Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

  Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2004. 408 с. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія

Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

Дипломная работа

Геодезия и Геология

Другие дипломы по предмету

Геодезия и Геология

Сдать работу со 100% гаранией
 • Екологія і закон: Екологічне законодавство України. Книга 1. /За ред. В.І.Андрейцева. К.: Юрінком Інтер, 1997. 704 с.
 • Екологія і закон: Екологічне законодавство України. Книга 2. /За ред. В.І.Андрейцева. К.: Юрінком Інтер, 1997. 576 с.
 • Загальна гідрологія. /За ред. С.М. Лисогора. К.: Фітосоціоцентр, 2000. 264 с.
 • Законодавство України про екологію. К.: КНТ, 2004. 440 с.
 • Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку): матеріали всеукраїнської конференції. / За ред. М.П.Стеценко та ін. Канів, 1999. 224 с.
 • Заповедники Украины и Молдавии. / Под общ. ред. В.Е.Соколова, Е.Е. Сыроечковского. М.: Мысль, 1987. 271 с.
 • Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. / За ред. Ю.Р.Шелег-Сосонко. К.: Хімужест, 2003. 248 с.
 • Зелені скарби Чернігівщини. Колектив авторів. Чернігів, 2004. - 84 с.
 • Зеленая книга Украинской ССР. / Под общ. ред. Ю.Р.Шелег-Сосонко. К.: Наук. думка, 1987. 458 с.
 • Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навч.посібник. суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 416 с.
 • Карпенко Ю.О. та інші. Дивосвіт природи Чернігівщини: Кн. 2. Луків сіверських різнотрав`я. Світ імлистих боліт і водойм: Навч. посібн. Чернігів, 2001. 170 с.
 • Карпенко Ю.О. та інші. Дивосвіт природи Чернігівщини: Кн. 3. Раритети мальовничої Чернігівщини. Живий світ поряд з людиною: Навч. посібн. Чернігів, 2001. 163 с.
 • Ковтун О.М. Законодавство України про довкілля: Посібник. К.: Прецедент, 2005. 144 с.
 • Кокин К.А. Экология высших водных растений. М.: Изд-во МГУ, 1982. 204 с.
 • Крисаченко В.С. Екологічна культура. К.: Заповіт, 1996. 352 с.
 • Кузьмичев А.И. Гидрофильная флора юго-запада Русской равнины и ее генезис. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 215 с.
 • Лаптев О.О. Екологія рослин з основами біоценології. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 144 с.
 • Левина Ф.Я. Болота Черноговского Полесья. // Бот. журнал СССР, ХХІІ, 1937. - № 1.
 • Макрофиты индикаторы изменений природной среды./ Дублена Д.В., Гейне С., Гроудова З. И др.. К.: Наукова думка, 1993. 435 с.
 • Мулярчук С.О. Рослинність Чернігівщини. К.: Вища школа, 1970. 132 с.
 • Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. К.: Т-во Знання, КОО, 2002. 550 с.
 • Мусієнко М.М., Ольгович О.П. Методи дослідження вищих водних рослин. Навч.посібник до лабораторних занять з фізіології водних рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2005. 300 с.
 • Определиетль высших растений Украины. / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. К.: Наукова думка, 1987. 548 с.
 • Парчук Г.В. Проблема дифтрофирования водоемов. // Гидробиологический журнал. 1994. - № 3. С. 30.
 • Паспорт р.Стрижень. Чернігів, 2008. 86 с.
 • Природоресурсове право України: Навч.посібник / За ред. І.І.Каракаша. К.: Істина, 2005. 376 с.
 • Рычин Ю.В. Флора гигрофитов. М.: Сов. наука, 1948. 260 с.
 • Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. К.: Обереги, 2001. 728 с.
 • Семенихіна К.А. Водна рослинність р. Десни та водойми її заплави в межах УРСР // Укр. бот. журнал. 1982. - № 2. С. 39.
 • Семенихіна К.А. Нові місцезнаходження рідкісних видів в заплавних водоймах річки Десни // Укр. бот. журнал. 1979. - № 3. С. 36.
 • Управління водно-болотними угіддями міжнародного значення. / За ред. В.А.Костушин. К.: Національний екологічний центр України, 2005. 194 с.
 • Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона. / Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко. К.: Фітосоціоцентр, 2006. 316 с.
 • Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. / За ред. А.В.Кудрицького. К.: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1990. 125 с.
 • Чорна Г.А. Рослини наших водойм (Атлас-довідник). К.: Фітосоціоцентр, 2001. 134 с.
 • Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини. К.: Фітосоціоцентр, 2006. 184 с.
 • Похожие работы

  << < 3 4 5 6 7