Аналіз нетрадиційних послуг банка

  Закон України “Про банки і банківську діяльність” Закон України “Про Національний банк України” Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник.

Аналіз нетрадиційних послуг банка

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ

2.1 Аналіз трастових операцій

2.2 Аналіз депозитарних послуг

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ БАНКА

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

 

Нетрадиційними операціями комерційних банків називають операції, які можуть виконати і інші небанківські установи. До них відносяться: лізингові операції, факторингові операції, форфейтинг, трастові операції, поручительства і гарантії комерційних банків, операції з дорогоцінними металами і інші види послуг.

Оскільки нетрадиційні послуги комерційного банку пов'язані і з розвитком міжнародних, експортно-імпортних відносин, підвищується роль цих операцій для розвитку держави в цілому.

Виконання банківських операцій з широкою клієнтурою - важлива особливість сучасної банківської діяльності в усіх країнах світу, що мають розвинену кредитну систему.

Актуальність цієї курсової роботи полягає в тому, що економічна реформа, яка проводиться в Україні, відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність придбавають питання перспектив розвитку банківських послуг в нашій країні, її практична реалізація.

Відомо, що провідні комерційні банки України виконують широкий круг операцій і послуг для своїх клієнтів з тим, щоб розширити свою прибуткову базу, підвищити рентабельність і конкурентоспроможність. При цьому важливо мати на увазі, що розвиток банківської діяльності припускає надання банківських послуг з мінімальними витратами для клієнтів і самого банку, використання прийнятних цін на послуги, необхідні клієнтам.

Ефективна гнучка система банківських операцій з широкою клієнтурою може і повинна сприяти мобілізації внутрішніх заощаджень. Особливе значення придбаває в зв'язку з цим гнучке банківське обслуговування, здатне реагувати на потреби економіки, що змінюється, що формуються. Конкуренція на ринку банківських послуг також впливає на кількісні і якісні характеристики банківського обслуговування.

Разом з виконанням традиційних банківських послуг населенню -привлечением засобів в депозити, наданням позик і здійсненням розрахунково-касового обслуговування населення - сучасні банківські інститути в нашій країні починають виконувати також електронні послуги, маркетингові дослідження за замовленням клієнтів, валютні операції, іпотечне кредитування і інші послуги, у тому числі лізингові, трастові, інформаційно-довідкові консультаційні, фондові і інші.

Значення активізації ролі банків, обслуговуючих населення, полягає в тому, щоб при найменших витратах сприяти максимальному ефекту, якнайповнішому задоволенню потреб клієнтів в банківському обслуговуванні, поліпшенню якості банківського обслуговування приватних осіб, розширенню спектру банківських послуг і зниженню їх собівартості.

Мета курсової роботи розглянути поняття і суть нетрадиційних послуг банку, визначити особливості надання їх банками України.

Завдання роботи :

- - розглянути поняття і види нетрадиційних послуг банку;

--провести аналіз і оцінку ефективності нетрадиційних послуг комерційного банку

- - запропонувати шляхи вдосконалення нетрадиційних послуг

Структура роботи включає вступ, три глави, висновок і список використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

 

До нетрадиційних банківських послуг відносять трастові і депозитарні послуги, послуги з продажу банківських металів, оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів тощо.[8,c.12]

Мета і завдання аналізу нетрадиційних банківських послуг навчитися аналізувати окремі нетрадиційні банківські послуги, які надаються комерційними банками, та визначати їх ефективність з використанням балансових даних для аналізу питомої ваги конкретних операцій у загальних обсягах операцій банку; визначати відношення обсягів надання нетрадиційних послуг за різними видами у загальному обсязі операцій банку. [8,c.13]

Інформаційними джерелами є дані субрахунків щоденного бухгалтерського балансу та виписки за аналітичними рахунками.

Нетрадиційні банківські послуги відіграють як безпосередню роль у збільшенні отриманих прибутків, так і опосередковану.

Важлива роль деяких видів нетрадиційних банківських послуг таких як трастові операції, операції з банківськими металами проявляється в прямому збільшенні обсягів залучених коштів та в проведенні за рахунок них активних операцій, що забезпечують одержання додаткових прибутків банку.

Інші послуги оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів, депозитарні послуги виконують опосередковану роль, впливаючи на обсяги залучення нових клієнтів, які, у свою чергу, користуються іншими традиційними та нетрадиційними послугами банку.

