Анализ финансовой устойчивости и деловой активности совхоза-завода "Плодовое" Бахчисарайского района и пути ее повышения

Íà îñíîâàíèè äàííûõ òàáëèöû 3.2.1. ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî â 2007 ãîäó ïðåäïðèÿòèå óâåëè÷èëî îáú¸ì ïðåäîñòàâëÿåìîãî êîììåð÷åñêîãî êðåäèòà.

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности совхоза-завода "Плодовое" Бахчисарайского района и пути ее повышения

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
;ðåðàá. È äîï.-Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1998.-512ñ.

13.Êîâàëåâ Â. Ôèíàíñîâûé àíàëèç -2-å èçä., ïåðåðàá. È äîï.-Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1998.-512ñ.

14.Ëàõò³îíîâà Ë.Í Ô³íàíñîâèé àíàë³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèåìòñâ : Íàâ÷.ïîñ³á. Ê.:ÊÍÅÓ, 2004.-365ñ.

15.Ìàøèíñüêèé Ñ.Ç Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç : ϳäðó÷íèê 2-ãå âèä., äîï. ² ïåðåðàá. Æèòîìèð : ÏÏ «Ðóòà», 2007.-704ñ.

16.Ïàâëîâñüêà Î. Գíàíñîâèé àíàë³ç : Íàâ÷.ïîñ³á. Ê.: ÊÍÅÓ, 2002.-388ñ.

17.Ïîääºðüîã³í À.Ì Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ : ϳäðó÷íèê 4-òå âèä., ïåðîá. Òà äîï. Ê.: ÊÍÅÓ, 2002-571ñ.

18.Ïðîñâåòîâ Ã.È Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè : Ó÷åáíî- ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÐÄÏ, 2005.-192ñ.

19.Ñîçîíåö ².Ë Ô³íàíñîâèé àíàë³ç : Íàâ÷. Ïîñ³á. Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006.-210ñ.

20.Ñîïêî Â. Ìåòîäèêà àíàëèçà áàëàíñà ïðåäïðèÿòèÿ Ê.: ÌÏ «Ëîðàí», 1994.-23ñ.

21.Øåðåìåò À.Ä Ìåòîäèêà ôèíàíñîâîãî àíàëèçà : Ó÷.ïîñîáèå è ïðàêò. Ïîñîáèå Ì.: ÈÍÔÐÀ- Ì,1999ã.-207ñ.

 

Похожие работы

<< < 20 21 22 23 24