Показники стану і використання оборотних засобів

  Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни.К.: Знання - Прес, 2004.-291 с. Амбросов В.Я.,

Показники стану і використання оборотних засобів

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
>
 1. Період одного обороту оборотних коштів. Чо = 360 ∕ Ко
 2. на початок року: Чо = 360 ∕ 1,486 = 242,3
 3. на кінець року: Чо = 360 ∕ 0,688 = 523,3

Характеризує середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. Позитивною зміною з зменшення показника у динаміці.

 1. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Кв.к. = Чиста виручка від реалізації ∕ власний капітал

 1. на початок року: Кв.к. = 27435 ∕ 24010 = 1,143
 2. на кінець року: Кв.к. = 23899 ∕ 35635 = 0,671

Коефіцієнт показує, скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу. Збільшення показника є позитивною тенденцією.

 1. Коефіцієнт оборотності запасів.

Ко.з. = Собівартість реалізації ∕ Середні запаси

 1. на початок року: Ко.з. = 18015 ∕ (691+2455+66) = 5,439
 2. на кінець року: Ко.з. = 7907 ∕ (3000+3232+67) = 1,255

Показує кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси. Збільшення оборотності у динаміці є позитивною зміною.

 1. Період одного обороту запасів. Чз = 360 ∕ Ко.з
 2. на початок року: Чз = 360 ∕ 5,439 = 66,189
 3. на кінець року: Чз = 360 ∕ 1,255 = 286,9

Показник характеризує період, протягом якого запаси трансформуються у кошти. Позитивним є зменшення часу обороту запасів, якщо це не перешкоджає нормальному процесу виробництва, не загрожує дефіцитом матеріальних ресурсів.

 1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти).

Кд.з. = Чиста виручка від реалізації ∕ Середня дебіторська заборгованість

 1. на початок року: Кд.з = 27435 ∕ (1466+18) = 18,487
 2. на кінець року: Кд.з = 23899 ∕ (1014+78) = 21,886

Коефіцієнт показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Збільшення показника у динаміці є позитивною тенденцією.

 1. Період погашення дебіторської заборгованості (днів). Чд.з = 360 ∕ Кд.з
 2. на початок року: Чд.з = 360 ∕ 18,487 = 19,5
 3. на кінець року: Чд.з = 360 ∕ 21,886 = 16,449

Характеризує середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення.

Позитивним є зменшення, особливо в умовах інфляції. Якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації, то позитивним є збільшення цього показника.

 1. Період погашення кредиторської заборгованості (днів).

Чк.з = Середня кредиторська заборгованість * 360 ∕ Собівартість реалізації

 1. на початок року: Чк.з = (992+822+106) * 360 ∕ 18015 = 38,368
 2. на кінець року: Чк.з = (4996+3364+192) * 360 ∕ 7907 = 389,366

Показник визначає середній період сплати підприємством короткострокової заборгованості. Зменшення показника в динаміці є позитивною зміною.

 1. Період операційного циклу (днів).

Чо.ц = Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості = Чз + Чдз

 1. на початок року: Чо.ц = 66,189 + 19,5 = 85,689
 2. на кінець року: Чо.ц = 289,6 + 16,449 = 306,049

Характеризує тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти. Зменшення показника в динаміці позитивна тенденція.

 1. Період фінансового циклу (днів).

ЧФ.ц = Період операційного циклу Період погашення кредиторської заборгованості = Чо.ц Чк.з

 1. на початок року: ЧФ.ц = 85,689 38,368 = 47,321
 2. на кінець року: ЧФ.ц = 306,049 389,366 = - 83,317

Показник характеризує період обороту коштів. Позитивним є зменшення значення, але відємне значення показника свідчить вже про нестачу коштів (підприємство живе «в борг»).

Показники рентабельності.

 1. Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком.

Ра = Чистий прибуток ∕ Активи

 1. на початок року: Ра = 11625 ∕ 29019 = 0,400
 2. на кінець року: Ра = 19681 ∕ 46178 = 0,426

Показник характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство, його називають показником майстерності використання капіталу менеджерами підприємства. Показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи. Збільшення показника позитивна тенденція.

 1. Рентабельність власного капіталу.

Рв.к. = Чистий прибуток ∕ Власний капітал

 1. на початок року: Р.в.к. = 19681 ∕ 24010 = 0,82

- на кінець року: Рв.к. = 11625 ∕ 35635 = 0,326

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу. Рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції, ресурсовіддачі і співвідношення сукупного та позикового капіталу. Збільшення показника в динаміці є позитивною тенденцією.

