Аналіз лінійних кіл

Радіоелектроніка вирішує проблеми, зв'язані із застосуванням радіохвиль і явищ руху електричного заряду для передачі, прийому і обробки електричних сигналів. Сучасну

Аналіз лінійних кіл

Контрольная работа

Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
дену за законами Кірхгофа.

 

 

 

Похибка дуже мала, це свідчить про те, що розрахунки виконані вірно.

Визначення напруг віток

 

 

Складання балансу потужностей

Розрахуємо споживану колом потужність [5]:

 

 

Розрахуємо потужність джерел енергії:

 

 

Як бачимо вони рівні, що засвідчує правильність попередніх розрахунків.

Для уточнення визначимо похибку:

 

 

Як бачимо, похибка не значна, значить розрахунки виконані вірно.

 

 

4. Моделювання

 

4.1 Виконання моделювання складного електричного кола постійного струму

 

Рисунок 4.1 Моделювання в Electronics Workbench схеми струму

 

а)б) в)

г) д)е)

Рисунок 4.2 Струми у вітках: а) у першій, б) у другій, в) у третій, г) у четвертій, д) у пятій, е) у шостій

Як бачимо, струми у вітках співпадають з розрахованими значеннями, виконаними у пунктах 2.2, 2.3, отже, моделювання проведено правильно

 

4.2 Виконання моделювання розгалуженого електричного кола гармонійного струму при відсутності магнітного звязку між котушками індуктивності

 

Рисунок 4.3 Моделювання в Electronics Workbench схеми гармонійного струму

 

Рисунок 4.4 Осцилограма вхідного і вихідного сигналу

Висновки

 

Для виконання математичних дій я використовував пакет математичних програм Mathcad, для побудови схем редактор схем SPLAN50, для моделювання Electronics Workbench, для побудови топографічної схеми Компас.

Навчився складати систему рівнянь за законами Кірхгофа.

Навчився визначати різними методами (вузлових потенціалів, контурних струмів) струми в колі. Струми та напруги визначені двома різними методами однакові, що свідчить про правильність розрахунків в обох методах.

Навчився складати баланс потужності.

Навчився знаходити струми та напруги в колі гармонійного струму при відсутності магнітного зв'язку між котушками та при наявності магнітного зв'язку між котушками.

Навчився проводити моделювання електричних схем за допомогою програми Electronics Workbench.

 

 

Перелік посилань

 

1. КаяцкасА.А.Основы радиоэлектроники: Учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Констр. и производство радиоаппаратуры». М.: Высш. шк., 1988. 464 с: ил.

2. ЗерновН.В., КарповВ.Г.Теория радиотехнических цепей. 2-изд. перераб. и доп.-Л.:Энергия, 1972. 426с.

3. ШебесМ.Р., КаблуковаМ.В.Задачник по теории линейных электрических цепей: Учеб.пособ. для электротехнич., радиотехнич. Спец. Вузов. 4-е изд., перераб. и доп.-М.:Высш.шк., 1990. 543с.

4. Теорія електричних кіл. Виконання курсової роботи: Навч. пос./ М.О.Куцевол. - Вінниця: ВДТУ, 2003. 92с.

5. ГоноровскийИ.С.Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов.- М.:Радио и связь, 1986. 446с.

Похожие работы

< 1 2