Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

Аналіз зовнішнього середовища це дуже важливий для вироблення стратегії організації й дуже складний, який потребує виявлення, оцінки факторів і

Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ни та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

ЗАТ «АВК» приділяє значну увагу не тільки внутрішньому середовищу організації, а й зовнішньому, що дозволяє уникнути багатьох загроз зі сторони потенційни та наявних конкурентів, а також планувати свою діяльність на довгострокові періоди.

Врахування соціокультурних та демографічних факторів під час створення своєї продукції та незмінно висока якість забезпечують «АВК» визнання та високу лояльність споживачів України, Росії та інших країн СНД.

Сильне та професіональне управління, повна легальність бізнесу та прозорі фінансові операції важливі аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

Компанія «АВК» усвідомлює свою відповідальність і зацікавленість у розвитку професійної освітньої системи. З 2003 р. компанія є партнером Міністерства освіти і науки України у проведенні всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт, спрямованих на розвиток харчової галузі.

ЗАТ «АВК» бере активну участь в міжнародних тендерах та виставках. Якість продукції «АВК» підтверджено міжнародними сертифікатами. А з 2003 року виробництво та система управління компанії сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

Отже, ЗАТ «АВК» є потужним національним виробником, який відомий не лише в Україні, а й ще у понад 20 країнах світу. Налагоджений процес виробництва, розроблена система збуту, контроль якості продукції, а також довіра споживачів та співпраця з постійними контрагентами дозволяє компанії зберігати позиції лідера кондитерської промисловості.

 

3. Оцінка зовнішнього середовища ЗАТ «АВК»

 

3.1 Оцінка макрооточення ЗАТ «АВК»

 

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна. Це пов'язано з відмінностями у сферах діяльності організацій і відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій.

З метою впорядкування методики аналізу макрооточення розподіляють на укрупнені групи факторів так звані компоненти.

Розрізняють такі компоненти макрооточення:

  1. демографічна;
  2. економічна;
  3. природна;
  4. технологічна;
  5. соціально-культурна;
  6. політико-правова.

Для аналізу макрооточення пропонується використовувати допоміжну таблицю, в якій вказуються компоненти та найважливіші фактори (табл. 1).

 

Таблиця 1

Характеристика стану макрооточення

КомпонентаНайважливіші фактори12Демографічна- чисельність населення;

- розміщення на території країни;

- міграційні тенденції;

- вікова структура;

- етнічна та релігійна структура населення;

- народжуваність та смертність.Економічна - купівельна спроможність населення;

- рівень інфляції;

- фінансово-кредитна політика в країні;

- загальногосподарська конюнктура;

- система оподаткування;

- зміни в структурі споживання громадян;

- еластичність попиту.

Продовження табл. 1

12Природна - стан і перспективи використання джерел сировини і енергоресурсів;

- рівень забруднення навколишнього середовища;

- рівень впливу держави на інтенсивність ресурсоспоживання.Технологічна - темпи технологічних змін;

- інноваційний потенціал галузі.Політико-правова- стан законодавства, який регулює господарську діяльність;

- державна економічна політика;

- наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту. Соціально-культурна- особливості пануючих у суспільстві традицій і вірувань;

- рівень освіти;

- ставлення людей до праці.

Не всі фактори макрооточення однаково впливають на діяльність організації, тому кожен з них потребує детального аналізу з метою визначення значимості для конкретного підприємства.

Закрите акціонерне товариство «АВК» займається виробництвом какао, шоколаду, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, а також оптовою торгівлею шоколадних та кондитерських виробів. Тому на його діяльність впливатимуть лише деякі з наведених у табл. 1 фактори.

Вивчення демографічної компоненти дає змогу оцінити вплив чисельності населення, його вікової структури, народжуваності та смертності, міграційних процесів та інших факторів на діяльність підприємства.

Одним з основних факторів даної компоненти, який впливає на діяльність ЗАТ «АВК» є чисельність населення, оскільки не кожна людина споживає солодощі. Тому збільшення чисельності підвищує можливість споживання продукції саме даного підприємства. На теперішній час чисельність населення України падає, проте є перспектива підвищення (додаток А).

