Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

Предметом діяльності Товариства є: закупівля, постачання, транспортування, переробка нафтової сировини до готової нафтохімічної продукції на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах як в

Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет ім В. Стефаника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Економічний аналіз на тему:

Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуш, 2010

План

 

Вступ

1. Організаційно економічна характеристика та основні фінансово господарські показники діяльності підприємства

2. Поняття собівартості продукції та її види

3. Економічний зміст витрат на виробництво їх склад, класифікація

4. Аналіз собівартості продукції

4.1 Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції

4.2 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції

4.3 Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції

4.4 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності

4.5 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами

4.6 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат

5. Аналіз шляхів зниження собівартості продукції.

Висновок

Використана література

 

 

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.

Собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств.

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань.

Основна мета даної курсової роботи проаналізувати собівартість продукції та послуг на прикладі ЗАТ „Лукор”.

 

1. Організаційно економічна характеристика та основні фінансово господарські показники діяльності підприємства.

 

Закрите акціонерне товариство "Лукор" створено на підставі рішення Засновників від 15 листопада 2000 року (Протокол №1) та Установчого Договору.

Засновниками Товариства є Відкрите акціонерне товариство "Оріана" та ТзОВ "Лукойл-Нафтохім".

ВАТ "Оріана" зареєстроване виконавчим комітетом Калуської міської ради, свідоцтво від 12.01.1996 №05743160, що розташоване за адресою, м. Калуш, Івано-Франківської області, в особі Голови правління (Президента) Івана Івановича Бісика, який діє у відповідності із статутом. Статутний фонд Товариства створений шляхом обєднання вкладів Учасників на підставі Установчого договору.

Установчий договір ЗАТ "Лукор" зареєстровано Розпорядженням міського голови від 5 грудня 2000 року №210рп, затверджено Установчими зборами від 5 грудня 2000 року (Протокол №1).

Статут ЗАТ "Лукор" зареєстровано Розпорядженням міського голови від 06 грудня 2000 року та Затверджено Установчими зборами від 05 грудня 2000 року.

Основною метою Товариства є отримання прибутку від проведення господарської, комерційної та іншої діяльності будь-якого виду та характеру, за винятком тієї, яка заборонена законодавством України, шляхом обєднання економічних інтересів, матеріальних, трудових, інтелектуальних і фінансових ресурсів сторін.

Предметом діяльності Товариства є:

 1. закупівля, постачання, транспортування, переробка нафтової сировини до готової нафтохімічної продукції на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах як в Україні, так і за її межами;
 2. виробництво нафтохімічної продукції;
 3. реалізація нафтохімічної продукції в Україні і за її межами;
 4. формування фондів і залучення інвестицій для придбання контрольних пакетів акцій (часток) нафтохімічних підприємств; проведення проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт, формування фондів і залучення інвестицій для реконструкції і модернізації нафтохімічних підприємств;
 5. будівництво і експлуатація автозаправних станцій паливно-мастильних матеріалів (АЗС);
 6. оптова і дрібнооптова торгівля нафтопродуктами і паливно-мастильними матеріалами, в тому числі: бензином, дизельним паливом, мазутом, технічними маслами;
 7. роздрібна торгівля бензином, дизельним паливом, мастильними матеріалами через АЗС;
 8. організація, експлуатація мережі автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування, автосервісу і послуг по торгівлі автомобільною технікою, запасними частинами і супутніми матеріалами;
 9. промислове, цивільне і спеціальне будівництво, ремонт і реставрація будинків і споруд;
 10. здійснення рекламної, поліграфічної і видавничої діяльності;
 11. виробництво, постачання і реалізація товарів народного споживання;
 12. надання транспортно-експедиторських послуг, внутрішні і міжнародні перевезення вантажів автомобільним і залізничним транспортом;
 13. надання побутових послуг громадянам і підприємствам;
 14. надання послуг кафе, ресторанів і готелів;
 15. організація і проведення маркетингу продукції (робіт, послуг);
 16. комерційна, торгова і посередницька діяльність.

 

Таблиця 1 - Основні фінансово господарські показники діяльності ЗАТ „Лукор” за 2010 рік

Показники Сума

тис. грн.1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції10 0002. Собівартість реалізованої продукції85003. Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2)15004. Адміністративні витрати3505. Витрати на збут1506. Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (р.2+р.4+р.5)

90007. Прибуток від реалізації (р.1-р.6)10008. Інші операційні доходи1509. Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8)115010. Прибуток від участі в капіталі3011. Інші фінансові доходи2012. Прибуток від звичайної діяльності (р.9+р.10+р.11)120013. Податок на прибуток36014. Чистий прибуток (р.12-р.13)84015. Статутний капітал350016. Основні засоби290017. Середня чисельність працівників (чол..)4500в т.ч. управлінський персонал320 - обслуговуючий персонал 1550 - робочі основного виробництва2630

2. Поняття собівартості продукції та її види

 

З впровадженням в Україні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку дещо змінився підхід до формування собівартості. Проте це не означає принципової зміни загального складу витрат на виробництво та реалізацію продукції. Якщо до 01.01.2000 р. ми, можна сказати, не розрізняли поняття «витрати» і «собівартість», у зв'язку з чим на кожну одиницю продукції розподіляли всі види непрямих витрат, у тому числі й адміністративні, то відтепер на кожну одиницю продукції ми можемо розподіляти тільки прямі витрати і ту частину накладних витрат, яка прямим або непрямим чином пов'язана з виробництвом саме цієї продукції. Ті види постійних (накладних) витрат, які не пов'язані безпосередньо з виготовленням продукції, не включаються до собівартості цієї продукції, тобто не розподіляються на кожну одиницю. До таких витрат належать витрати на збут та адміністративні витрати. До них можуть належати й інші витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції.

Собівартість продукції це виражена в грошовій формі сукупність витрат з виробництва. Розрізняють собівартість виробничу й повну, собівартість усього товарного випуску і окремих видів продукції. Залежно від впливу на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну і фіксовану частину собівартості продукції.

Під час аналізу використовують такі показники:

1) валові затрати;

2) собівартість товарної продукції;

3) витрати на 1 грн. товарної продукції;

4) собівартість окремих видів продукції.

Аналізуючи собівартість продукції, потрібно вирішити такі основні завдання:

1) оцінювання виконання плану за собівартістю продукції на підприємстві в цілому, а також за окремими видами продукції;

2) вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами і групами продукції;

3) пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.

Під час аналізу потрібно використовувати дані звіту по собівартості продукції і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й зв

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>