Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

Çà äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü ñâ³òîâî¿ êîìïþòåðíî¿ ³íäóñò𳿠áóëî ñòâîðåíî áåçë³÷ ð³çíîìàí³òíèõ ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, ïðîòå ïåðåâàæíà ¿õ á³ëüø³ñòü àáî íå äóæå âäàëî

Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
;íÿ Ñ++, ï³äâèùèòè ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ.

 

˳òåðàòóðà

 

1. Â.Ì. Äóáîâèé, Ð.Í.Êâºòíèé. Ïðîãðàìóâàííÿ êîìïþòåðèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ³ àâòîìàòèêè. - Â.: ÂÄÒÓ, 1997. 5ñ.

2. Â.Ì. Äóáîâèé, Ð.Í.Êâºòíèé Ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè äî ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ç ïðîãðàìóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ÅÎÌ . Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ. ³ííèöÿ, Âϲ, 1992.

3. Â.Õ. Âëàñþê, Ë.Ì. Êðóïîäüîðîâà. Ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ ѳ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. 5; 8; 19-26; 34-36; 39-41 ñ.;

4. Ë.Ì. Êðóïîäüîðîâà, À.Ì. Ϻòóõ. Òåõíîëîã³ÿ ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ ѳ. 37-46; 142-143; 79-84 ñ.

5. Â.Ñ. Ïðîöåíêî, Ï.É. ×àïåíêî, À.Â.Ñòàâðîâñüêèé. Òåõí³êà ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ ѳ. 158-161; 17-21 ñ.

6. Ç.ß. Øïàê. Ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ ѳ. 85-101, 311-314 ñ.

 

Äîäàòêè

 

Äîäàòîê À

 

Áëîê-ñõåìà ïðîãðàìè

 

Äîäàòîê Á

 

˳ñòèíã

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void main()

{

int exit=1;

while(exit)

{

int command=0;

char name[12];

char buffer[255] = "";

puts("-----------------------------------------------------------");

puts("Enter choise: \n 1)New file\n 2)Open file\n 3)Exit\n ");

scanf("%d",&command);

switch(command)

{

case 1:

char name[12];

char command[255] = "";

printf("Enter file name: ");

scanf("%s",name);

printf("Enter :exit for exit... \n");

FILE* file = fopen(name,"w");

do

{

if(strcmp(buffer,""))

fprintf(file,"%s \n",buffer);

gets(buffer);

}while((strcmp(buffer,":exit")));

fclose(file);

break;

case 2:

printf("Enter file name: ");

scanf("%s",name);

FILE* f = fopen(name,"r");

printf("%s",buffer);

while(!feof(f))

{

printf("%s",buffer);

fgets(buffer,255,f);

}

fclose(f);

break;

case 3:

exit = 0;

break;

default:

printf("Invalalid coomand");

}

}

}

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5