Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

АКТИВКод рядка31 Грудня, 2004 р.31 Грудня, 2005р.1234АКТИВ--І. Необоротні активи--Нематеріальні активи:--залишкова вартість0106,35,6первісна вартість0111111знос0124,75,4Незавершене будівництво02040636,958017,8Основні засоби:--залишкова вартість030230311328827,6первісна вартість031414559,8591889,7знос032184248,8263062,1Довгострокові фінансові інвестиції:--які обліковуються за

Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство Освіти і Науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

на тему:

Аналіз діяльності ВАТ “Київський маргариновий завод ”

 

 

Виконував:

Студент групи МЗЕД-31

Антонюк Костянтин Юрійович

Перевірив:

Лавринович Валерій Васильович

 

 

 

 

 

 

Київ - 2006 р

Зміст

 

Вступ

Розділ 1 Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності

1.1 Правові основи створення та забезпечення діяльності підприємства

1.2 Структура управління та організація виробництва

1.3 Ринкові умови та фактори, що впливають на діяльність підприємства

Розділ 2 Економічна оцінка господарської діяльності

2.1 Аналіз структурної забезпеченості та ефективного використання основних фондів

2.2 Аналіз структурного забезпечення та ефективного використання оборотних коштів

2.3 Аналіз структурної забезпеченості оплати праці та ефективного використання трудових ресурсів

2.4 Фінансовий аналіз та оцінка привабливості підприємства

Розділ 3 Вдосконалення та впровадження нових технологій виробництва

3.1 Напрями вдосконалення господарської діяльності

3.2 Економічне обґрунтування відкриття допоміжного цеху

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

 

Перехід економіки України від централізовано-планової до ринкової системи господарювання обумовив зміну форм і методів ведення виробничої діяльності підприємств. Господарюючим субєктам, тобто підприємствам, чинним законодавством країни надано широкі права і можливості щодо реалізації їх економічних інтересів. Вибору форм організації виробництва і збуту продукції.

В умовах ринкової економіки підприємство обєктивно стає основною організаційною ланкою в реалізації її мети і завдань. Воно має не стільки виробляти продукцію, що користуватиметься попитом на ринку, а й створювати робочі місця, забезпечуючи зайнятість працездатного населення, нараховувати та виплачувати заробітну плату своїм працівникам, сплачувати різного роду державні та місцеві податки.

Головними напрямками діяльності підприємства є: вивчення ринку товарів, інноваційна, науково технічна, виробнича, економічна та соціальна діяльність, після реалізаційний сервіс, вивчення діючих законодавчо правових та нормативних матеріалів.

Кожне підприємство самостійно приймає рішення, що, скільки і як, виробляти товари чи надавати послуги, де і як їх реалізовувати і, нарешті, як розподіляти отриманий дохід. З усіх цих питань воно приймає самостійні рішення відповідно до своїх інтересів і відповідає за це своїм майном.

Функціонування підприємств в ринкових умовах передбачає пошук і розробку кожним із підприємств власного шляху свого розвитку. Тобто для того, щоб вижити і розвиватися підприємство повинно покращувати стан своєї економіки, а саме:

  1. мати завжди оптимальне співвідношення між затратами і результатами виробництва;
  2. вишукувати нові форми вкладення капіталу;
  3. знаходити нові , більш ефективні способи просування виробленої продукції до споживача, проводити відповідну маркетингову політику та ін.;

Для розроблення успішної ринкової стратегії, оцінки перспектив і напрямку розвитку виробничого підприємства, а також для формування рішень про доцільність його інвестування необхідна всебічна оцінка як середовища, в якому працює підприємство, так і самого підприємства, його потенціалу, конкурентоспроможності, рівня організації управління та виробництва тощо.

Отже, тема є актуальною та багатовекторною, і всі розрахунки будуть розглянуті на матеріалах ВАТ ”Київський маргариновий завод”.

Зміст і структура курсової роботи підпорядковані реалізації поставленої мети, шляхом поетапного і послідовного вирішення певних задач.

По-перше, провести аналіз господарської діяльності підприємства.

По-друге, зробити фінансовий аналіз та оцінку інвестиційної привабливості підприємства.

По-третє, визначити напрями вдосконалення господарської діяльності підприємства та обґрунтувати доцільність впровадження запропонованих заходів.

