Аналіз діяльності підприємства

  Даний період квартал; Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат 1,5; Коефіцієнт виконання норм 1,2; Число допоміжних робітників 10% від чисельності основних робітників; Число

Аналіз діяльності підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра економіки підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Економічний аналіз”

 

 

Виконала:

студентка 3-го курсу

групи ОЕ-044

Малишко Ю.Ю.

Перевірила:

Поповенко Н.С.

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2007р.

Вихідні дані:

 

Додаток №1

 

Найменування виробуОбсяг виробництва, од.Ціна одиниці,

тис.грнРіст(зниження) цін

на вироби у звітному періоді,%Трудомісткість планова, н/годЗниження трудомісткості у звітному періоді,%Прямі мат витрати у плановому періоді,тис.грнРіст цін у звітному періоді на мат витрати виробу,%Покупні вироби у плановому періоді,тис.грнРіст цін у звітному періоді на покупні вироби,%Зниження матеріаломісткості у звітному періоді,%планфактА33028011+1550

50,4

254,2

72Б4207508+1650,32,62В88053013+15702,14,12Г62065019------653,95,13Ітого22502210

Додаток №2

 

Загальні вихідні дані:

 

 1. Даний період квартал;
 2. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат 1,5;
 3. Коефіцієнт виконання норм 1,2;
 4. Число допоміжних робітників 10% від чисельності основних робітників;
 5. Число керівників і службовців 5% від чисельності основних робітників;
 6. Оплата за 1н/год. для основних працівників 6,5 грн;
 7. Годинна ставка допоміжних робітників 5 грн;
 8. Середній оклад керівних працівників 1850 грн (у місяць);
 9. Додаткова заробітна плата:
 10. основних робітників 30% від основної зарплати;
 11. допоміжних 20%;
 12. Відрахування на соцстрах, до пенсійного фонду 36%;
 13. Витрати на утримання і експлуатацію обладнування 80% від основної заробітної платні робітників;
 14. Загальногосподарські витрати 30% від ВУЕО і основної зарплати робітників;
 15. Адміністративні витрати 40% від ВУЕО і основної зарплати робітників;
 16. Інші витрати 7% від виробничої собівартості.

Додаток №3

 

Активкод рядкана

початок

періодуна

кінець періоду1. Необоротні активи--Нематеріальні активи:-- залишкова вартість010-- первісна вартість011-- накопичена амортизація012--Незавершене будівництво020--Основні засоби:-- залишкова вартість0301091922 первісна вартість03182388047 знос03271477125Довгострокові фінансові інвестиції:--які облікуються за методом

участі в капіталі інших підприємств040--інші фінансові інвестиції045--Довгострокова дебіторська заборгованість050--Відстрочені податкові активи060--Інші необоротні активи070--Усього за розділом 1080109192211. Оборотні активиЗапаси: виробничі запаси100443224 тварини на відрощуванні та відгодівлі110-- незавершене виробництво12012177 готова продукція13012071294 товари140--Векселі одержані150--Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:-- чиста реалізаційна вартість16015270 первісна вартість16115270 резерв сумнівних боргів162--Дебіторська заборгованість за

розрахунками:-- з бюджетом17024592 за виданими авансами18015- із нарахованих доходів190-- із внутрішніх розрахунків200--Інша поточна дебіторська заборгованість210-69Поточні фінансові інвестиції220--Грошові кошти та іх еквіваленти:-- в національній валюті2302412 в іноземній валюті240117Інші оборотні активи250-109Усьго за розділом 1126022081964111. Витрати майбутніх періодів27013БАЛАНС33002889

Пасивкод

рядкана

початок

періодуна

кінець

періоду1. Власний капітал--Статутний капітал300651651Пайовий капітал310651651Додатковий вкладений капітал320632575Інший додатковий капітал330--Резервний капітал3401717Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)350234378Неоплачений капітал360--Вилучений капітал370--Усього за розділом 13802185227211. Забезпечення наступних витрат і платежів--Забезпечення виплат персоналу400--Інші забезпечення410--Цільове фінансування420--Усього за розділом 11430--111. Довгострокові зобов язання--Довгострокові кредити банків440--Інші довгострокові фінансові

зобов язання450--Відстрочені податкові зобов язання46018-Інші довгострокові зобов язання470--Усього за розділом 11148018-1V. Поточні зобов язання--Короткострокові кредити банків500198150Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями510--Векселі видатні520--Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530516260Поточні зобов язання за розрахунками:-- з одержаних авансів5408266 з бюджетом5505537 з позабюджетних платежів560-- зі страхування5708335 з оплати праці58016369 з учасниками590-- із внутрішніх розрахунків600--Інші поточні зобов язання610--Усього за розділом 1V6201097617V. Доходи майбутніх періодів630--БАЛАНС64033002889

Зміст

 

 1. Вступ.
 2. Аналіз діяльності підприємства.

