Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

Управління відповідно до покладених на нього завдань стосовно місцевих бюджетів організовує роботу, пов'язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням

Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УАБС

 

До захисту допускаю:

завідувач кафедри обліку і

фінансів, д.е.н., професор

В.М. Тимофєєв

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

Керівник роботи, викладач І.І. Борисенко

Науковий консультант,

к.е.н., проф. Л.В. Дікань

Консультант з питань використання

економіко - математичних методів,

к.ф-м.н., доцент Л.Д. Філатова

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцент А.М. Макаренко

Консультант з питань охорони праці,

ст. викладач О.В. Марков

Студент факультету банківської справи,

обліку і фінансів, 5 курсу, групи 55-Ф-с

спеціальності 7.050104 «Фінанси» Л.І. Василенко

 

 

Харків 2009

Анотація

 

Дипломна робота присвячена аналізу планування і виконання місцевих бюджетів. В ній запропоновані шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів, напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин.

Мета роботи - ефективне планування і виконання місцевих бюджетів, шляхом теоретичного аналізу виконання місцевих бюджетів на прикладі бюджетів Харківській області, а також бюджету міста Харків.

В роботі вирішено такі основні задачі: вивчено теоретичні основи та необхідність планування і виконання місцевих бюджетів в умовах динамічного розвитку; проведено аналіз виконання місцевих бюджетів; запропоновано шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів, напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин.

Методи дослідження - методи економічного аналізу, математичної статистики, системний підхід.

Обєкт дослідження: бюджет міста Харкова.

Предмет дослідження:.

Основні результати дослідження: визначено теоретико-суттєву характеристику місцевих бюджетів; проведено ґрунтовний аналіз на базі використання системи логічних, економічних, математичних методів щодо виконання місцевих бюджетів; визначено механізм фінансового забезпечення реалізації бюджетної політики, ефективність підходу щодо виконання місцевих бюджетів; застосовано математичні моделі та методику її розвязання з використанням компютера та спеціалізованої програми.

Робота складається з вступу, 4 розділів та висновків; містить 120 сторінок, 6 рисунків, 5 таблиць, 120 наукових джерел інформації.

Ключові слова: МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ВИКОНАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ.

 

Зміст

 

Вступ………………………………………….............……………………………5

Розділ 1. Теоретичні основи та необхідність планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень в економіці України…………...............…7

1.1Теоретико - суттєва характеристика місцевих бюджетів……….............7

1.2Огляд та характеристика нормативної бази щодо виконання та планування місцевих бюджетів……………………………...….....................…15

1.3Характеристика джерел формування місцевих бюджетів.............……..18

1.4Техніко - економічна характеристика фінансового управління по Харківській області……………………………………....................……….…..30

Розділ 2. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів…..……………38

2.1 Аналіз виконання місцевих бюджетів по Харківській області…...............38

2.2 Аналіз виконання бюджету міста Харкова..……...........……….…….…....51

2.3 Побудова економетричної багатофакторної моделі виконання місцевого бюджету...………………………….......................................……………………59

2.4 Аналіз ефективності використання інформаційних технологій в фінансовому управлінні по Харківській області…….....................…………...67

Розділ 3. Шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів...78

3.1 Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин................……………78

3.2 Бюджетна політика на місцевому рівні……………...........……………..…87

3.3 Рекомендації з організації інформаційного забезпечення………...............93

3.4 Оцінка ефективності втілення рекомендацій в фінансовому управлінні по Харківській області…………………………..........................................….……98

Розділ 4. Правові, соціально - економічні, організаційно технічні питання охорони праці в головному фінансовому управлінні облдержадміністрації104

4.1 Аналіз санітарно- гігієнічних умов праці………………………...........…104

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика……………............…..107

4.3 Розробка заходів з охорони праці. Розрахунок шляхів і часу евакуації людей із бюджетного відділу фінансового управління...................................111

Висновок………………………………………................…………………...…115

Список використаних джерел……………...........................………………….118

 

Вступ

 

На сучасному етапі розвитку економіки України на перший план виходить питання децентралізації бюджетної системи України, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоровя населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки на соціальний захист населення.

Питанню децентралізації бюджетної системи України приділяється дуже багато уваги з боку різних вчених економістів, серед них: О.Д.Василик, К.В.Павлюк, Ю.В.Пасечник, В.І.Кравченко, І.Х.Озеров, С.І.Юрій, В.М.Федосов, Петренко, О.П. Кириленко та інші. Але не належним чином приділяється увага проблемі вироблення дієвого механізму, який би визначив нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємоповязані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Складність та неоднозначність проблеми формування, планування, а також виконання місцевих бюджетів на регіональному рівні, розмежування доходів і видатків між державними та місцевими бюджетами зумовили вибір зазначеної теми дослідження.

Метою роботи є теоретичний аналіз виконання місцевих бюджетів по Харківській області, а також бюджету міста Харків.

Для досягнення цієї мети у дипломній роботі поставлені наступні завдання:

дослідження теоретичних та організаційних засад становлення та розвитку місцевих бюджетів в Україні;

аналіз нормативно-правової бази щодо планування та виконання місцевих бюджетів;

аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками;

- шляхи ефективного планування та виконання місцевих бюджетів;

- зясування механізмів фінансового забезпечення реалізації місцевих програм соціально-економічного розвитку;

ефективність підходу щодо виконання місцевих бюджетів;

- дослідження особливостей формування доходної частини та порядок планування та фінансування видатків бюджетів Харківської області.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані на практиці на різних стадіях бюджетного процесу.

 

Розділ 1. Теоретичні основи та необхідність виконання і планування міцевих бюджетів в умовах трансформацйних зрушень в економіці України

 

1.1 Теоретико - суттєва характеристика місцевих бюджетів

 

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети є також найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, вони відіграють важливу роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, перш за все, соціальної спрямованості.

Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різноманітних потреб населення, стан та якість надання державних послуг. Видатки місцевих бюджетів найбільш яскраво віддзеркалюють їх значення у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об'єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.

Стосовно визначення поняття місцеві бюджети в економічній літературі немає єдиної точки зору.

В перші роки організації бюджетної системи місцеві бюджети розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим органам, і сукупність коштів, якими вони володіють для їх задоволення.

Н.А. Ширкевич так визначає сутність місцевих бюджетів: це частина основного річного фінансового плану країни - державного бюджету, крім того, місцеві бюджети утворюють централізований фонд грошових коштів місцевих рад, яким вони розпоряджуються з метою здійснення заходів, які щорічно передбачаються планом економічного і соціального розвитку [36] .

Деякі вчені за основу визначення місцевих бюджетів приймають територіальний принцип, розлядаючи їх як бюджети окремих адміністративно-територі

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>