Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

Найменування показниківЕкспертиСумарна оцінкаЧислове значення коефіцієнта важливості12345671 і 2>>>>>>>>1,51 і 3>>>>>>>>1,51 і 4>>>>>>>>1,51 і 5>>>>>>>>1,51 і 6>>>>>>>>1,51 і 7><>>><<>1,52 і 3>><<<><<0,52

Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

1. Вступ

2. Опис приладу

3. Аналіз ринку

4. Оцінка рівня якості виробу

4.1 Вихідні положення

4.2 Обгрунтування системи параметрів

4.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів

5. Розрахунок собівартості виробу

5.1 Калькуляція собівартості

5.1.1 Сировина та матеріали

5.1.2 Покупні комплектуючі виробі, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій

5.1.3 Основна заробітна плата

5.1.4 Додаткова заробітна плата

5.1.5 Відрахування на соціальні заходи

5.1.6 Загальновиробничі витрати

5.1.7Адміністративні витрати

5.1.8Витрати на збут

6. Визначення ціни виробу

6.1 Нижня межа ціни

6.2 Верхня межа ціни

6.3 Договірна ціна

6.4 Визначення мінімального обсягу виробництва продукції

7. Висновки

 

1. ВСТУП

 

Метою курсової роботи є систематизація і закріплення теоретичних знань в галузі економіки та організації виробництва і використання їх для техніко-економічного обґрунтування новацій.

В курсовій роботі будемо проводити аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем. Для цього проведемо опис нового виробу проаналізуємо ринок; проведемо оцінку якості виробу, розрахунок собівартості, визначимо ціну виробу та мінімальний обсяг виробництва.

 

2. ОПИС ПРИЛАДУ

 

Підсилювач низької частоти (далі ПНЧ) простий і надійний, має малі габарити, мінімальне число зовнішніх пасивних елементів, широкий діапазон напруг живлення. ПНЧ можна використовувати у складі музичного аудіокомплексу, саббуфера, стереофонічних систем до персонального компютера. Схема електрична зображена на рис.1.

 

Рис.1. Схема електрична ПНЧ

 

ПНЧ в складі багатьох систем є новим товаром і повинен задовольнити потреби, які мають вищі показники якості, надійності, низьку собівартість, малі розміри.

ПНЧ складається з друкованої плати та навісних елементів, які на ній розміщені. Плата розміщена в корпусі. Підсилювач є закінченим вузлом і призначений для встановлення в складних аудіосистемах.

Основні технічні показники підсилювача наведені в табл.1

 

Таблиця 1 Основні технічні показники ПНЧ

напруга живлення, Впотужність виходу, Втдіапазон робочих частот, Гцнавантаження на виходітип мікросхемикількість навісних елементівнижняверхня9-222х4,5402 гучномовця по 4 60 ОмTA7235P14

3. АНАЛІЗ РИНКУ

 

Продаж виробу буде здійснюватись на внутрішньому ринку України та в країнах СНД. Продаж планується проводити як оптовим покупцям, так і в роздріб у фірмових магазинах та в інших представництвах фірми.

Також буде організовано гарантійне та післягарантійне обслуговування приладів в усіх фірмових магазинах та в усіх представництвах фірми.

Орієнтований обсяг виробництва буде складати 5000 шт/рік.

Головні конкуренти на ринку є такі добре відомі світові фірми, як NEC, Rohm, RFT, PANASONIC, SONY, HITACHI, Motorola, Toshiba, PHILIPS, PIONEER.

Найбільше наближеним по технічним характеристикам до розробленого пристрою є ПНЧ на мікросхемі ВА5304 фірми Rohm (рис. 2)

 

Рис.2. ПНЧ на мікросхемі ВА5304 фірми Rohm

 

Основні технічні показники підсилювача фірми Rohm наведені в табл.2

 

Таблиця 2

напруга живлення, Впотужність виходу, Втдіапазон робочих частот, Гцнавантаження на виходітип мікросхемикількість навісних елементівнижняверхня9-152х3202 гучномовця по 4-20 ОмВА5304164. ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ВИРОБУ

 

4.1 Вихідні положення

 

Оцінка рівня якості приладу проводиться з метою порівняльного аналізу визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інженерного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової і модернізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в процесі проведення функціонально вартісного аналізу тощо.

Для оцінки рівня якості виробу використовується коефіцієнт технічного рівня (), який розраховується для кожного варіанту інженерного рішення:

 

(1)

де коефіцієнт вагомості -го параметра якості -го варіанта в сукупності прийнятих для розгляду параметрів якості;

оцінка -го параметра якості -го варіанта виробу;

кількість параметрів виробу.

