Аналіз діяльності Приватбанку

  Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.09.2001р.// Відомості Верховної Ради України. 2002. №5. Банки и банковское дело:

Аналіз діяльності Приватбанку

Отчет по практике

Банковское дело

Другие отчеты по практике по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
Банку додаткових внесків учасників.

2.5. Положення про порядок утворення і використання фонду розвитку банківської справи і соціального розвитку Банку затверджуються зборами учасників.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА

3.1. Банк постійно підтримує готовність вчасно і цілком виконувати прийняті на собі зобов'язання шляхом регулювання структури свого балансу відповідно до встановлюваного Національним банком України нормативами.

3.2. Для забезпечення повернення внесків створюється міжбанківський фонд страхування внесків громадян.

3.3. На кошти й інше майно клієнтів, що знаходяться в Банку, включаючи внески громадян, арешт може бути накладене і стягнення може бути звернене на підставі й у порядку, передбаченому діючим законодавства.

3.4. Усі платежі з рахунків клієнтів, включаючи платежі в бюджет і на оплату праці, здійснюється Банком у календарній черговості. Списання засобів з рахунків клієнтів виробляється за вказівкою клієнтів, або за рішенням чи суду арбітражного суду, а у встановлених випадках за розпорядженням фінансових органів.

3.5. Службовці Банку і представники учасників зобов'язані зберігати таємницю по операціях і стані рахунків самого банку і його клієнтів.

3.6. Банк депонує в Національному банку України частинe притягнутих коштів у фонді регулювання кредитних ресурсів банківської системи відповідно до нормативів, установлюваними Національним банком України.

4. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

4.1. Для здійснення операцій і збереження коштів Банк відкриває кореспондентський рахунок в установі Національного банку України.

4.2. Банк робить своїм клієнтам весь комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг (залучення і розміщення внесків і кредитів). Всі операції з іноземною валютою здійснюються по ліцензії Національного банку України.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

5.1. Прибуток формується з виторгу від усіх видів діяльності Банку, передбачених Статутом, а також за рахунок установчої діяльності Банку за винятком операційних витрат, матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці.

6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ БАНКОМ

6.1. З питань визначення основних напрямків діяльності Банку, твердження його планів і звітів про їхнє виконання, а також про внесення змін у Статут Суспільства і рішенні питання про виключення учасника з банку необхідно одноголосне рішення зборів учасників. По інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційна розміру їхньої частки в статутному фонді. Учасники можуть на основі доручення доручати іншим учасникам (їхнім представникам), а також третім особам.

6.3. Рада банку і його Голова обираються загальними зборами учасників на 5 років з числа учасників. Кількісний склад Банку визначається Зборами учасників. Члени Правління Банку не можуть обиратися до складу Ради Банку.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ БАНКУ

7.1. Облік і документообіг у Банку організується у відповідності з правилами встановленими Національним банком України.

7.2. Банк публікує річний баланс і звіт про прибутки і збитки за формою й у терміни встановлені Національним банком України, спеціальні виданні після підтвердження зазначених у них зведень аудиторською фірмою.

7.3. Операційний рік Банк починає 1 січня і закінчує 31 грудня.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

8.1. Діяльність Банку припиняється за рішенням зборів учасників, а також у випадках, передбачених законом.

Для здійснення ліквідації Банку призначається ліквідаційна комісія, який із дня призначення переходять повноваження по керуванню справами Банку. Майно ліквідованого Банку, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків по оплаті праці обличчя, що працюють у Банку, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами.

8.2. Ліквідація Банку вважається завершеною, і він припиняє свою діяльність з моменту внесення запису в книгу реєстрації банків.

8.3. Оголошення про припинення діяльності Банку публікується в печатці.

8.4. Зміни і доповнення до дійсного Статуту реєструються у встановленому порядку в Національному банку України.

 

4. Систематизація отриманих даних

 

Структура доходів відділу банківського обслуговування Пвалоградської філії.

 

Рисунок 1.5 Структура доходів відділу банківського обслуговування.

 

Звіт фінансових результатів

Прим.2000р.1999р.

