Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Аналіз динаміки росту абсолютних обсягів експорту та імпорту загальної товарної маси товарів харчової промисловості, продукції рибної галузі та динаміки показників

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Економічний факультет заочної форми навчання

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

з переддипломної практики

 

по курсу «Менеджмент ЗЕД»

(на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності

приватного підприємства ПП «ПРОМЕН»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2008р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН»

2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПП «ПРОМЕН»

2.1 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства

2.2 Аналіз зовнішніх ринків та конкуренції

2.3 Функціональний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.3.1 Оцінка стратегічного та оперативного планування на підприємстві

2.3.2 Оцінка організаційної структури підприємства

2.3.3 Оцінка засобів виходу підприємства на зовнішні ринки

2.3.4 Оцінка логістичних операцій підприємства

2.3.5 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПП «ПРОМЕН»

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕДДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПП «ПРОМЕН» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Актуальність теми переддипломного дослідження полягає в тому, що провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, технології , товарів. Внутрішній ринок доступний для таких надходжень, але водночас відкрита економіка не допускає безконтрольності у зовнішньоекономічних зв'язках. Вона вимагає активного державного регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталів, митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього переважання економічно розвинених країн

Обєкт дослідження підприємство рибопереробної підгалузі харчової промисловості ПП «Промен» (м.Київ)

Предмет дослідження експортна та імпортна діяльність підприємства ПП «Промен» по виготовленню на експорт в США та Європу морожено-вакуумованого філе судака та окуня (добутого в внутрішніх водах України, Росії та Білорусії) та виготовленню для споживання в Україні продукції з імпортованих морожених тушок мінтая, хека, мерлузи з Китаю та Аргентини.

Мета досліджень підготовка матеріалів для дипломного дослідження по вивчення закономірностей та принципів діяльності підприємства в галузі міжнародної торгівлі рибною продукції імпорт океанічної риби для переробки та реалізації на території України та експорт морожено-вакуумованої прісно-одної та прибрежно-морської риби, вирощеної за допомогою аквакультури в Україні, оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків підприємства та менеджменту персонала підприємства.

Для досягнення мети дослідження потрібно було вирішити такі завдання:

1. Дослідити сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в України;

2. Провести аналіз світового досвіду основних форм ЗЕД та впливу вступу України до СОТ на ЗЕД підприємств, в тому числі на рибопереробну галузь;

3. Дослідити загальні оцінки динаміки розвитку ЗЕД підприємств України за останні 5 років (2003 2007 роки);

4. Дослідити характеристики сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ЗЕД підприємств рибопереробної підгалузі харчової галузі економіки України;

5. Дослідити світові тенденції розвитку рибопереробної підгалузі харчової промисловості

6. Провести економічну діагностику та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПП „Промен”;

7. Виконати SWOT аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність ПП «Промен»;

8. Виконати PEST аналіз зовнішніх умов впливу на діяльність ПП «Промен»;

9. Ідентифікувати основні проблеми в діяльності підприємства ПП «Промен» та дати оцінку основних напрямків їх вирішення;

10. Розробити заходи підвищення ефективності управління персоналом та ефективністю ЗЕД підприємства ПП «Промен».

Методи досліджень: історичний метод, метод порівнянь та аналогій, дедуктивний метод, метод проведення горизонтального(індексно хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу показників експорту - імпорту продукції та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансово- балансової звітності підприємства.

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи звітні документи ПП «Промен» за 2002 - 2007 роки.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН»

 

Приватне підприємство „Промен” є одним з найбільших на Україні підприємством по переробці прісноводної риби, а у відношенні переробки судака - лідером на ринку України [105]. В додатку А наведені баланси та звіти про фінансові результати діяльності підприємства ПП „Промен” за 2002 2007 роки.

ПП «Промен» поставляє продукцію підприємствам оптової і роздрібної торгівлі і компаніям-імпортерам у Канаді, США, Росії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії, а так само має дозвіл на експорт у Румунію, Чехію, Швейцарію, Угорщину, Ізраїль і Болгарію.

В даний момент компанією ведеться активна робота, метою якої є проходження процедури атестації виробництва відповідно до вимог директив ЄС і одержання дозволу на постачання продукції ПП „Промен” у всі країни ЄС.

На внутрішньому ринку України ПП «Промен» самостійно не торгує, для продажу продукції в Україні була створена фірма "Бастіон плюс", яка має ексклюзивне право на продаж продукції ПП «Промен» на території України.

Щорічно компанія переробляє близько 1 900-2 100 тонн судака (основного продукту), близько 200-300 тонн окуня.

ПП «Промен» використовує прісноводну рибну сировину як українського походження, так і імпортуєму з Росії та Балтії через оптових посередників в Україні. Завдяки наявності різних джерел сировини, компанія має можливість пропонувати свіжого і свіжомороженого судака одинадцять місяців на рік. На експорт поставляється вироблене філе судака та філе окуня, заморожене в вакуумній упаковці, що дозволяє його транспортувати та зберігати в рефрижераторах до 3-4 місяців, тобто експортувати його як в країни Європи, так і Америки, де прісноводна риба Східної Європи, виготовлена в Україні, дуже цінується та має великий попит.

 

2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПП «ПРОМЕН»

 

2.1 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства

 

Як показали результати економічної діагностики фінансового стану та результатів діяльності ПП «Промен» на початок 2008 року, у підприємства накопичився ряд проблем з ліквідністю, автономією та підвищенням рівня загроз банкрутства, що потребує проведення спеціальних видів аналізів, серед яких в переддипломній роботі проведені SWOT та PEST аналізи, результати яких покладені в основу пропозицій по формуванню стратегії розвитку підприємства ПП «Промен».

Класичний SWOTанализ припускає визначення сильних і слабких сторін у діяльності фірми, потенційних зовнішніх погроз і сприятливих можливостей і їхню оцінку в балах відносно показників або стосовно даних стратегічно важливих конкурентів. Класичним представленням інформації такого аналізу було складання таблиць сильних сторін у діяльності фірми (S), її слабких сторін (W), потенційних сприятливих можливостей (О) і зовнішніх погроз (Т) [87], [89].

У ряді робіт, викладається методика SWOT-аналізу, основний упор у якій зроблений не на методи визначення й оцінку S, W, O і T, а на формулювання конкретних стратегій і заходів на основі S, W і з обліком O і T. Так, у [91] пропонується після визначення S, W, O, T перейти до складання матриці стратегій:

SO заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збільшення можливостей компанії;

WO заходи, які необхідно провести, переборюючи слабкі сторони і використовуючи представлені можливості;

ST заходи, що використовують сильні сторони організації для запобігання погроз;

WT заходи, що мінімізують слабкі сторони для запобігання погроз.

Таблиця 2.1

Матриця SWOT аналізу діяльності ПП «Промен»

Можливості (О)

1.Зниження вартості грошових ресурсів за рахунок еврокредитов банків Європи

2. Зниження вартості матеріальних ресурсів за рахунок освоєння власного розведення та вилову прісноводної риби на шельфі Азовського моря та Дніпровської акваторії

3. Атестація виробництва для отримання сертифікатів на право експортної поставки продукції на ринки Євросоюзу після вступу в СОТ

4. Розширення обсягів пер

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>