Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Приведені данні свідчать про те, що на підприємстві в фонд накопичення (на виробничо-технічний розвиток) спрямовано 2734,8 тис. грн., що становить

Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економічний аналіз»

на тему:

«Аналіз використання чистого прибутку підприємства»

 

Керівник роботи,

к. е. н., доц. С.В.Шубіна

Студентка факультету банківської справи,

обліку і фінансів, І.В.Ринденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2008

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України

1.1 Теоретико-суттєва характеристика формування і використання чистого прибутку підприємства

1.2 Сучасний стан використання чистого прибутку підприємств України

Розділ 2. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства

2.1Техніко-економічна характеристика ВАТ «Металовиріб»

2.2Аналіз формування чистого прибутку

2.3Аналіз використання чистого прибутку

Розділ 3. Шляхи вдосконалення використання чистого прибутку підприємства на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи України

3.1 Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення використання чистого прибутку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

 

Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності підприємства є чистий прибуток.

Чистий прибуток є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний і соціальний розвиток.

Чистий прибуток підприємства, охарактеризований у Законі України Про підприємства в Україні як основний узагальнюючий показник фінансових результатів і господарської діяльності, синтезує в собі усі найважливіші сторони діяльності підприємства: виробництво і реалізація, якість і асортимент, ефективність використання виробничих ресурсів і собівартість.

Він характеризує ефективність господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою, фінансовою і інвестиційною. Він становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Окрім цього, чистий прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства.

Механізм розподілу чистого прибутку повинен бути таким, аби всебічно сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання та водночас збільшувати доходи держави. В умовах переходу до ринкових відносин для забезпечення потреб підприємства і державних потреб важливою проблемою розподілу прибутку, яка акумулюється в доходах бюджету країни, і частки, що залишається в розпорядженні субєктів господарської діяльності та використовується для розширення виробництва і задоволення інтересів працівників. У пошуку оптимального варіанта розподілу чистого прибутку важливу роль має відігравати аналіз.

Саме аналіз повинен сприяти створенню економічно обґрунтованої системи розподілу чистого прибутку, яка гарантувала б виконання фінансових зобовязань перед державою і максимально забезпечувала б виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємства.

В даній курсовій роботі:

¾викладені теоретичні основи формування і використання чистого прибутку;

¾наведено стан використання чистого прибутку підприємств України;

¾зроблено аналіз формування і використання чистого прибутку на прикладі

¾наведені засоби підвищення прибутковості діяльності підприємства;

¾запропоновані нові шляхи використання чистого прибутку підприємств України.

Обєкт дослідження в даній курсовій роботі - ефективність та ділова активність підприємств України.

Предмет дослідження - аналіз використання чистого прибутку підприємства ВАТ «Металовиріб».

Методологія даної курсової роботи:

¾нормативно-правова база дослідження (Конституція України Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»);

¾система методів, що були використані в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, як К.Маркс, А.Маршал, Дж.Р.Хікс, Бандурка А.М., Блажан О.В., Житна І.П., Коробов М.Я. та ін.

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України

 

1.1 Структурно-логічна схема формування і використання чистого прибутку підприємства

 

Основним обєктом фінансово-економічного аналізу серед тих, які визначають результативність фінансово-господарської діяльності підприємств, є прибуток. Він є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний та соціальний розвиток, більше того, тільки прибуток є джерелом спроможності підприємства сплатити до бюджету податок на прибуток.

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати розрізняють кілька видів прибутку (збитку):

1.валовий прибуток (різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції);

2.фінансові результати від операційної діяльності, які будуть менші ніж перша сума за рахунок відрахування адміністративних витрат і витрат на збут;

3.фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (від попередньої суми відраховуються фінансові витрати, втрати від участі в капіталі);

4.фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (від попередньої суми відраховується податок на прибуток від звичайної діяльності);

5.чистий прибуток (мінус надзвичайні витрати).

Отриманий підприємством прибуток є обєктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити 2 етапи. Перший етап - це розподіл балансового прибутку. Одна частина його у вигляді податків і зборів сплачується в бюджет держави, а друга - залишається в розпорядження підприємства.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після здійснення платежів в бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди (рис. 1.1.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку

 

Підприємства розподіляють чистий прибуток за напрямками використання на власний розсуд. У процесі розподілу чистого прибутку формуються грошові фонди цільового призначення:

¾фонд коштів, які спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва;

¾фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби;

¾фонд коштів для матеріального заохочення;

¾резервний фонд;

¾фонд коштів, які спрямовуються на виплату дивідендів;

¾відрахування на інші цілі.

При прийнятті рішень про розподіл чистого прибутку підприємство повинно знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на цілі виробничо-технічного розвитку, соціального розвитку, матеріального заохочення трудівників (акціонерів, пайовиків) і на інші цілі.

Фонд коштів на розвиток і вдосконалення виробництва (фонд накопичення) витрачається на задоволення потреб, які повязані зі зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємство.

Конкретно ці витрати являють собою капітальні вкладення в будівництво нових виробничих площ, реконструкцію підприємств, придбання і монтаж нового устаткування, інші витрати капітального характеру, включаючи природоохоронні і такі, що спрямовані на поліпшення умов праці і техніки безпеки. Це також витрати на проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, підготовку та освоєння нових прогресивних технологій та видів продукції.

За рахунок цієї частини чистого прибутку підприємства сплачують заборгованість по довготермінових банківських кредитах на інвестиційні цілі, а також по процентах за ці кредити.

Фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби, використовуються в основному на такі витрати, що сприяють соціальному розвитку колективу підприємства:

¾будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт житлових будинків і обєктів соціально-культурної сфери;

¾утримання обєктів соціально-культурної сфери (дитячих дошкільних закладів, лікарень, будинків і баз відпочинку, клубів і палаців культури тощо);

¾проведення оздоровчих, культурно-масових заходів, у тому числі придбання путівок на відпочинок і лікування;

¾інші подібні витрати (на здешевлення харчування робітників і службовців в заводських їдальнях, оснащення клубів, кімнат відпочинку, гуртожитків теле- і радіоапаратурою, іншим обладнанням тощо).

Фонд коштів для матеріального заохочення використовується з метою стимулювання зацікавленості трудящих підприємства в досягненні високих кінцевих результатів роботи. В даному напрямку прибуток використовується на виплату винагороди за загальні результати роботи за підсумком року, на одноразове преміювання окремих працівників за виконання особливо важ

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>