 

Розділ 1 Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності

 

1.1 Правові основи створення та забезпечення діяльності підприємства

 

ВАТ “Київський маргариновий завод” випускає маргаринову та майонезну продукцію, надає послуги по переробці олії. Основними видами діяльності є масло-жирова промисловість без виробництва миломиючих засобів, виробництво харчових концентратів, оптова торгівля недержавних організацій, роздрібна торгівля недержавних організацій, зовнішня торгівля недержавних організацій. Асортимент продукції представлений у додатку А.

Київський маргариновий завод було створено в 1949 році. В 1992 році Київський маргариновий завод став орендним підприємством. На базі орендного підприємства шляхом приватизації в 1994 році було створене Закрите акціонерне товариство “Київський маргариновий завод”. В 2000 році в результаті реорганізації шляхом зміни організаційно-правової форми підприємство було перетворене у Відкрите акціонерне товариство.

ВАТ “Київський маргариновий завод” діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності). Організаційно-правова форма акціонерне товариство, тобто підприємство, власниками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал; весь прибуток належить акціонерам і поділяється на дві частини: одна розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування; функції власності і контролю поділені між власниками (акціонерами) і менеджерами.

Перевагами акціонерних товариств є: реальна можливість залучення необхідних інвестицій через ринок цінних паперів, акціонери не можуть зазнати більших втрат, ніж ними було вкладено в акції, простіше збільшувати обсяги виробництва і суми прибутку.

Недоліки: притаманні розбіжності між функціями власності та контролю, інколи виникають суперечності між акціонерами та менеджерами, наявність подвійного оподаткування (спочатку прибутку акціонерного товариства, а потім дивідендів акціонерів). [3, c. 10-11]

Діяльність підприємства регламентується такими документами:

  1. Установчий договір. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Засновники несуть солідарну відповідальність за зобовязаннями, що виникли відповідно до установчого договору (відповідно до статті 81 Господарського кодексу України).
  2. Статут ВАТ “Київський маргариновий завод”, зареєстрований відділом державної реєстрації виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів №117 від 19.07.2000 року.
  3. Колективний договір угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією (власником чи вповноваженим ним органом), що укладається (уточнюється) щорічно і не може суперечити чинному законодавству України.
  4. Свідоцтво про державну реєстрацію № 49 від 30.10.2000р., видане вiддiлом державної реєстрації виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів.

 

1.2 Структура управління та організація виробництва

 

Для того, щоб зрозуміти механізм функціонування ВАТ “Київський маргариновий завод” необхідно ознайомитись з його організаційною структурою управління (рис.1.).

Структура досліджуваного підприємства є лінійно-функціональною, так як при кожному лінійному керівникові створені відповідні служби.

Апарат управління структурних підрозділів виконує планування техніко-економічних показників діяльності підрозділу і організовує їх виконання, здійснює оперативне управління виробництвом, веде бухгалтерський облік і звітність перед бухгалтерією ВАТ “Київський маргариновий завод”, забезпечує реалізацію продукції і послуг, ремонти основних засобів виробництва. А такі функції управління як забезпечення кадрами, організація праці і заробітної плати, бухгалтерський облік, комерційна і фінансова діяльність, забезпечення енергоносіями, теплоносіями і водою, основними засобами виробництва, ремонт будівель і споруд, охорона праці , охорона навколишнього природного середовища централізовані і виконуються апаратом управління ВАТ “Київський маргариновий завод”.

Організація виробництва харчових продуктів на заводі базується на загально технологічних схемах, прийнятих на спеціалізованих харчових підприємствах з урахуванням максимального завантаження обладнання та повної зайнятості виробничого персоналу.

Споживачами продукції, яка виробляється на підприємстві є:

  1. хлібозаводи;
  2. кондитерські фабрики і цехи;
  3. населення.

Для всіх категорій споживачів ВАТ “Київський маргариновий завод” характерними є добра доступність (розвинена транспортна та комунальна інфраструктура). Сприятливість споживачів має сезонний характер (в літній період попит на майонезну та маргаринову продукцію зменшується).

 

Рис.2. Структура реалізації продукції Київського маргаринового заводу

 

Реалізація здійснюється через: ринки (42%); середні та малі оптові бази (18%); роздрібну торгівлю (15%); хлібозаводи та кондитерські цехи складають

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>