Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Для всіх складових екологічної системи, починаючи з елементів і до підсистем найвищого рівня необхідно встановити властивості і показники. Для абіотичних

Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией
ій системі;

- відповідне значення антропогенного впливу.

В залежності від обєкту, що оцінюється, коефіцієнт деформації приймає відповідний вид:

КДВ - коефіцієнт деформації властивості;

КДП - коефіцієнт деформації показника;

КДПП - коефіцієнт деформації природного процесу;

КДЕС - коефіцієнт деформації екологічної системи.

Чисельні рішення, як і отримання екологічних характеристик рекомендується виконувати з використанням компютера.

При викладенні матеріалу курсової роботи необхідно враховувати наступне:

-скорочення слів та словосполучень дозволяється лише в загальноприйнятих випадках: к.к.д. - коефіцієнт корисної дії; к.в.п.р. - коефіцієнт використання природного ресурсу; К - кельвін; 0С - градус Цельсія; т - тона; с - секунда; м - метр; л - літр; рН - кислотність середовища; кВт - кіловат; Дж - джоуль тощо;

-при графічному відображенні звязку між двома величинами по горизонталі відкладають незалежну перемінну, а по-вертикалі - величину, зміна якої визначається поведінкою першої. Масштаб вибирається таким, щоб горизонтальна і вертикальна проекції зображення були приблизно рівними;

-при подачі інформації у вигляді таблиці вказується номер і назва (зміст) таблиці;

-нумерація таблиць і рисунків рекомендується наскрізною;

-при використанні в роботі літературного матеріалу (фактичні дані, формули, закони, гіпотези, правила, пропозиції тощо) необхідні посилки на джерело інформації приводяться у вигляді цифри в дужках, наприклад [8], де цифра відповідає номеру, під яким джерело числиться в Переліку використаної літератури;

-текст розміщується на листі паперу таким чином, щоб на всіх чотирьох сторінках залишалися поля: зліва - 35, зверху - 15, знизу - 20, справа - 20 мм;

-всі сторінки, окрім титульного листа, нумеруються наскрізне. На листі Зміст номер і назва розділів, а також номер сторінки повинні відповідати вказаним у тексті.

 

Висновки

 

Обрана локальна природна екосистема мікрорайону «Північний» є складною екосистемою і має стандартні властивості: цілісність і функціональність, продуктивність, енергоспроможність, емерджентність, динамізм, самоорганізованість і стійкість.

Кожен з елементів даної екосистеми також має свої властивості, що характеризуються певними показниками.

Всі елементи СЕС мікрорайону «Північний» знаходяться у взаємодії і повязані звязками різних типів.

Мікрорайон знаходиться під впливом природних і антропогенних зовнішніх факторах, що неминуче відбивається на механізмах його функціонування.

Обрана локальна природна екосистема є соціально-екологічною, теріторіально-невеликою. Її розмір порівнюється з розміром джерела антропогенного впливу, а саме найпотужнішого впливу будівельних компаній, які ведуть свою діяльність в мікрорайоні «Північний» (головна - ЗАТ «ЖилСтройНіка»)

Дана екосистема є антропогенно-екологічною, адже неприродні штучні складові в ній перевалюють над природними.

Практичне значення роботи полягає в тому, що вона стане основою для написання магістерської дипломної роботи.

 

Перелік використаної літератури

 

1. Герасименко Ю.П. Річки України - Київ, 2000

2. Д.В.Танаичев, Р.Я.Миньковская, А.Н.Демидов Характеристика абиотических компонентов экологического состояния порта Николаева. [Електронний документ]

3. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем. Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2005 - 272 ст.

4. Маринич О.М., Тищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник - К.: Знання, 2005. - 511с.

5. Порівняльний аналіз стану водних обєктів басейну річки Південний Буг [Електронний документ]

Похожие работы

<< < 1 2 3 4