(трансформовано)Процентні і дисконтні доходи19440 139442 941Процентні витрати19(286 063)(181 253)Чисті процентні і дисконтні доходи19154 076261 688Резерви на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям6,7,8,10(124 580)(179 550)Чисті процентні і дисконтні доходи після резервів на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям29 49682 138Доходи по послугах і комісійним20202 759203 354Витрати по послугах і комісійним20(15 436)(17 341)Доходи за винятком збитків від переоцінки іноземної валюти4 213100 347Доходи за винятком збитків від валютних операцій92 17169 052Доходи за винятком збитків від операцій з цінними паперами2165 965(6 893)Інші операційні доходи7 21311 664Чистий доход386 381442 321Операційні витрати22(296 832)(284 753)Монетарні збитки(18 796)(32 186)Резерв на знецінення інвестицій у неконсолідовані дочірні й асоційовані компанії9-(35 145)Резерв по інших активах11(1 552)(2 329)Резерв на знецінення немонетарних активів12(928)(3 676)Прибуток до оподатковування68 27384 232Поточні витрати по податку на прибуток23(6 830)(12 259)Витрати по відкладеному оподатковуванню23(13 238)(3 261)Всього оподатковування(20 068)(15 520)Чистий прибуток48 20568 712

Звіт руху коштів

Прим.2000р.1999р. (трансформовано)Кошти, отримані від операційної діяльності:Відсотки, отримані по кредитах і авансам356 783421 927Відсотки, отримані по цінних паперах25 85863 106Відсотки виплачені(289 966)(248 650)Прибуток/(збиток) від операцій з цінними паперами35 001(4 407)Доход від валютних операцій92 17169 052Виплати і комісійні отримані202 759203 354Виплати і комісійні сплачені(15 436)(17 341)Інший операційний доход отриманий15 3253 169Операційні витрати сплачені(265 294)(248 761)Податок на прибуток сплачений(7 677)(13 186)Операційний прибуток до змін в операційних активах і пасивах149 524228 263(Збільшення)/зменшення операційних активів і пасивівЧисте зменшення /(збільшення) обов'язкового резервного депозиту в центральному банку29 631(69 494)Чисте (збільшення)/зменшення заборгованості інших банків(184 447)290 815Чисте збільшення кредитів і авансів клієнтам(388 600)(392 660)Чисте збільшення інших активів(38 615)(27 781)Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками(28 510)(114 049)Чисте збільшення засобів клієнтів741 955181 484Чисте збільшення інших пасивів64 1323 282Чисті кошти від операційної діяльності345 07099 860Рух коштів від інвестиційної діяльностіПридбання основних засобів(48 513)(36 894)Надходження від продажу основних засобів1 0444 931(Придбання)/продаж цінних паперів(124 232)12 370Продаж/(придбання) неконсолідованих асоційованих і дочірніх компаній21 952(39 286)Чисті кошти, використані в інвестиційній діяльності(149 749)(58 879)Рух коштів від фінансової діяльностіВнески учасників у статутний фонд-38 608Зниження позик від центрального банку(51 736)(918)Чисті кошти, використані у фінансовій діяльності(51 736)37 690Вплив змін обмінного курсу на кошти і їхні еквіваленти12 410196 871Вплив інфляції на кошти і їхні еквіваленти(136 083)(81 769)Чисте збільшення коштів і їхніх еквівалентів19 912193 773Кошти і їхні еквіваленти на початок року18595 244401 471Кошти і їхні еквіваленти на кінець року18615 156595 244

Звіт про власний капітал

Акціонерний капіталНакопичений дефіцит і

Інші фондиУсього власного капіталуЗалишок на 1 січня 1999 року (як зазначено в звітності раніше)112 000(49 817)62 183Ефект застосування МСБУ 29 (Прим. 29)242 738(148 959)93 779Залишок на 1 січня 1999 року (трансформований)354 738(198 776)155 962Внески учасників у статутний фонд38 608-38 608Чистий прибуток (трансформований)-68 71268 712Залишок на 31 грудня 1999р. (трансформований)393 346(130 064)263 282Чистий прибуток-48 20548 205Залишок на 31 грудня 2000р.393 346(81 859)311 487Висновки

 

На сьогоднішній день Приватбанк є одним з найбільших, що динамічно розвиваються, банків України і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 квітня 2005 року розмір чистих активів Приватбанку складає 16 622 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал 1 728 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 10,8 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам 3,286 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2005 року складає 206,480 млн.грн.
У банківській системі України Приватбанк відноситься до групи нових комерційних банків, що традиційно відрізняє висока динамічність, дух новаторства і здатність розширювати обрії бізнесу. За девятирічний період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб.

Наші досягнення одержують усе більше світове визнання. Так, у 2000р. та в 2004р. авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» привласнив Приватбанкові звання «Банк року» в Україні. Інше впливове видання «Euromoney», два роки підряд (у 1999 і 2000р.м.) визнавав Приватбанк кращим українським банком.

 

 

Список використаних джерел

 

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.09.2001р.// Відомості Верховної Ради України. 2002. №5.
  2. Банки и банковское дело: Уч

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 >