Аналіз використання оборотних коштів

  Абрютина Н.А., Грачёв И.В. Анализ финансово-экономи-ческой деятельности предприятия. М.: Дело и сервис, 2008. 256 с. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной

Аналіз використання оборотних коштів

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ні інституціональні відносини. Це припускає, крім іншого, уміння потенційних інвесторів, якими є усі свідомі громадяни, розбиратися в основних положеннях економічного аналізу, а до фінансової звітності підприємства висуваються суворі вимоги прозорості, вірогідності, істотності, безперервності обліку і т.д.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується тривалістю їх кругообігу, що виміряється швидкістю повернення в грошову форму середньої за звітний період суми оборотних коштів у результаті реалізації продукції.

Основні показники швидкості обороту оборотних коштів:

1. Тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів і всіх оборотних коштів у днях.

2. Коефіцієнт оборотності чи кількість оборотів, здійснених оборотними коштами за звітний період.

Ефективність використання оборотних коштів у результаті зміни їх оборотності виміряється двома величинами:

1) вивільненням оборотних коштів з обороту, що дає можливість виконувати виробничу програму меншою сумою оборотних коштів.

2) одержанням додаткового прибутку в результаті кращого використання оборотних коштів.

Обсяг реалізації продукції характеризує суму оборотних коштів. Як показник обсягу реалізації береться скоригований виторг, тобто без податку на додану вартість й інші податки та відрахування, що сплачуються за рахунок виторгу. Щоб зменшити негативний вплив на оборотність, у спеціальній літературі пропонується як обсяг реалізації використовувати показник повної собівартості реалізованої продукції.

Показники тривалості оборотності в днях можуть обчислюватися за всіма оборотними засобами та їх групами. На зміну оборотності в днях впливає ряд факторів, рівень впливу яких необхідно вимірювати. Факторний аналіз оборотності дає можливість визначити, за рахунок яких елементів оборотних активів підприємство може підвищити ефективність їх використання.

На зміну тривалості оборотів у днях впливають наступні фактори першого порядку: зміна середніх залишків, зміна обсягів реалізації.

Розрахунки цих факторів може здійснюється за допомогою прийому послідовного ізолювання фактів. Умовним показником (підстановкою) буде «тривалість обороту в днях при середніх залишках за звітний період і обсяг реалізації за попередній період».

При розрахунку окремих показників оборотності замість виторгу від реалізації може прийматися: за виробничими запасами витрата їх на зберігання, за виробничими витратами товарна продукція за собівартістю; за готовою продукцією відвантаження продукції за собівартістю; за товарами відвантаженими реалізація за собівартістю.

Література

 

  1. Абрютина Н.А., Грачёв И.В. Анализ финансово-экономи-ческой деятельности предприятия. М.: Дело и сервис, 2008. 256 с.
  2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / П.П. Табурчак, А.Е. Викуленко, Л.А. Овчинникова и др.; Под ред. П.П. Табурчака, В.М. Тумина, М.С. Сапрыкина. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 352 с.
  3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И. Стражева. 3-е изд. Мн.: Вышэйш. шк., 2009. 386 с.
  4. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства: Зб. задач / За ред. С.І. Шкарабана. Тернопіль: ТАНГ, 2009. 79 с.
  5. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2007. 368 с.

Похожие работы

< 1 2