Розміщення населення на території країни на діяльність ЗАТ «АВК» практично не впливає, оскільки у складі компанії налічується 5 кондитерських фабрик, які розташовані в різних регіонах України. Тому при діагностиці мактооточення цей чинник враховуватись не буде.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. На досліджуване підприємство впливають такі фактори як купівельна спроможність населення, фінансово-кредитна політика в країні та еластичність попиту. Вплив цих факторів зумовлений в основному рівнем цін на продукцію, обсягом продажу та розширенням виробництва. Тому не враховувати ці фактори в аналізі макрооточення неможливо.

При оцінці купівельної спроможності слід враховувати той факт, що ЗАТ «АВК» експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника. Однак основним споживачем продукції є населення України, а тому вплив визначається, виходячи із їх купівельної спроможності. Так як споживання на душу населення має великий потенціал до зростання (за умови подальшого зростання добробуту населення), то є перспективи для збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції ЗАТ «АВК» (додаток Б).

Щодо фінансово-кредитної політики в країні, то вона неспроможна стабілізуватись. Спостерігається погіршення стану даного фактора, що негативно впливає на підприємство, оскільки невигідні умови кредитування не дозволяють створювати нових структурних одиниць. Проте, ЗАТ «АВК» змушене брати кредити у банків на створення нових ліній.

Розглядаючи такий фактор як загальногосподарська конюнктура, слід відмітити, що пропозиція продукції ЗАТ «АВК» збалансована із попитом на неї, що свідчить про доступність і якість товарів. Більш того, попит на кондитерські вироби даного підприємства підвищується, що дає змогу збільшити обсяги виробництва (додаток В).

Природною компонентою в даному випадку можна знехтувати, оскільки вона визначає фактори, що орієнтовані на ресурсозабезпечення та державне регулювання ресурсоспоживання. А так як ЗАТ «АВК» переважно використовує для виробництва сировину, яка закуповується закордоном, то вважається недоцільно розглядати вплив даної компоненти.

Особливу увагу слід приділяти технологічній компоненті. Такі фактори як темпи технологічних змін та інноваційний потенціал галузі значно впливають на діяльність ЗАТ «АВК», оскільки товариство використовує новітні технології та часто випускає нові види продукції, що вимагає використання технологій, які раніше не використовувались. За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень.

Підприємство і надалі планує використовувати високоякісні технології, що дає змогу знизити собівартість та покращити якість продукції.

Щодо стану законодавства, яке регулює господарську діяльність та державної економічної політики (політико-правова компонента), то нехтувати впливом цих факторів не можна, оскільки ЗАТ «АВК» постачає свою продукцію за кордон, тобто розвинуті зовнішні ринки збуту.

Соціально-культурна компонента не впливає на товариство, що виключає аналіз факторів, що до неї належать.

Результати аналізу факторів подано у табл. 2.

Таблиця 2

Діагностика макрооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, факторСтан фактораТенденції розвиткуХарактер впливу на організацію12341. Демографічна

1.1. Чисельність населення

 

Низька як для території України

Зростання

 

Збільшення обсягів реалізації2. Економічна

2.1. Купівельна спроможність населенняРізна купівельна спроможністьСтабілізаціяЗбільшення обсягів реалізації2.2. Фінансово-кредитна політика в країніНеспроможність стабілізуватисьПогіршення

Неможливість розширення виробництва2.3. Загальногосподарська конюнктура

 

Пропозиція відповідає попитуПідвищення попитуЗбільшення обсягів виробництва і реалізації

 

3. Технологічна

3.1. Темпи технологічних змінВисокі

Подальше зростання темпів змінЗниження собівартості, підвищення якості

Продовження табл. 2

12343.2. Інноваційний потенціал галузіВпровадження нових технологійПодальше використання нових технологійПідвищення якості продукції, розробка нових видів продукції4. Політико-правова

4.1. Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

Похожие работы

< 1 2 3 4 > >>