Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

  Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства.-Київ:Либідь, 1998.-310с. Газета “Шахтар України” №12 від 31 березня 2006р. Газета “Шахтар

Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНИВЕРСТИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Факультет фінансово-економічний

Кафедра економічної кібернетики й інформаційних технологій

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "магістра"

за фахом 7.050102 "Економічна кібернетика"

«Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти «Добропільська»

 

 

ГАНІЧ АЛІНА ІГОРІВНА

Керівник дипломної роботи

кафедри економічної

кібернетики й інформаційних

технологій, Нецветаєв В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ 2008

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка: 104 сторінки, 32 рисунків, 29 таблиць, 34 посилань. Обєкт дослідження: шахта «Добропільська» ДХК «Добропіллявугілля». Мета дипломного проекту: підвищення ефективності економічних показників роботи шахти «Добропільська» та максимізація прибутку. У вступі описана актуальність та значимість теми, сформульовані цілі та задачі досліджень.

У першому розділі наведена характеристика підприємства, проаналізована його виробничо-господарська діяльність, розраховані основні економічні показники фінансової діяльності умовах шахти «Добропільська».

У другому розділі розроблено методика моделювання процесів отримання прибутку підприємством, построєні моделі отримання прибутку для шахти «Добропільська», проведено аналіз отриманих моделей, в результаті вирішення яких отримані оптимальні ціни на вугілля.

У третьому розділі розроблено автоматизовану інформаційну систему максимізації прибутку шахти «Добропільська».

В розділі «Охорона праці» мові йде про безпеку та охорону навколишнього середовища на виробництві, протипожежну безпеку, а також описані правила охорони праці при експлуатації ЕОМ в офісі та на підприємстві.

ПРИБУТОК, МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ, ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА, МОДЕЛЬ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ОПТИМАЛЬНА ЦІНА, ТЕХНОЛОГІЯ OLAP, СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА". ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика підприємства

1.1.1 Загальні відомості

1.1.2 Економічний механізм функціонування підприємства

1.2 Аналіз господарської діяльності шахти “Добропільська”

1.2.1 Роль аналізу господарської діяльності в керуванні виробництвом і підвищенні його ефективності

1.2.2 Основні показники господарської діяльності шахти “Добропільська”

1.3 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

1.3.1 Види методики економічного аналізу

1.3.2 Експрес-аналіз стану шахти "Добропільська"

1.3.3 Аналіз ліквідності балансу шахти "Добропільська"

1.3.4 Оцінка погрози банкрутства шахти "Добропільська"

1.3.5 Класифікація типу фінансового стійкості шахти "Добропільська"

1.4 Етапи та методи ціноутворення

1.4.1 Загальна схема розрахунку цін й основні етапи ціноутворення

1.4.2 Витратні методи ціноутворення

1.4.3 Ринкові методи визначення цін

1.4.4 Економетричні методи визначення цін

1.4.5 Адміністративні методи визначення цін

1.5 Формулювання мети і задач дослідження

2. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА"

2.1 Розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством

2.2 Розробка моделей одержання прибутку на шахті "Добропільська"

2.2.1 Вивчення середовища, структурування ситуації і формалізація моделі

2.2.2 Формалізована постановка оптимізаційних задач

2.2.3 Вхідні дані для моделей

2.2.4 Вибір методу прогнозування даних

2.3 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти "Добропільська"

2.4 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти "Добропільська"

2.5 Економічна ефективність впровадження інформаційної системи

3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (СППР) ПО МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ НА ШАХТІ "ДОБРОПІЛЬСЬКА"

3.1 Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по максимізації прибутку на шахті "Добропільська"

3.2 Узагальнена структура і вимоги до СППР

3.3 Створення основних елементів інформаційної системи

3.4 Інструкція користувача

4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1 Безпека й охорона навколишнього середовища на шахті "Добропільська"

4.2 Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

ВСТУП

 

Україна належить до числа держав, що мають не лише крупні запаси вугілля, але й потужні традиції його видобутку та переробки історія вугільної промисловості на українській території налічує понад 200 років.

Вугільна промисловість є однією з базових для економіки України. Від її стабільності залежить робота суміжних базових галузей електроенергетики та металургії, а також забезпечення паливом та енергією комунально-побутового сектору країни. З 1996 року відбувається реструктуризація вугільної галузі, потреба у якій зумовлена як загальними процесами економічної трансформації та її входженням до світового економічного простору, так і кризовими явищами, що наростали в українській вугільній галузі протягом останніх майже трьох десятиліть.

Водночас, аналіз головних показників роботи вугільної промисловості України протягом 1991-2007рр. свідчить, що реструктуризація поки що не досягла мети, галузь залишається у кризовому стані, що в достроковій перспективі загрожує енергетичній безпеці країни.

Єдиним можливим виходом з такої кризи є подальше вдосконалення економіки, створення умов для всебічного створення підприємництва і розвитку ринкових відносин.

В умовах ринкової економіки для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, основним необхідно вважати забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Усе це визначає актуальність і значимість теми дослідження, важливість його результатів не тільки для розвитку вітчизняної теорії і практики організації керування прибутком, але і для підприємства "Добропільська", що є об'єктом дослідження.

Основна мета дипломного дослідження підвищення ефективності економічних показників роботи і максимізація прибутку на прикладі шахти "Добропільська".

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі визначені такі задачі:

  1. аналіз економічних показників виробничо-господарської діяльності шахти "Добропільська";
  2. розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством;
  3. прогноз необхідних даних для моделі з урахуванням аналізу відомих методів прогнозування;
  4. розробка моделі максимізації прибутку на основі виявлення закономірності прогнозування на основі аналізу чотирьох попередніх років за методом урахування сезонних коливань;
  5. розробка моделі максимізації прибутку на основі аналізу цін на товари, що пропонує підприємство та фірми-конкуренти;
  6. аналіз кожної з розроблених моделей та порівняльний аналіз цих моделей між собою;
  7. створення автоматизованої інформаційної системи максимізації прибутку на шахті "Добропільська".

Научна новизна роботи полягає у розробці нового методу моделювання економічних процесів з урахуванням сезонних коливань. Цей метод отримав назву "Прогнозування на основі середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань". Він відрізняється більш високою точністю та вірогідністю. Крім того він співпадає з вимогами інформаційних технологій OLAP і дає однакові результати прогнозування по річним, квартальним та місячним інтервалам.

Практична значимість роботи полягає в розробці моделі підвищення ефективності економічних показників роботи, максимізації прибутку і її дослідженні в умовах шахти "Добропільська", розробці інформаційної системи, що дозволяє вирішувати задачі підвищення прибутку.

Публікації та опробації. Матеріали дипломної роботи опубліковано в збірці матеріалів міжнародної науково-практичної конференції від 24-26 травня 2007 року "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України". Наукова робота на тему "Прогнозування економічних показників з урахуванням сезонних коливань" на міжнародній конференції та конкурсі степендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "ЗАВТРА".

 

1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА". ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

У цьому розділі викладена характеристика підприємства, специфіка його діяльності, опис реалізованих послуг. Проаналізовано господарську діяльність на основі результатів балансу, річних фінансових показників. За допомогою економічного аналізу, а саме, експрес-аналізу, горизонтального і вертикального аналізу і показників ліквідності розраховані основні показники ефективності діяльності підприємства, на основі яких висунута основна мета і задачі дослідження в дипломній роботі.

 

1.1 Характеристика підприємства

 

1.1.1 Загальні відомості

Відокремлене підприємство “Шахта”Доброп

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>