Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

У перспективі велику увагу буде зосереджено на вдосконаленні спеціалізації та концентрації виробництва у птахівництві, які відіграють і відіграватимуть вирішальну роль

Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Курсовой проект

Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Теоретичні основи економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

1.1 Суть економічної ефективності виробництва

1.2 Показники економічної ефективності виробництва

1.3 Види ефективності виробництва

2. Умови і показники розвитку промислового птахівництва в ВАТ Птахорадгосп Мирний

2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства

2.2 Поголівя птиці, продуктивність та виробництво продукції

2.3 Складання виробничого бюджету ВАТ Птахорадгосп «Мирний»

3. Шляхи підвищення ефективності виробництва птахівництва та подолання кризового становища галузі

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

 

У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства - відношенням величини чистої продукції до витрат суспільної праці в кожній із цих ланок народного господарства. Водночас для розмежування результатів ефективності на мікроекономічному рівні виділяють категорію «виробнича ефективність».

Ефективність виробництва - найважливіша узагальнююча характеристика результативності сільськогосподарського виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів до сукупних витрат праці.

Важливим є аналіз ефективності виробництва, а також проблемні питання щодо пошуків напрямків та шляхів підвищення економічної ефективності виробництва продукції.

Виходячи з актуальності питання і наявності ряду невирішених проблемних питань щодо організації і ефективності виробництва в птахівництві була обрана тема курсової роботи «Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва (яєць)».

Метою даної роботи являється проведення економічного аналізу виробництва та обґрунтування основних шляхів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на підприємстві.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі:

дати загальну характеристику теоретичних основ ефективності виробництва продукції;

проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання;

дати оцінку природно - економічних умов діяльності підприємства;

розкрити основні показники рівня економічної ефективності виробництва;

проаналізувати динаміку та структуру виробленої продукції,

визначити фактори, що впливають на зміни у виробництві продукції та зробити аналіз їх впливу.

Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності інтенсифікації.

Обєктом дослідження стало Відкрите акціонерне товариство Птахорадгосп Мирний.

 

1. Теоретичні основи організації економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

 

1.1 Суть економічної ефективності виробництва

 

Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його ефективність. У найзагальнішому плані ефективність означає ефективний розвиток кожної зі сфер суспільного відтворення (безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання), або народногосподарську ефективність, нерозривно пов'язану з рухом сукупного суспільного продукту, тобто ефективність виробництва цього продукту, ефективність його обміну тощо.

Економічна ефективність - це досягнення найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність - конкретна форма вияву дії закону економії часу. За капіталістичного способу виробництва узагальнюючим показником економічної ефективності є норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу головна мета - не максимізація прибутку, а максимізація чистого прибутку на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку.

Показниками економічної ефективності є продуктивність праці, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін.

Основні напрями зростання економічної ефективності в Україні - істотне зниження енергомісткості (витрати енергії на одиницю продукції в Україні майже в 3,5-5 разів перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу, нафти - у 8-10 разів), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю продукції у 2-3,5 раза вищі, ніж аналогічні показники в країнах Заходу), зростання фондовіддачі тощо.

 

1.2 Показники економічної ефективності виробництва

 

Усі показники ефективності є розрахунковими. Зрозуміло, що для їхнього обчислення потрібно мати необхідну сукупність первинних показників, які відображають реальні виробничі процеси та стан системи господарювання за всіма її напрямками. Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за станом на відповідну дату.

Визначення економічної ефективності діяльності має опиратися на власну методичну основу.

Проте в Україні не існує офіційної та загально визначеної методики комплексної оцінки результатів діяльності. Натомість можна орієнтуватися на такі визначальні положення цієї методики. Аналітична оцінка економічної й соціальної ефективності виробництва має базуватися на результатах комплексного аналізу діяльності господарства за певний час. Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в кілька етапів (рис. 1).

Формування системи показників для оцінки ефективності має здійснюватися передусім залежно від направленості останньої. Як відомо, головна мета господаря полягає у тому, щоб максимально задовольняти потреби вітчизняного ринку та отримувати достатні абсолютні й відносні величини прибутку.

 

а) Складання плану економічного аналізу

Визначення теми аналізу і напрямів використання його результатів Розробка програми і календарного плану, розподіл роботи між виконавцями Визначення джерел інформації Розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок щодо їх заповнення, методів графічного оформлення матеріалівб) Підготовка матеріалів для аналізу

Збирання інформації та визначення додаткових джерел її отримання Перевірка вірогідності інформації Аналітична обробка інформаціїв) Попередня оцінка результатів аналізу

Загальна характеристика підприємства Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з іншими подібними підприємствамиг) Аналіз причин динамічних змін показників діяльності

Визначення й групування чинників, що впливають на діяльність підприємства Виявлення звязків і залежності між окремими чинниками Вимірювання впливу чинників Оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників Виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльностід) Остаточна оцінка результатів аналізу

Висновки з результатів аналізу Пропозиції для підвищення ефективності діяльностіРис. 1. Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності підприємства

Сукупність вимірників ефективності варто обєднати у дві групи: перша - цілеоцінні показники; друга - показники використання ресурсів (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оцінних показників ефективності виробництва

 

Продуктивність праці визначають як співвідношення продукту до кількості зайнятих у його виробництві за певний проміжок часу.

Обернений показник - трудомісткість - показує, скільки праці витрачається на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці - найважливіший показник прогресивності технологічного способу виробництва та відносин власності, який свідчить про використання робочої сили. За продуктивністю праці у промисловості Україна відстає від розвинутих країн світу майже в 5-6 разів, у сільському господарстві - в 7- 8 разів. Таке відставання в сільському господарстві означає, що один працівник у цій сфері в розвинутих країнах світу створює таку кількість продукції, якою можна прогодувати до 130 осіб, а в Україні - менше 15.

Фондовіддача - відношення вартості продукту до засобів праці (основних виробничих фондів). Вона виражає ефективність використання засобів праці або показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Щоб підвищити фондовіддачу устаткування, необхідно використовувати його у 2 - З зміни. Фондовіддача в матеріальному виробництві України у 1991-1997 рр. знизилася майже на 35%.

Фондомісткість продукції - обернений показник фондовіддачі.

Матеріаловіддача - відношення вартості продукту до предметів праці (матеріальних витрат). Зниження матеріаловитрат в Україні на 1 грн. дало б змогу додатково отримати десятки мільйонів національного доходу.

Матеріаломісткість продукції - обернений показник матеріаловіддачі.

Названі величини (продуктивність праці, фондовіддача і матеріаловіддача) - основні показники ефективності виробництва. З її підвищенням зростають продуктивність праці, фондовіддача і матеріалов

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>