Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

Державна політика у галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України та ґрунтується на принципах: Збереження і розвитку системи вищої освіти та

Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи освіти України, головною метою її функціонування є підготовка кваліфікованих робітників для народного господарства країни. Професійно-технічне навчання складова частина професійно-технічної освіти. Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту.

Педагогічне проектування полягає в тому, щоб створювати варіанти майбутньої діяльності і прогнозувати її результат. Головна увага педагога при цьому приковується до механізму народження і протікання тих або інших дій, процесів, систем.

Метою даної курсової роботи є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання вчиться ПТНЗ.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

виявити роль і місце учбової дисципліни «Охорона праці» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема);

скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

розробити порядок організації і методику теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

 

 

 1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

 1. Загальна характеристика професії

 

Зміст освіти визначається наступними нормативними документами:

 1. кваліфікаційна характеристика;
 2. учбовий план;
 3. учбова програма по предметах;
 4. зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. В ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації.

Структура кваліфікаційної характеристики складається з трьох розділів.

Розділ I. Характеристика робіт, які повинен виконувати працівник.

Розділ II. Перелік знань працівника.

Розділ III. Перелік умінь працівника.

Всі кваліфікаційні характеристики робочих професій зібрані в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику» (ЕТКД) [1].

Початкові дані:

Спеціальність електрослюсар підземний.

Кваліфікація: 3-й розряд.

Термін навчання 6 міс.

Далі розглянемо основні характеристики професії:

 • елементи предмету діяльності;
 • види діяльності;
 • сфера діяльності.
 • Елементи предмету діяльності:
 • гірничошахтне обладнання;
 • паспорт БВР, укріплення та управління кровлею лав, проведення та укріплення підготовчих гірничих виробок;
 • вентиляційні системи;
 • гірничі роботи.

2. Види діяльності:

 • Призначення конструкції, принципи роботи, норми та обсяги технічного обслуговування;
 • Вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробовування машин, механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт;
 • Будова і призначення контрольно вимірювальних приладів, інструментів та правила користування ними;
 • Будова і правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;
 • Основи електротехніки.

3. Сфера діяльності:

 • очисний забій;
 • підготовчий забій.

 

1.2 Аналіз учбового плану

 

Учбовий план це державний документ, в якому встановлюється час навчання, тривалість учбового процесу і його структура, повний перелік предметів розподілений по роках навчання, час на вивчення кожного предмету, перелік предметів на заліки і іспити, режим учбової роботи (теоретичні та практичні заняття, практика, факультативне заняття і консультації).

Існує два розділи учбового плану:

 • типовий (однаковий для даної професії);
 • експериментальний (створюється для нових спеціальностей) [1; 2].

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.

Термін навчання робочого: 6 міс.

Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 11 місяців.

 

В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу

№ п/пРозділ, дисципліна, курсТижніВсього12345689101112141519202526Кількість годин на тиждень1Професійно-теоретична підготовка30222824242412663121.1Спеціальні дисципліни (предмети)20121820222412662481.1.1Слюсарна справа42121.1.2Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи244201.1.3Спец технологія1681416222412662161.2Загально технічні дисципліни (предмети)44442341.2.1Технічне креслення33121.2.2Гірнича електротехніка11442221.3Охорона праці666302Основи ринкової економіки42103Основи трудового законодавства484Професійно-практична підготовка6661212122430304086024.1Виробниче навчання6661212122430303544.2Виробнича практика4082485Консультації12126Кваліфікаційна атестація88Всього годин на тиждень3636363636363636364028Разом:72723610836363610818024028952

В професійно-технічних учбових закладах виділяють три цикли дисциплін:

1-й цикл загальноосвітній;

2-й цикл цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

3-й цикл природничо-наукової підготовки;

В учбовому плані підготовки молодшого фахівця по профессії «Електрослюсар підземний». Розрізняють наступні цикли дисциплін та час на їх вивчення:

 1. загальноосвітній цикл 1394 години.
 2. цикл гуманітарних і соціально-економічних підготовки 1620 годин;
 3. цикл природничо-наукової підготовки 1998 годин;
 4. цикл професійної і практичною підготовки 914 годин;

Учбова програма складається на основі учбового плану, та розкриває основний зміст предмету, послідовність і логіку його викладу.

Містить:

1) пояснювальну записку про мету вивчення предмету; тематичний план, перелік розділів тим, орієнтовна кількість тем.

2) перелік лабораторно практичних занять; навчаючого обладнання і наочного матеріалу; рекомендовану літературу.

Існує два види учбових програм:

 • Типові
 • Рекомендовані

Зведений тематичний план об'єднує два або декілька основних предметів спеціальності з метою встановлення між предметних зв'язків між ними.

Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.

 

 

 

 

- час, що відводиться на теоретичне навчання.

час, що відводиться на практичне навчання.

Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається по формулі:

 

 

где

- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;

- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;

 

 

 

1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

 

Дисципліна: Охорона праці.

Час на вивчення: 54 години

Для подальшого дослідження вибираємо тему «Складання плану ліквідації аварій»

Кількість годин на вивчення даної теми 4 години.

Ця тема має важливе значення для молодшого фахівця по професії «Електрослюсар підземний». Зокрема для формування наступних умінь:

 • При підготовці гірників до безпечної праці;
 • Дотримуватися правил і норм техніки безпеки з виробничої санітарії;
 • Організовувати охорону праці та використовувати методи керування нею на шахті;
 • Дотримуватися стандартів безпеки праці у виробничому приміщенні;
 • Забезпечувати нормальні кліматичні умови праці у шахті;
 • Забезпечення безпеки при обслуговуванні різних типів гірничих виробок;
 • Проводити профілактику само загоряння електрошляхів та проводок у гірничих виробках та на виробничому місці.

 

1.4 Міжпредметні зв'язки

 

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.

 

Таблиця 1.2 Типи і види міжпредметних зв'язків

Тип зв'язкуВид зв'язку

 

1. Учбового матеріалу, що за змістом вивчається1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів.

2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.

3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.

4. По відбору матеріалу, що вивчається.

5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.

2. По формованих уміннях

 1. По уміннях планування.
 2. По інтелектуальних уміннях.
 3. По практичних уміннях.
 4. По уміннях працювати з книгою.
 5. По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>