2.1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції.

2.1.1. Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

2.1.2. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

2.1.3. Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва.

2.2. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання.

2.2.1. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників.

2.2.2. Вплив зміни трудомісткості.

2.2.3. Вплив структурних змін.

2.2.4. Перевірка вірності розрахунків.

2.3. Аналіз продуктивності праці.

2.4. Аналіз використання фонду оплати праці.

2.4.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.

2.4.1.1. Розрахунок основної заробітної плати.

2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників.

2.4.1.3. Розрахунок заробітної плати керівників та службовців.

2.4.1.4. Аналіз фонду оплати праці.

2.5. Аналіз виконання матеріальних ресурсів.

2.6. Аналіз собівартості продукції.

2.7. Аналіз фінансових результатів.

2.7.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

2.7.2. Аналіз рентабельності.

2.7.3. Аналіз фінансового стану.

Висновок

Список використаної літератури.

 

 1. Вступ

 

Курсова робота по дисципліні „Економічний аналіз” є самостійною роботою студентів, мета якої є закріплення теоретичних знань та накопичення навичок практичного виконання економічних розрахунків. Виконання курсової роботи має показати у якій мірі студент володіє навичками самостійної роботи, вміє користуватися учбовою та довідковою літературою, статистичною та аналітичною інформацією, володіє методами економічного аналізу, здатен використовувати їх для виконання конкретної роботи. Вихідними даними для виконання курсової роботи є статистична та бухгалтерська звітність промислового підприємства.

 1. Аналіз діяльності підприємства

 

 1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції

 

Одним із основних показників діяльності підприємства є зростання випуску продукції.Тому аналіз діяльності підприємства розпочинають зі оцінювання результатів виконання плану виробництва. Об”єктивне оцінювання результатів діяльності підприємства щодо випуску продукції проводиться у натуральному вимірі. Узагальнюючим вимірником вважається вартісний показник. Точніше, ніж вартісний показник, характеризує обсяг виконання робіт показник трудомісткості. Тому, перш за все треба розрахувати планові та фактичні результати діяльності по цим показникам.

 

2.1.1 Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

, де (1)

 

- обсяг виробництва, тис. грн.;

- ціна і-го виробу, тис. грн.;

- обсяг виробництва і-го виробу у натуральному вимірюванні;

n Кількість найменувань виробів, в од;

 

Підставимо вихідні дані:

11*330+8

 

2.1.2 Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні обчислюється за формулою:

, де (2)

 

- обсяг виробництва, у нормо годинах;

- трудомісткість і-го найменування, у нормо годинах;

- кількість і-х виробів і-го найменування, у натуральному вимірі;

Підставимо вихідні данні:

 

50*330+65*420+70*880+65*620=16500+27300+61600+40300=145700н\г

(0,95*50)*280+(0,95*65)*750+(0,95*70)*530+(0,95*65)*650=13300+

+46312,5+35245+40137,5=134995 н\г

 

Розрахунки зводимо у таблицю №1, яка має вигляд:

 

Таблиця №1

Обсяг виробництва продукції

Наймену-вання виробівЦіна одиниці,

тис.грнОбсяг виробництва,

н/годза

планомфактичноза

планомфактичноА1112,651650013300Б88,82730046312,5В1314,956160035245Г19194030040137,5Усього145700134995

На основі даних таблиці розраховуємо показники виконання виробничої програми та роблять висновки. Аналіз виконуємо у такій послідовності:

 1. знаходимо відхилення фактичного обсягу від планового у абсолютному вираженні та відносному:

 

Таблиця №1.1

Найме-нування виробівОбсяг виробництва,

тис.грнВід

хилення

абс.Від

хилення віднос

не,%Обсяг виробництва,

н/годВід

хилення

абс.Від

хилення віднос

не,%за

планомфактичноза

планомфактичноА36303542-8897,581650013300-320080,61Б336066003240196,432730046312,5190

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>