Перш ніж аналізувати кожний із видів нетрадиційних банківських операцій визначають їх частку у загальному обсязі основних банківських операцій. Для цього використовується метод порівняння обсягів надання нетрадиційних банківських послуг і одержаних від них доходів з обсягами виконання основних банківських операцій (кредитні операції, операції з цінними паперами, фінансовий лізинг, міжбанківські кредити тощо) та одержаних від них доходів. При цьому аналізується динаміка цих показників у часовому інтервалі (табл. 1.1).

Дані табл. 1.1 свідчать, що обсяги нетрадиційних банківських операцій зростають, але їх питома вага (відповідно 6,6% на початок року і 6,9% на кінець року) найменша у структурі операцій, що проводяться банком.

банківський послуга трастовий депозитарний

Таблиця 1.1

ПИТОМА ВАГА НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Види банківських операцій На початок рокуНа кінець рокуВідхилення (на кінець року відносно обсягів на початок року)тис. грн% тис. грн% Тис. грн.% Кредити юридичним та фізичним особам250 00030,5480 00041,8230 000192,00Вкладення в цінні папери120 00014,7180 00015,760 000150,00Вкладення у фінансовий лізинг95 00011,6120 00010,425 000126,32Надані міжбанківські кредити300 00036,6290 00025,210 00096,67Обсягинетрадиційних банківських операцій54 0006,679 0006,925 000146,30Усього819 000100,01 149 000100,0330 000140,29

Більш чітко це проявляється, якщо розглянути роль кожного з їх видів в одержанні обсягів доходів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

ОБСЯГИ ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ ЗА НЕТРАДИЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ ЗА ОСНОВНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Види банківських операцій Попередній рікЗвітний рікЗміни за періодтис. грн% тис. грн% тис. грн.% Кредити юридичним та фізичним особам50 00031,680 00038,930 000160,0Операції з цінними паперами24 00015,230 00014,66 000125,0Фінансовий лізинг19 00012,020 0009,71 000105,3Міжбанківські кредити60 00037,966 70032,56 700111,2Нетрадиційні банківські операції5 4003,48 7264,23 278160,7Усього158 400100205 42610046 978129,7

Дані табл.1.2 свідчать, що питома вага доходів за нетрадиційними банківськими операціями в загальному обсязі банківських операцій найменша (відповідно 3,4% на початок року і 4,2% на кінець року), але збільшення їх абсолютного значення майже вдвічі свідчить про динамічний розвиток цих операцій.

Тенденції зростання отриманих доходів за нетрадиційними банківськими операціями більш наочно розкриває діаграма на рис.1.1

 

Рис. 1.1. Питома вага отриманих доходів за нетрадиційними банківськими операціями в загальному обсязі доходів за основними банківськими операціями, %

Дані рис.1.1 підтверджують, що доходи за нетрадиційними банківськими операціями починають відігравати істотнішу роль в обсязі і структурі банківських доходів.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ

 

2.1 Аналіз трастових операцій

 

Трастові (довірчі) послуги комерційних банків це довірчі послуги з управління і розпорядження коштами клієнтів банку, їхніми цінними паперами та іншими активами. Надаючи трастові послуги, банк проводить операції з майном клієнта (довірителя) і стає повноважним посередником між ринком і клієнтом, приймаючи інвестиційні й управлінські рішення в інтересах свого клієнта і розподіляючи у разі необхідності кошти для забезпечення зобовязань клієнта. До трастових послуг належать придбання і продаж цінних паперів клієнта з метою максимізації його прибутку, контроль за отриманням прибутків на користь клієнта (дивідендів, процентів та ін.), ведення особистих банківських рахунків клієнта (оплата його рахунків, одержання належних йому платежів та ін.). [15,c.71]Діяльність банку як довіреного агента в інтересах клієнтів здійснюється в тих напрямах, які передбачені контрактом між банком (гарантом) і клієнтом (довірителем) протягом певного часу. Проведення трастових операцій потребує більш широкого діапазону професійних навичок, ніж інші види банківської справи: необхідне знання законодавства, досвід інвестиційної діяльності, навички в управлінні власністю та ін.

Активи, якими розпоряджаються банки в інтересах своїх клієнтів, належать не банку, а довірителям. Будь-які прибутки або збитки від активів, гарантом яких виступає банк, також належать не банку, а довірителям. Банк, як правило, не одержує процентного прибутку від управління активами довірителя, його винагородою є комісія за надання послуги. Надаючи трастові послуги, банк передусім враховує інтереси своїх клієнтів, тоді як в інших банківських послугах більше уваги приділяється інтересам банку.

Трастові послуги на сьогодні є одними з найбільш важливих і перспективних послуг серед усіх інших традиційних і нетрадиційних послуг банків.

Групи клієнтів, яким надаються трастові послуги, можн

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>