невеликі інвестори можуть передавати банку право розпоряджатися своїми цінними паперами, при цьому банк буде автоматично реінвестувати кошти довірителя в нові цінні папери після закінчення терміну погашення існуючих паперів, здійснювати операції з хеджування для захисту активів від ризику, оплачувати або реінвестувати проценти і дивіденди, а також періодично надавати звіти довірителю.

Банки можуть розпоряджатися активами, обєднаними в пули, які складаються з наборів цінних паперів та інших активів, що належать кільком приватним співвласникам, кожний із яких володіє своєю часткою прибутку від пулу. Таким чином, навіть клієнти з невеликими заощадженнями можуть одержувати прибуток при добре диверсифікованому портфелі активів і низьких комісійних винагородах за посередництво.

Надаючи трастові послуги, банки оперують як грошовими коштами, так і іншими активами довірителів. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України виділяються такі основні активи клієнтів, які залучаються банками для подальшого управління ними: готівкові кошти; безготівкові кошти; цінні папери; банківські метали; інші активи.

Під час проведення аналізу трастових послуг використовуються дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку. У бухгалтерському обліку банків трастові операції враховуються на відповідних балансових і позабалансових рахунках.

На балансових рахунках відображаються обсяги отриманих коштів за трастовими операціями. Рахунок 4-го порядку 2601 «Кошти за довірчими операціями субєктів господарської діяльності» (облік коштів, що залучені банком за договорами довірчого управління, та розрахунки за операціями довірчого управління).

На позабалансових рахунках трастові операції враховуються за рахунками груп рахунків:

978 «Активні рахунки довірчого управління»;

979 «Пасивні рахунки довірчого управління».

До складу групи рахунків 978 «Активні рахунки довірчого управління» входять такі рахунки 4-го порядку, дані за якими використовуються під час аналізу трастових операцій:

9780 «Готівкові кошти за операціями довірчого управління»;

9781 «Поточні рахунки управителя з довірчого управління»;

9782 «Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління»;

9783 «Цінні папери в довірчому управлінні»;

9784 «Банківські метали в довірчому управлінні»;

9786 «Інші активи в довірчому управлінні»;

9787 «Витрати за операціями довірчого управління»;

9788 «Нараховані доходи за обєктами довірчого управління».

До складу групи рахунків 979 «Пасивні рахунки довірчого управління» входять такі рахунки 4-го порядку, дані за якими використовуються під час аналізу трастових операцій:

9790 «Фонди банківського управління»;

9791 «Рахунки довірителів»;

9792 «Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління»;

9797 «Доходи від операцій довірчого управління».

Наявність зазначених вище рахунків аналітичного обліку та ведення необхідної кількості рахунків аналітичного обліку дає змогу використовувати балансові дані для аналізу питомої ваги трастових операцій в обсязі інших операцій банку, відношення обсягів надання трастових послуг за різними категоріями клієнтів у загальному обсязі операцій банку, аналіз співвідношення обсягів надання різних видів трастових операцій, визначення ефективності надання трастових послуг та інших показників, що характеризують трастові операції комерційних банків.[3,c.12]

Розглянемо обсяги та структуру трастових операцій (табл.2.1).

Дані табл. 2.1 показують що на кінець року найбільший обсяг серед залучених та придбаних активів в абсолютному виразі займають готівкові кошти, які у відносному вираженні відповідно мають тенденцію до зростання (відповідно 25% на початок року і 30% на кінець року).

 

Таблиця 2.1

ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА РІЗНИХ ВИДІВ ТРАСТОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗАЛУЧЕНИХ ТА ПРИДБАНИХ АКТИВІВ

Активи, що перебувають у довірчому управлінні На початок рокуНа кінець рокуЗміни за періодтис. грн% тис. грн% тис. грн.% Готівкові кошти 10 0002518 000308000180Безготівкові кошти 16 0004015 00025100094Цінні папери 80002015 000257000188Банківські метали 4000108400144400210Інші активи 20005360061600180Усього40 00010060 00010020 000150

Хоча обсяг безготівкових коштів у загальному обсязі залучених та придбаних активів на кінець року і становить значну частину, їх обсяги мають тенденцію до значного зменшення в загальних обсягах (відповідно 40% на початок року і 25% на кінець року).

Аналіз темпів приросту обсягів залучених та придбаних активів за кожним видом активів свідчить, що найбільші темпи приросту мають банківські метали 210% та цінні папери 188% відносно обсягів на початок року.

Ці самі тенденції для наочності відображено діаграмою (рис.2.1).

Рис. 2.1. Визначення питомої ваги різних видів залучених та придбаних активів, тис. грн

 

Для визначення ефективності проведення трастових операцій комерційних банків необхідно оцінити рівень прибутків і витрат, що виникають під час проведення трастових операцій. Для цього, використовуючи дані рахунків синтетичного обліку, порівнюють обсяги доходів, отриманих банком, і обсяги їх витрат за відповідний період. При цьому аналізуються доходи та витрати як за видами активів, так і в загальному їх обсязі (таблиці 2.2 та 2.3).

 

Таблиця 2.2

ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗА ТРАСТОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Доходи за видами активів, що перебувають у довірчому управлінніПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у звітному відносно попе-реднього року)тис. грн.% тис. грн% тис. грн% Готівкові кошти 5002570020200140Безготівкові кошти 4002052515125131Цінні папери 600301 22535625204Банківські метали 4002091026510228Інші активи 1005140440140Усього200010035001001500175У наведеній вище таблиці розкриваються загальні тенденції збільшення одержаних доходів за всіма видами активів, що перебувають у довірчому управлінні. Загальний рівень приросту за всіма видами активів у звітному році становить 175% відносно попереднього року.

Як у відносному, так і в абсолютному виразі найбільші обсяги отриманих доходів за активами, що вкладені в цінні папери. Така тенденція зберігається як у попередньому, так і у звітному році.

Аналіз темпів приросту доходів за кожним видом активів свідчить, що найбільші темпи приросту у звітному році мають доходи в банківських металах 228% та в цінних паперах 204% відносно обсягів на початок року; найменші темпи приросту спостерігаються за доходами, отриманими від активів, що придбані та розміщені в безготівкових коштах, 131%.

Тенденції формування витрат за трастовими операціями розкриває табл. 2.3.

 

Таблиця 2.3

ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ ЗА ДОВІРЧИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Витрати за видами активів, що перебувають у довірчому управлінні Попередній рікЗвітний рікЗміни за періодтис. грн.% тис. грн% тис. грн% Готівкові кошти 180402254545125Безготівкові кошти 81187515693Цінні папери 9922100201101Банківські метали 6815901823133Інші активи 2351021344Усього45010050010050111

Дані табл.2.3 виділяють найбільші витрати за трастовими операціями, питома вага яких зростає (з 40% за попередній рік до 45% за звітний рік). Темпи приросту витрат за трастовими операціями становлять 125%. Найвищі темпи приросту витрат спостерігаються за операціями з банківськими металами 133% порівняно з попереднім роком.

Про фінансові результати проведення трастових операцій свідчать дані табл. 2.4.

 

Таблиця 2.4

ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА ПРИБУТКІВ ЗА ТРАСТОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Активи, що перебувають у довірчому управлінні Попередній рік Звітний рікЗміни за період тис. грн.% тис. грн% тис. грн% Готівкові кошти 3202147516155148Безготівкові кошти 3192145015131141Цінні папери 5013211253862422

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 > >>