Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП "Куп'янського лісового господарства"

Показники2007 рік2008 рікВідхиленняАбсол., (+/-)Відносн. %12345Середній розмір майна5106,55602495,59,70Середній розмір власн.капіталу3849,64216,5366,99,53Середній розмір власного оборотного капіталу1302,21470,5168,312,92Середній розмір перманентного капіталу3849,64260410,410,66Середній розмір авансованого капіталу4174,4585204345,6104,11Середній

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Купянського лісового господарства

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінансового здоров'я» підприємства, виявити слабкі місця, потенційні джерела виникнення проблем при подальшій її роботі й виявити сильні сторони, на які фірма може зробити ставку.

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Життя підприємства становлять постійно мінливі ситуації й складні проблеми. Для організації надійного фінансового керування необхідно розбиратися в реальному русі справ на підприємстві, знать, чим воно займається, володіти інформацією про його ринки, клієнтів, постачальниках, конкурентах, якості продуктів його діяльності, подальших цілях і т.д.

Стабільність роботи підприємства пов'язана із загальною його фінансовою структурою, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Так, багато підприємств у процесі своєї діяльності крім власного капіталу залучають значні засоби, узяті в борг. Для підтримки фінансової стійкості на «здоровому» рівні необхідно проводити постійно фінансовий аналіз станів підприємства, у чому і полягає актуальність теми дипломної роботи.

Метою даної дипломної роботи є - аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП «Купянського лісового господарства»

Відповідно до зазначеної мети в роботі були поставлені й вирішені наступні завдання:

вивчення теоретичних основ фінансово-економічної діяльності підприємства;

проведення фінансового аналізу підприємства за даними фінансової звітності, на прикладі ДП «Куп'янське лісове господарство»;

розробка заходів щодо покращення фінансово-економічного стану підприємства.

ознайомитися з підприємством, як з об'єктом аналізу, вивчити його облікову політику й фінансову звітність;

досліджувати фінансовий стан ДП «Куп'янського лісового господарства»;

досліджувати стан і рух основних коштів.

Об'єктом дослідження виступає фінансовий стан підприємства в умовах ринкової економіки.

Предметом дипломної роботи є методи аналізу фінансового стану ДП «Куп'янського лісового господарства».

 

Розділ 1. Теоретичні основи фінансово-економічного аналізу

 

.1 Теоретичні основи фінансового аналізу

 

Участь України у європейських та євроатлантичних інтеграційних процесах вимагає від фахівців економічного спрямування вміння кваліфіковано використовувати облікову інформацію в системі управління з метою проведення стратегічних змін у діяльності підприємства. Для успішного розвитку субєкту господарювання, гармонійного забезпечення інтересів його власників, персоналу, інвесторів необхідно проводити постійний моніторинг його фінансового стану. Саме фінансові показники діяльності підприємства є індикатором його конкурентоспроможності й ефективності господарювання в ринковій економіці. Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз [43].

Фінансовий аналіз - це метод оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства. Його зміст визначається предметом , метою та завданнями, які він дозволяє вирішити [43].

Мета фінансового аналізу - інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні і прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси та їх кругообіг у процесі фінансово-господарської діяльності. Основним завданням фінансового аналізу є:

по-перше виявити ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінити потоки власного та позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, спрямованого на отримання максимального або оптимального прибутку, підвищення фінансової стійкості;

по-друге, він дозволяє оцінити правильність використання грошових коштів для підтримки ефективності структури капіталу;

по-третє, фінансовий аналіз дає можливість проконтролювати правильність руху фінансових потоків підприємства, дотримання норм і нормативів використання фінансових і матеріальних ресурсів, доцільність здійснення затрат.