При наявності кількісної характеристики виробу коефіцієнт технічного рівня можна визначити за формулою:

 

, (2)

 

де відносний (одиничний) -й показник якості.

 

4.2 Обґрунтування системи параметрів виробу і визначення відносних показників якості

 

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати виріб, вимог замовника, а також умов, які характеризують експлуатацію виробу, визначають основні параметри виробу, які будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня виробу.

Відносні показники якості по будь-якому параметру , якщо вони находяться в лінійній залежності від якості, визначаються за формулами:

 

(3)

 

Або

 

(4)

 

де РНі, РБі числові значення -го параметру відповідно нового і базового виробів. Формула (3) використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості виробу і формула (4) коли зі збільшенням величини параметра якість виробу погіршується.

Порівняльна характеристика параметрів нового і базового виробів наведена в табл.3.

 

Таблиця 3 Характеристика параметрів нового і базового виробів

ПараметрУмовне позначенняАбсолютне значення параметруПоказн.

якостіновийбазовий1. Напруга живлення ΔU=UП1-UП2В9 9 2,222152. Потужність виходуВт 961,53. Діапазон робочих частот Δf=fН-fВГц40 20 1,0кГц20 20 4. Навантаження на виході ΔR=R1-R2ОмR14 4 3,5R26020Тип мікросхеми

5. вага

6. обєм

гр

см3

VTA7235P

7

2ВА5304

5

1,6

0,7

0,87. Кількість навісних елементівшт14160,9

  1. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів

 

Вагомість кожного параметра в загальній кількості розглянених при оцінці параметрів визначається методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія, кількість членів якої повинна дорівнювати непарному числу (не менше 7 чол.). Експерти повинні бути фахівцями у даній предметній галузі. Після детального обговорення та аналізу кожний експерт оцінює ступінь важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів Результати експертного рангування даються в табл. 4.

Обчислимо суму рангів кожного показника:

 

 

де -ранг і-го параметра, визначений j-м експертом; N число експертів.

Обчислюємо середню суму рангів (Т):

 

 

де n кількість оцінюваних параметрів; - загальна сума рангів, що дорівнює:

 

 

Далі визначаємо відхилення суми рангів кожного параметру (Ri) від середньої суми рангів (Т):

 

 

Сума всіх повинна = 0.

 

Таблиця 4 Результати рангування параметрів

№ параметраРанг параметра за оцінкою експертаСума рангів

RiВідхилення 12345671121112210-183242334443425-393443335325-3945555545346365667776746183246776667645172897212221111-17289Сума01280

Обчислюємо та загальну суму квадратів відхилень:

 

 

Визначаємо коефіцієнт узгодженості:

 

 

Визначена розрахункова величина W порівнюється з нормативною Wн (якщо WWн, визначені данні заслуговують на довіря і придатні до використання ).

Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів Wн=0,77 [1].

Порівнявши WWн робимо висновок - розрахунки зроблені вірно.

Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування параметрів проводиться попарне порівняння всіх параметрів. Результати порівняння заносяться до таблиці 5.

 

Таблиця 5 Попарне порівняння параметрів

Найменування показниківЕкспертиСумарна оцінкаЧислове значення коефіцієнта важливості12345671 і 2>>>>>>>>1,51 і 3>>>>>>>>1,51 і 4>>>>>>>>1,51 і 5>>>>>>>>1,51 і 6>>>>>>>>1,51 і 7><>>><<>1,52 і 3>><<<><<0,52 і 4>>>>>>>>1,52 і 5>>>>>>>>1,52 і 6>>>>>>>>1,52 і 7<<<<<<<<0,53 і 4>>>>><>>1,53 і 5>>>>>>>>1,53 і 6>>>>>>>>1,53 і 7<<<<<<<<0,54 і 5>>>>>>>>1,54 і 6>>>>>>>>1,54 і 7<<<<<<<<0,55 і 6>><<<><<0,55 і 7<<<<<<<<0,56 і 7<<<<<<<<0,5

В даний час найбільш широко використовуються наступні значення коефіцієнтів переваги () [1]:

 

 

де параметри, які порівнюються між собою.

На основі числових даних (таблиці 5) складають квадратну матрицю - розрахунок вагомості параметрів (таблиця 6)

 

Таблиця 6 Розрахунок вагомості параметрів

Параметри Параметри Перша ітераціяДруга ітерація123456711,01,51,51,51,51,51,5100,20408268,50,2174620,5

Похожие работы

1 2 3 > >>