Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України28.01.2002 №57(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 14.06.2004 №386)Затверджений у сумі ___________________________Один мільйон вісімдесятдев′ять тисяч шістсот десять

Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 20072008 роки

 

Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (Вінницька облдержземінспекція) є територіальним органом Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель (далі Держземінспекція України), яка діє у складі Державного комітету України по земельних ресурсах (далі Держкомзему України).

Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (далі Управління) підзвітне та підконтрольне Держземінспекції України і входить до єдиної системи органів Держкомзему України, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, земельним кодексом України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України та Держземінспекції України, а також цим Положенням.

Основними завданнями Управління є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та подання до Держземінспекції України пропозицій щодо його вдосконалення.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1. організовує і здійснює державний контроль за:

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України;

дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;

дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;

2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;

3) видає та анулює спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому законом порядку;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

надає платні послуги відповідно до «Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000р. №1619 (із змінами), та спільного наказу Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001р. №97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2001 за №579/5770;

(підпункт 4 пункту 3 із змінами від 15 серпня 2007 року)

5) подає пропозиції Держземінспекції України щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земель;

7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам та користувачам земельних ділянок з питань використання і охорони земель;

9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

11) організовує роботу громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює та координує їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель;

14) подає до Держземінспекції України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України28.01.2002 №57(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 14.06.2004 №386)Затверджений у сумі ___________________________Один мільйон вісімдесятдев′ять тисяч шістсот десять грн.(1089610,00 грн.)(сума літерами і цифрами)Перший заступник Голови Комітету Дуржкомзему України(посада)М.Н.Калюжний(підпис)(ініціали і прізвище)(число, місяць, рік)М.П.КОШТОРИС на 2007 рікУправління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області(код та назва бюджетної установи)м. Вінниця(найменування міста, району, області)вид бюджету __Державний____________________________________________________________________________________,код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування КВК_____________________________________________,240Міністерство охорони навколишнього природного середовища Україникод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________,2408010Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________________________)(грн.)ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМЗагальний фондСпеціальний фонд12345НАДХОДЖЕННЯ усьогох10896101089610Надходження коштів із загального фонду бюджетух10896101089610Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч.хплата за послуги, що надаються бюджетними установами250100хплата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями250101кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності250102плата за аренду майна бюджетних установ250103кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна250104інші джерела власних надходжень бюджетних установ250200х(розписати за підгрупами)інші надходження, у т.ч.х-інші доходи (розписати за кодами кваліфікації доходів)х-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання)хповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та класифікації кредитування)хх**ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ усьогох10896101089610Поточні видатки100010896101089610Оплата праці працівників бюджетних установ1110794230794230Заробітна плата1111794230794230Грошове утримання військовослужбовців1112Нарахування на заробітну плату1120287530287530Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки113033003300Предмети, матеріали, обладнання та інвентар1131850850Медикам

Похожие работы

1 2 3 > >>