У той же час завдання фінансового аналізу полягають в забезпечені керівництва підприємства інформацією для прийняття управлінських рішень за такими напрямками діяльності підприємства, як [3]:

фінансова - (управління пасивами, забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, визначення оптимального розміру, складу джерел фінансування);

інвестиційна - (управління активами, розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимального розміру, складу та структури активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів);

операційна - (управління фінансовими результатами діяльності, прибуткова поточна діяльність завдяки ефективному використанню наявних ресурсів). Процедурний бік методології і методики фінансового анлізурегулюють його основні принципи (рис. 1.1).

 

Рис.1.1. Принципи фінансового аналізу

Принцип періодичності дозволяє створити цілісне уявлення про динаміку фінансових коефіцієнтів шляхом проведення регулярного аналізу фінансової звітності підприємства (щоквартально, щорічно).

Точність фінансового аналізу полягає у правильному використанні існуючих методів та методик розрахунку фінансових коефіцієнтів, що дозволить практично дослідити аналізований обєкт.

Комплексний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства полягає у всебічному охопленні всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства [1].

Обєктивність фінансового аналізу передбачає використання у якості інформаційної бази надійної і достовірної фінансової звітності, адже від цього значною мірою залежить якість оперативного та прогнозного аналізу результатів діяльності підприємства.

Оперативність фінансового аналізу визначається впливом аналітичної інформації на прийняття управлінських рішень, що дозволить своєчасно розробити та вжити систему необхідних заходів для виправлення виявлених диспропорцій у стані господарюючого субєкта.

 

1.2 Класифікація методів і прийомів фінансово аналізу

 

У фінансовому аналізі застосовують різні методи досліджень. Їх поділяють на формалізовані та неформалізовані. Неформалізовані методи ґрунтуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні. Зокрема порівняння використовуються для виявлення тенденцій і закономірностей розвитку обертів, які досліджуються. У процесі порівняння здійснюється співставлення [27]:

планових і фактичних показників з метою оцінки ступеня досягнення планових завдань;

фактичних показників з нормативними чи оптимальними;

фактичних показників звітного року з попередніми роками з метою виявлення тенденцій розвитку економічних процесів;

фактичних показників із середньогалузевими з метою позиціювання аналізованого підприємства на галузевому сегменті ринку;

фактичних показників до і після прийняття управлінських рішень з метою оцінки ефективності їх впровадження.

Аналітичні таблиці у фінансово-економічному аналізі використовуються з метою підвищення наочності і системного підвищення вихідних даних та результатів аналізу.

Експертні методи застосовуються у фінансовому аналізі у тому разі, якщо відсутня інформація про явище, яке досліджується або недостатній рівень її достовірності. Надійність експертних оцінок визначається якістю підбору спеціалістів експерті [54]. В основі експертного методу використовується гіпотеза про наявність у експертів вміння з високим ступенем достовірності оцінювати важливість і значення проблеми. Яка досліджується, адже поступаючись компютеру у швидкості і точності прогнозних розрахунків, людина відрізняється унікальною здібністю швидко оцінювати ситуацію, виділяти головне і не приймати до уваги другорядне та співставляти протирічні оцінки .

Методи аналізу фінансової звітності дозволяють оцінити тенденції зміни статей звітності в абсолютному і відносному вимірі [40]. Зокрема розрізняють:

вертикальний аналіз - це визначення у відсотках структури обєкта, що досліджується;

горизонтальний аналіз - це дослідження зміни показників у часі з розрахунками абсолютних та відносних відхилень;

аналіз відносних показників - це розрахунок співвідношень між окремими показниками;

трендовий аналіз - це порівняння значень окремих показників підприємства із показниками конкурентів,, середніми показниками галузі, нормативними, оптимальними розмірами;

факторний аналіз - це визначення впливу окремих факторів на зміну результативного показника.

Елементарні методи фінансового аналізу дозволяють визначити ізольований вплив факторних ознак на результативний показник. При цьому факторними називаються ознаки, які впливають на інші і зумовлюють їх зміну, а результативними - залежні ознаки [35].

 

1.3 Система показників фінансово-економічного аналізу

 

Під фінансовим станом розуміють здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезп

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>