 1. Рентабельність виробничих фондів.

Рв.ф. = Чистий прибуток ∕ Виробничі фонди

 1. на початок року: Рв.ф. =19681 ∕ (8525+691+2455) = 1,686
 2. на кінець року: Рв.ф. =11625 ∕ (8510+3000+3232) = 0,789

Показник характеризує скільки припадає чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів. Збільшення показника позитивна зміна.

 1. Рентабельність продукції підприємства.

Рпр. = Прибуток від реалізації ∕ Собівартість продукції

 1. на початок року: Рпр. = 15992 ∕ 18015 = 0,888
 2. на кінець року: Рпр. = 9420 ∕ 7907 = 1,191

Рентабельність продукції підприємства характеризує прибутковість або дохідність виробництва продукції. Показує, скільки одиниць прибутку отримало підприємство з кожної грошової одиниці витраченої на виробництво цієї продукції.

 1. Граничний (маржинальний) коефіцієнт прибутковості підприємства.

Ргр. = Чистий прибуток ∕ Виручка

 1. на початок року: Ргр. = 11625 ∕ 27435 = 0,424
 2. на кінець року: Ргр. = 19681 ∕ 23899 = 0,824

Показник характеризує ефективність підприємницької діяльності. Показує, скільки одиниць прибутку припадає на одиницю продажу. Позитивним є збільшення показника в динаміці.

 1. Коефіцієнт реінвестування.

Кр = Реінвестований прибуток Чистий прибуток

- на початок року: Кр = (34073 - 22448) ∕ 11625 = 1,0

 1. на кінець року: Кр = (34073 - 22448) ∕ 19681 = 0,591

Показує, скільки чистого прибутку капіталізовано; скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного капіталу. Позитивною тенденцією є збільшення показника в динаміці, в межах, що не суперечать бажанню акціонерів отримувати підвищені дивіденди

 1. Коефіцієнт стійкості економічного зростання.

Кс.е.з. = Реінвестований прибуток ∕ Власний капітал

 1. на початок року: Кс.е.з. = (34073 - 22448) ∕ 24010 = 0,484
 2. на кінець року: Кс.е.з. = (34073 - 22448) ∕ 35635 = 0,326

Коефіцієнт характеризує темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку. Збільшення показника в динаміці позитивна тенденція.

 1. Період окупності капіталу.

Тк = Активи ∕ Чистий прибуток

 1. на початок року: Тк = 2901946178 ∕ 11625 = 3,972
 2. на кінець року: Тк = 29019 ∕ 19681 = 1,474

Показує, за який період кошти. що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком. Позитивним є зменшення показника в динаміці.

 1. Період окупності власного капіталу.

Тв.к. = Власний капітал ∕ Чистий прибуток

 1. на початок року: Тв.к. = 24010 ∕ 11625 = 2,065
 2. на кінець року: Тв.к. = 35635 ∕ 19681 = 1,811

Показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком. Зменшення періоду окупності власного капіталу в динаміці є позитивною тенденцією.

Показники фінансової стійкості.

 1. Величина власних оборотних засобів або робочий капітал.

Рк = Поточні активи Поточні зобовязання

 1. на початок року: Рк = 18463 1956 = 16498
 2. на кінець року: Рк = 34720 8619 = 26101

Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності. Зростання показника в динаміці є позитивною тенденцією.

 1. Маневреність робочого капіталу.

Мк = Запаси і затрати ∕ Робочий капітал (Рк)

 1. на початок року: Мк = (691 + 2097 + +2455 + 66) ∕ 16498 = 0,322
 2. на кінець року: Мк = (3000 + 3461 + 3232 + 67) ∕ 26101 = 0,374

Характеризує частку запасів, тобто матеріальних виробничих активів у власних обігових коштах, обмежує свободу маневру власними коштами. Зменшення показника є позитивною тенденцією.

 1. Коефіцієнт забезпечення власними коштами.

Кзк = Власний капітал (за винятком прирівненого) Позаоборотні активи ∕ Сума оборотних коштів

 1. на початок року: Кзк = (24010 - 10556) ∕ 18463 = 0,729
 2. на кінець року: Кзк = (35635 - 11458) ∕ 34720 = 0,696

Показує наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування. Кзк повинно бути більше 0,1. Збільшення показника є позитивною зміною.

Показники фінансової незалежності.

 1. Коефіцієнт автономії.

Кавт = Власні кошти ∕ Майно підприємства

 1. на початок року: Кавт = 24010 ∕ 29019 = 0,827
 2. на кінець року: Кавт = 35635 ∕ 46178 = 0

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>